Normativa do 20 de novembro de 2019

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 20 de novembro (279)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD

Alimentación animal.- Real Decreto 629/2019, de 31 de octubre, por el que se regula el registro general de establecimientos en el sector de la alimentación animal, las condiciones de autorización o registro de dichos establecimientos y de los puntos de entrada nacionales, la actividad de los operadores de piensos, y la Comisión nacional de coordinación en materia de alimentación animal.

Sanidad animal.- Real Decreto 638/2019, de 8 de noviembre, por el que se establecen las condiciones básicas que deben cumplir los centros de limpieza y desinfección de los vehículos dedicados al transporte por carretera de animales vivos, productos para la alimentación de animales de producción y subproductos de origen animal no destinados al consumo humano, y se crea el Registro nacional de centros de limpieza y desinfección.

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Seguros agrarios combinados.- Resolución de 13 de noviembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de noviembre de 2019, por el que se aprueba el cuadragésimo primer Plan de Seguros Agrarios Combinados.

 

DOG 20 de novembro (221)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

Concesións.- Resolución do 14 de novembro de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se resolven as solicitudes de axudas previstas na Resolución do 3 de maio de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas á conciliación da vida familiar e laboral, por redución da xornada de traballo, como medida de fomento da conciliación e corresponsabilidade, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020 e se convocan para o ano 2019 (código de procedemento SI440A).

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

Casas niño.- Orde do 11 de novembro de 2019 pola que se modifica a Orde do 17 de xullo de 2018 pola que se establecen as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a posta en marcha de casas niño, parcialmente cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva para os anos 2018, 2019, 2020 e 2021.

Casas niño.- Orde do 11 de novembro de 2019 pola que se modifica a Orde do 13 de xuño de 2017 pola que se establecen as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a posta en marcha de casas niño, parcialmente cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva para os anos 2017, 2018, 2019 e 2020.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Convocatoria.- Orde do 8 de novembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións ás organizacións profesionais agrarias e asociacións agrarias para a realización de actividades de interese agrario e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento MR321A). (Extracto)

O prazo de presentación de solicitudes será ata o 20-12-2019.

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Instalación eléctrica.- Acordo do 25 de outubro de 2019, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, de construción e declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Sobrado (expediente-e IN407A 2019/118-1).

Instalación eléctrica.- Resolución do 16 de outubro de 2019, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello da Veiga (expediente IN407A 2019/036-3).

Eólicos.- Resolución do 21 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se fai público o Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 10 de outubro de 2019, polo que se aproba definitivamente o proxecto da instalación eléctrica denominada liña de alta tensión 66 kV Miñón como proxecto sectorial de incidencia supramunicipal, así como das disposicións normativas contidas no mencionado proxecto. (Vimianzo)

Eólicos.- Resolución do 21 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se fai público o Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 10 de outubro de 2019, polo que se aproba definitivamente o proxecto da instalación eléctrica denominada liña de alta tensión 132 kV evacuación parque eólico Ourol como proxecto sectorial de incidencia supramunicipal, así como das disposicións normativas contidas no mencionado proxecto. (Ourol, Viveiro)

Eólicos.- Resolución do 24 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se fai público o Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 10 de outubro de 2019, polo que se aproba definitivamente o proxecto do parque eólico Ourol como proxecto sectorial de incidencia supramunicipal, así como das disposicións normativas contidas no mencionado proxecto. (Ourol)

Eólicos.- Resolución do 28 de outubro de 2019, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se anuncia o levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica LAT 132 kV evacuación parque eólico Ourol, sita nos concellos de Ourol e Viveiro (expediente IN408A 2018/18).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CMVMC.- Anuncio do 7 de novembro de 2019, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Lugo, polo que se comunican aos posibles titulares de dereitos e intereses os acordos adoptados por este xurado, relativos á revisión do esbozo do expediente 80/77 e cinco máis. (Taboada, Sober, Monforte de Lemos, Portomarín, Friol, Begonte)

CONCELLO DE AMES

PXOM.- Anuncio de aprobación inicial do estudo de detalle das parcelas R4-R5 do APE B7-04 Rego dos Pasos Sur II do Plan xeral de ordenación municipal.

 

BOP Lugo 20 de novembro (266)

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA. SERVIZO DE CONSERVACIÓN DA NATUREZA. DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LUGO

Segregación Tecor.- Segregación de parcelas do Tecor LU-10003 Santa María Alta. (Guntín) (Páx. 1)

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA. DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LUGO

Eólicos.- Resolución do 28 de outubro de 2019 da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se anuncia o levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica “LAT 132 Kv evacuación parque eólico Ourol”, sita nos concellos de Ourol e Viveiro (Lugo) (expediente IN408A 2018/18). (Páx. 1)

Eólicos.- Pagamento do prezo xusto pola expropiación dos bens e dereitos afectados pola execución do proxecto Reformado do Modificado do Parque Eólico Pena Ventosa (expediente 078-EOL). Beneficiaria: Enel Green Power España, SLU. (O Vicedo) (Páx. 19)

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias