Normativa do 27 de decembro de 2019

DOUE (C434): Pataca de Galicia, Solicitud de aprobación de una modificación del Reglamento (UE) n.o 1151/2012 BOE (311): Convocatorias Programa EMPLEAVERDE. DOG: LEI 7/2019, do 23 de decembro, de medidas fiscais e administrativas.

DOUE 27 de decembro

COMUNICACIONES E INFORMACIONES (C434)

Pataca de Galicia.- Publicación de una solicitud de aprobación de una modificación que no se considera menor de un pliego de condiciones, de conformidad con el artículo 50, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) n.o 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios.

BOE 27 de decembro (311)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE FOMENTO

Código Técnico de la Edificación.- Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Convocatoria.- Extracto de la Resolución de 18 de diciembre de 2019 de la Dirección de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., por la que se aprueba la publicación de la Convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la conexión de personas emprendedoras con el ecosistema de emprendimiento verde europeo del Programa empleaverde cofinanciado por el Fondo Social Europeo en 2020.

Beneficiarios: Entidades públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro.

Objeto: Apoyo a proyectos que mejoren las competencias de personas emprendedoras residentes en España mediante el aprendizaje mutuo con otros actores delecosistema de emprendimiento europeo.

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 28 de febrero de 2020 alas 14:00 horas (hora peninsular).

 

Convocatoria.- Extracto de la Resolución de 18 de diciembre de 2019 de la Dirección de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., por la que se aprueba la publicación de la Convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de proyectos de mejora de competencias para personas trabajadoras en el marco del Programa empleaverde cofinanciado por el Fondo Social Europeo en 2020.

Beneficiarios: Entidades públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro.

Objeto: Apoyo a la mejora de competencias y cualificaciones de personas trabajadoras en temas de sostenibilidad.

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 4 de mayo de 2020 a las14:00 horas (hora peninsular).

Convocatoria.- Extracto de la Resolución de 18 de diciembre de 2019 de la Dirección de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., por la que se aprueba la publicación de la Convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de proyectos de formación y apoyo a personas emprendedoras para la creación de empresas en el marco del Programa empleaverde cofinanciado por el Fondo Social Europeo en 2020.

Beneficiarios: Entidades públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro.

Objeto: Apoyo a la mejora en las competencias de las personas emprendedoras e impulsar la creación de nuevas empresas y de iniciativas de trabajo por cuenta propia en el marco de una economía verde y azul con impacto ambiental positivo.

Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 28 de febrero de 2020 alas 14:00 horas (hora peninsular)

DOG 27 de decembro (246)

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

Orzamentos.- LEI 6/2019, do 23 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2020.

Medidas fiscais e administrativas.- LEI 7/2019, do 23 de decembro, de medidas fiscais e administrativas.

 

– Imposto sobre a renda das persoas físicas: Modificación no número quince relativo á dedución por investimento en empresas agrarias e sociedades cooperativas agrarias ou de explotación comunitaria da terra,

-.Dedución no IRPF Dedución na cota íntegra autonómica por obras de mellora de eficiencia enerxética en edificios de vivendas ou en vivendas unifamiliares.

-.Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados: Sete. Tipo de gravame aplicable na adquisición de vivendas nas parroquias que teñan a consideración de zonas pouco poboadas ou áreas rurais.

-. Imposto sobre o dano medioambiental causado por determinados usos e aproveitamento da auga encorada: Modificación do artigo 9 da Lei 15/2008, do 19 de decembro, do imposto sobre o dano medioambiental causado por determinados usos e aproveitamento da auga encorada.

-. Modificación da Lei 1/1995, do 2 de xaneiro, de protección ambiental de Galicia.

-. Modificación da Lei 7/2008, do 7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia.

-. Modificación da Lei 13/2013, do 23 de decembro, de caza de Galicia.

-. Modificación da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia.

-. Modificación do Decreto 92/2019, do 11 de xullo, polo que se modifica o Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia.

-. Modificación da Lei 5/2019, do 2 de agosto, do patrimonio natural e da biodiversidade de Galicia.

-. Modificación da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia.

-. Modificación da Lei 6/2011, do 13 de outubro, de mobilidade de terras.

-. Modificación da Lei 4/2015, do 17 de xuño, de mellora da estrutura territorial agraria de Galicia.

-. Modificación da Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia.

-. Modificación da Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia.

-. Modificación da Lei 5/1998, do 18 de decembro, de cooperativas de Galicia.

-. Disposición transitoria segunda. Aplicación do réxime de vixencia da declaración de impacto ambiental.

-. Disposición transitoria terceira. Aplicación do réxime de vixencia da declaración de impacto ambiental no marco dos procesos de reestruturación parcelaria.

-. Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa:

  • Decreto 158/2007, do 21 de xuño, polo que se regula en Galicia a aplicación do réxime da taxa láctea.
  • Decreto 112/2011, do 3 de xuño, polo que se regula o procedemento de recoñecemento e rexistro das organizacións de produtores de leite na Comunidade Autónoma de Galicia.
  • Quedan derrogadas, así mesmo, as disposicións de igual ou inferior rango que se opoñan ao disposto nesta.

 

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Convocatoria.- Orde do 12 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para a conservación, protección e mellora das árbores e formacións incluídas no Catálogo galego de árbores senlleiras, e se convocan axudas para o ano 2020 (código de procedemento MT804B). (Extracto)

Procedemento: MT804B

Prazo de presentación de solicitudes: Ata o 31 de xaneiro de 2020

 

AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

PDR Bases reguladoras submedidas 19.2 e 19.4.- Resolución do 13 de decembro de 2019 pola que se publica o Acordo do 13 de decembro de 2019 polo que se aproban as bases reguladoras das axudas que se tramiten ao abeiro da medida Leader (submedidas 19.2 e 19.4), cofinanciadas con Feader no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 (PDR) (código de procedemento MR701D).

VI. ANUNCIOS

CONCELLO DE ARBO

Xestión de biomasa.- Anuncio de requirimento de xestión de biomasa.

CONCELLO DE SOUTOMAIOR

Xestión de biomasa.- Anuncio de notificación a titulares coñecidos e descoñecidos para lembrar o cumprimento da obriga de xestión da biomasa vexetal e retirada de especies arbóreas.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias