Normativa do 27 de novembro de 2019

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 27 de novembro

LEGISLACIÓN (L306)

DECISIONES

Productos agropecuarios.- Decisión (UE) 2019/1955 del Consejo de 21 de noviembre de 2019 relativa a la posición que se ha de tomar en nombre de la Unión Europea en el Consejo General de la Organización Mundial del Comercio en relación con la adopción de una decisión sobre la revisión del Entendimiento relativo a las disposiciones sobre la administración de los contingentes arancelarios de los productos agropecuarios (Entendimiento sobre contingentes arancelarios).

 

BOE 27 de novembro (285)

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Subvenciones sector apícola.- Extracto de la Resolución de 19 de noviembre de 2019, del Fondo Español de Garantía Agraria por la que se convocan subvenciones para la realización de proyectos de investigación aplicada en el sector apícola y sus productos dentro del Programa Nacional de Medidas de Ayuda a la Apicultura.

 

DOG 27 de novembro (226)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Formación.- Orde do 15 de novembro de 2019 pola que se realiza a convocatoria pública para o ano 2020 do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais, cofinanciado nun 80 % polo FSE con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020 (código de procedemento TR305A).

AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN

Concesións.- Resolución do 29 de outubro de 2019 pola que se adxudican as axudas para a mellora da capacidade de innovación das empresas en Galicia (programa Innova Peme), a través do financiamento das actividades integradas en plans de innovación enmarcados en prioridades estratéxicas da RIS3, cofinanciadas polo fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (Diario Oficial de Galicia número 153, do 13 de agosto de 2019), convocadas pola Resolución desta axencia do 28 de decembro de 2018 (Diario Oficial de Galicia número 28, do 8 de febreiro de 2019)-concesión lista de agarda.

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Requirimentos de emenda.- Resolución do 11 de novembro de 2019 pola que se procede á publicación dos requirimentos de emenda das axudas á dixitalización Industria 4.0, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

PXOM.- Anuncio do 14 de novembro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe ambiental estratéxico da modificación puntual do Plan xeral de ordenación para a delimitación do solo de núcleo rural da Verea, no concello de Toén (expediente 2019AAE2359; código 2229/2019).

Normas subsidiarias de planeamento.- Anuncio do 14 de novembro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe ambiental estratéxico da modificación puntual das normas subsidiarias de planeamento para a delimitación do núcleo rural de Negrelle, no concello de Maside (expediente 2019AAE2363; código 2228/2019).

Normas subsidiarias de planeamento.- Anuncio do 14 de novembro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe ambiental estratéxico da modificación puntual das normas subsidiarias de planeamento para delimitación dun polígono de solo urbano non consolidado en San Cidre, no concello de Bergondo (expediente 2019AAE2364; código 2226/2019).

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Eólicos.- Anuncio do 8 de novembro de 2019, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, polo que se notifican a varios interesados as autorizacións administrativas, a declaración de utilidade pública e a prevalencia da instalación eléctrica LAT 132 kV evacuación parque eólico Ourol (expediente IN408A 2018/18).

AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

Cesión de predios.- Anuncio do 15 de novembro de 2019 polo que se notifica á persoa interesada o requirimento de emenda da solicitude de cesión de predios.

CONCELLO DE CULLEREDO

Xestión biomasa.- Anuncio de xestión de biomasa.

BOP A Coruña 27 de novembro (226)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Concesións.- Resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións correspondentes ao programa FO028B: Convocatoria do programa de subvencións de agricultura dirixido ás entidades asociativas agrarias e labregas da provincia da Coruña para investimentos durante o ano 2019.

CEE

Ordenanza forestal.- Aprobación definitiva da Ordenanza non fiscal, reguladora da xestión da biomasa e distancias das plantacións do Concello de Cee.

 

BOP Lugo 27 de novembro (272)

MINISTERIO DE FOMENTO

SECRETARÍA DO ESTADO DE INFRAESTRUTURAS, TRANSPORTE E VIVENDA. SECRETARÍA XERAL DE INFRAESTRUTURAS. DIVISIÓN DE EXPROPIACIÓNS FERROVIARIAS (ADIF)

Expropiacións.- Resolución de la Secretaría General de Infraestructuras por la que se abre Información Pública correspondiente al Expediente de Expropiación Forzosa 190ADIF1999 motivado por las obras del “Proyecto Básico de la Subestación Eléctrica de Tracción de Oural y Centros de Autotransformación para el Tramo: Ourense-Monforte de Lemos-Lugo”, en los términos municipales de Coles y A Peroxa (Ourense), Pantón, Sober, Monforte de Lemos, Bóveda, O Incio, Sarria, O Páramo y Lugo (Lugo).

 

BOP Pontevedra 27 de novembro (228)

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Explotación cinexética.- Solicitude de José Touceda Magariños para a creación da explotación cinexética comercial Xesteiras no MVMC de Gontade.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias