Normativa do 30 de outubro de 2019

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 30 de outubro

LEGISLACIÓN (L278)

DIRECTIVAS

Producción fructícola.- Directiva de Ejecución (UE) 2019/1813 de la Comisión de 29 de octubre de 2019 por la que se modifica la Directiva de Ejecución 2014/96/UE, relativa a los requisitos de etiquetado, precintado y embalaje aplicables a los materiales de multiplicación de frutales y de plantones de frutal destinados a la producción frutícola incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva 2008/90/CE del Consejo, en lo que respecta al color de la etiqueta para las categorías certificadas de materiales de multiplicación y plantones de frutal y al contenido del documento del proveedor.

COMUNICACIONES E INFORMACIONES (C367)

Plantas hortícolas.- Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas.

COMUNICACIONES E INFORMACIONES (C368)

Plantas agrícolas.- Catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas.

BOE 30 de outubro (261)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Seguros agrarios combinados.- Orden APA/1068/2019, de 18 de octubre, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de explotaciones de cultivos agroenergéticos, comprendido en el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados.

Seguros agrarios combinados.- Orden APA/1069/2019, de 18 de octubre, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de explotaciones de cultivos forrajeros, comprendido en el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA

Tarifas INE.- Resolución de 15 de octubre de 2019, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se regulan los precios privados de los productos de difusión del organismo.

 

DOG 30 de outubro (207)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

Violencia de Xénero.- Corrección de erros. Resolución do 27 de setembro de 2019, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se publican as subvencións concedidas ao abeiro da Resolución do 20 de maio de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a financiar actividades de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero, financiada en desenvolvemento do Pacto de Estado contra a violencia de xénero, para as asociacións de nais e pais do alumnado de centros educativos de Galicia e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento SI449B) (DOG número 101, do 29 de maio).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Ampliación prazo Incendios.- Orde do 25 de outubro de 2019 pola que se modifica a Orde do 19 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e catástrofes, en montes veciñais en man común e en sociedades de fomento forestal (Sofor), cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia (PDR) 2014-2020, e se convocan para o ano 2019.

O prazo máximo para o remate e xustificación dos traballos será 4 meses desde a notificación da resolución de aprobación da subvención e, como máximo, ata o 31 de outubro do ano 2019. A ampliación do prazo de xustificación será por solicitude do beneficiario e este poderá exceder o 31 de outubro do ano 2019, ata un límite máximo de 1 mes e sete días a partir da devandita data, para todas as solicitudes presentadas antes do prazo de xustificación que remataba o 31 de outubro do ano 2019.

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Expropiacións.- Anuncio do 21 de outubro de 2019, da Xefatura Territorial da Coruña, de comunicación da data de ocupación e requirimento das follas de valoración no expediente de expropiación IN408A 2018/15-1, no concello de Vimianzo.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Concentración parcelaria.- Anuncio do 15 de outubro de 2019, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se dá publicidade á Resolución do 16 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural, pola que se modifica o acordo de concentración parcelaria da zona de Codeseda (A Estrada-Pontevedra).

Concentración parcelaria.- Anuncio do 15 de outubro de 2019, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se dá publicidade á Resolución do 16 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural, pola que se modifica o acordo de concentración parcelaria da zona de Monte Val do Vea, sector II (A Estrada-Pontevedra).

Concentración parcelaria.- Anuncio do 15 de outubro de 2019, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se dá publicidade da Resolución do 16 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural, pola que se modifica o acordo de concentración parcelaria da zona de Arca-Nigoi, sector Arca (A Estrada-Pontevedra).

Concentración parcelaria.- Anuncio do 16 de outubro de 2019, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de notificación de resolucións en relación cos expedientes de concentración parcelaria da zona de Baión (Vilanova de Arousa-Pontevedra), en modificación de bases definitivas.

CONCELLO DE VIVEIRO

Xestión de biomasa.- Anuncio de requirimento de xestión de biomasa.

 

BOP A Coruña 30 de outubro (207)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Expropiacións.- Anuncio do pago de depósitos previos ampliación e mellora de seguridade viaria DP 0402, Ares a Chanteiro, P.q. 3+700 ao 4+700 (Ares) (código de obra 2019.1110.0005.0), DP0402, termo municipal de Ares.

 

BOP Pontevedra 30 de outubro (209)

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Fusión Tecores.- Fusión do Tecor Cotobade matrícula PO-10.086, co Tecor O Coirego matrícula PO-10.195.

DEPUTACIÓN PROVINCIAL

Concesións.- Subvencións concedidas polo Servizo de Cohesión Social e Xuventude durante o mes de setembro de 2019.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias