NORMATIVA DO 28 DE XANEIRO DE 2020

Plans de mellora, incorporación de mozos/as, axudas a pequenas explotacións. Indemnizacións por sacrificio obrigatorio de animais.

BOE 28 de xaneiro (24)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Seguros agrarios combinados.- Orden APA/61/2020, de 16 de enero, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de explotaciones de planta viva, flor cortada, viveros y semillas en la península y en la Comunidad Autónoma de Illes Balears, comprendido en el cuadragésimo primer Plan de Seguros Agrarios Combinados.

 

DOG 28 de xaneiro (18)

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Inspección ambiental.- Decreto 7/2020, do 9 de xaneiro, de inspección ambiental de Galicia.

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Convocatoria.- Orde do 20 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego no medio rural (Aprol rural) e se procede á súa convocatoria para o exercicio do ano 2020 (código de procedemento TR351G). (Extracto). Solicitan os concellos.

Convocatoria.- Orde do 20 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego e mellora da empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades locais, e se procede á súa convocatoria para o exercicio do ano 2020 (código de procedemento TR351A). (Extracto). Solicitan os concellos.

Concesións.- Resolución do 15 de xaneiro de 2020, da Secretaría Xeral de Emprego, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 26 de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas para a conciliación por maternidade ou paternidade da persoa traballadora autónoma, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (Diario Oficial de Galicia número 93, do 16 de maio).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Convocatoria.- Orde do 20 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de indemnizacións polo sacrificio obrigatorio de animais en execución de programas e actuacións oficiais de vixilancia, loita, control e erradicación das súas enfermidades, e se convocan para o ano 2020 (código de procedemento MR553C).. (Extracto). Ata o 30 de novembro.

Convocatoria.- Orde do 30 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para as persoas agricultoras mozas, e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2020 (códigos de procedemento MR404A, MR405A e MR405B). (Extracto). Ata o 28 de febreiro.

AXENCIA GALEGA DA INDUSTRIA FORESTAL

Convenios.- Resolución do 20 de xaneiro de 2020 pola que se dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos no terceiro cuadrimestre do ano 2019.

VI. ANUNCIOS

Xestión de biomasa.- Anuncio de notificación a persoas titulares descoñecidas para lembrar o cumprimento da obriga de xestión da biomasa vexetal e retirada de especies arbóreas.

BOP A Coruña 28 de xaneiro (18)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Modificación das Bases reguladoras.- da convocatoria de axudas á consolidación e ao fortalecemento do tecido empresarial nos concellos da provincia da Coruña a través do apoio ao investimento en bens inventariables (PEL Emprende Investimento 2019). De maneira excepcional, poderán subvencionarse gastos realizados con posterioridade ao 31 de decembro de 2019.

 

BOP Pontevedra 28 de xaneiro (18)

ADIF

Información pública.- Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, ADIF, por el que se somete a información pública, a efectos de expropiaciones, el “PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE PUENTES. L/ MONFORTE DE LEMOS–BIF. CHAPELA. PUENTE RÍO AVIA P.K. 73/388 Y L/ VIGO-GUIXAR a BIF. CHAPELA. PASO INFERIOR SOBRE CARRETERA P.K. 5/955”. (Ribadavia e Redondela)

COMUNIDADE DE REGADORES DE FRAMIL, VALIÑA E SERANTES (VILANOVA DE AROUSA)

Anuncio.- Segunda convocatoria xunta xeral.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias