NORMATIVA DO 30 DE DECEMBRO DE 2019

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais

BOE 30 de decembro

LEGISLACIÓN (L336)

REGLAMENTOS

PAC.- Reglamento (UE, Euratom) 2019/2234 del Consejo de 19 de diciembre de 2019 por el que se establecen medidas relativas a la ejecución y financiación del presupuesto general de la Unión Europea en 2020 en relación con la retirada del Reino Unido de la Unión. (los gastos en lo que respecta al régimen de pagos directos del Reino Unido para el año de solicitud 2020 con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.o 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo no podrán optar a financiación de la Unión.)

 

DOG 30 de decembro (247)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

Convocatoria.- Orde do 17 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria de subvencións para o ano 2020, en réxime de concorrencia competitiva, dentro do Plan específico de acción comunitaria destinado a asociacións veciñais, confederacións, federacións ou unións de asociacións de veciños, comunidades de usuarios de augas e asociacións de mulleres rurais de Galicia (código de procedemento TR487A). (Extracto)

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

Ampliación do orzamento.- Orde do 20 de decembro de 2019 pola que se fai público o incremento do importe das axudas previstas na Orde do 20 de marzo de 2019 pola que se establecen as bases polas que se rexerá a concesión da prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de tres anos para o ano 2019 (código de procedemento BS410A).

AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

Convocatoria.- Resolución do 18 de decembro de 2019 pola que se convocan, mediante tramitación anticipada de gasto, subvencións para a execución de proxectos ao abeiro da submedida 19.2 (apoio para a realización de operacións conforme a estratexia de desenvolvemento local participativo) da medida Leader do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, para as anualidades 2020 e 2021, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural. (Extracto)

 

BOP Lugo 30 de decembro (298)

MONTERROSO

Incendios.- Aprobación inicial do Plan de actuación municipal fronte incendios municipais do Concello de Monterroso.

 

BOP Ourense 30 de decembro (298)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

Seca.- Bases do Programa provincial de cooperación para a elaboración de plans de emerxencia por seca, complementario das axudas concedidas co dito fin por Augas de Galicia. (Páx. 18)

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias