Normativa do 13 de febreiro de 2020

BOE (Nº13): Real Decreto 138/2020, de 28 de enero, por el que se establece la normativa básica en materia de actuaciones sanitarias en especies cinegéticas que actúan como reservorio de la tuberculosis Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas, y se modifica la normativa básica de ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo. DOG (Nº 30): Convocatoria de axudas destinadas á elaboración de instrumentos de ordenación ou de xestión forestal. (MR462B) Resolucións das solicitudes de axudas de pagamento a zonas con limitacións naturais en áreas de montaña (submedida 13.1) e en áreas distintas de montaña (submedida 13.2) Convocatoria de axudas á nova participación de agricultores en réximes de calidade. (MR362A) Convocatoria de axudas para programas de calidade desenvolvidos por consellos reguladores. (MR302B) Convocatoria de axudas para o apoio de proxectos piloto para o desenvolvemento de novos produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías no ámbito agroforestal. (MR331A)

BOE 13 de febreiro (38)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Sanidad Animal.- Real Decreto 138/2020, de 28 de enero, por el que se establece la normativa básica en materia de actuaciones sanitarias en especies cinegéticas que actúan como reservorio de la tuberculosis (complejo Mycobacterium tuberculosis).

Ganado porcino.- Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas, y se modifica la normativa básica de ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo.

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Seguros agrarios combinados.- Orden APA/112/2020, de 5 de febrero, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios en relación con el seguro de explotaciones de multicultivo de hortalizas, comprendido en el cuadragésimo primer Plan de Seguros Agrarios Combinados.

Variedades comerciales de plantas.- Orden APA/113/2020, de 10 de febrero, por la que se dispone la inclusión de diversas variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales.

DOG 13 de febreiro (30)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Convocatoria ordenación e xestión forestal.- Orde do 26 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas á elaboración de instrumentos de ordenación ou xestión forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2020. (Extracto)

Prazo de presentación de solicitudes.- Corenta e cinco días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Procedemento.- MR462B

FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA

Resolución ZLN.- Resolución do 3 de febreiro de 2020 pola que se notifican as resolucións das solicitudes de axudas de pagamento a zonas con limitacións naturais en áreas de montaña (submedida 13.1) e en áreas distintas de montaña (submedida 13.2), cofinanciadas ao 75 % polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), reguladas na Orde do 22 de xaneiro de 2019.(Enlace listados)

AXENCIA GALEGA DA CALIDADE ALIMENTARIA

Convocatoria axudas á nova participación de agricultores en réximes de calidade.- RESOLUCIÓN do 16 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas á nova participación de agricultores en réximes de calidade, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2020. (Extracto)

Prazo de presentación de solicitudes.- Ata o 15/05/2020

Código de procedemento.- MR362A

Convocatoria axudas para programas de calidade desenvolvidos por consellos reguladores.- Resolución do 26 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para programas de calidade desenvolvidos por consellos reguladores de denominacións de calidade agroalimentarias e se convocan para o ano 2020. (Extracto)

Prazo de presentación de solicitudes.- Ata o 13/03/2020

Código de procedemento.- MR302B

Convocatoria proxectos piloto no ámbito agroforestal.- Resolución do 30 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para o apoio de proxectos piloto para o desenvolvemento de novos produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías no ámbito agroforestal, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2020. (Extracto)

Prazo de presentación de solicitudes.- 13/03/2020

Código de procedemento.- MR331A

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Explotación avícola.- Anuncio do 26 de decembro de 2019, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se somete a información pública a documentación para a revisión da autorización ambiental integrada outorgada a Aviporto, S.L. para unha granxa de polos de ceba e planta de fabricación de fertilizante (expediente 2019-IPPC-M-55).

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Expropiacións.- Acordo do 23 de xaneiro de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, de levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados por unha instalación eléctrica, no concello de Carnota (expediente IN407A 2016/1232-1).

Eólicos.- Resolución do 16 de xaneiro de 2020, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se fai público o Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 19 de decembro de 2019, polo que se outorgan as autorizacións administrativas previa e de construción ao parque eólico A Ruña II, sito no concello de Mazaricos (A Coruña) e promovido por Eurus Desarrollos Renovables, S.L.U. (IN661A-2010/010-1), e se aproba definitivamente o proxecto do parque eólico A Ruña II como proxecto sectorial de incidencia supramunicipal, de acordo co previsto na Lei 10/1995, do 23 de novembro, de ordenación do territorio de Galicia. (Extracto)

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

Expropiacións.- Resolución do 7 de febreiro de 2020 pola que se fai pública a declaración de urxente ocupación, para os efectos de expropiación forzosa, dos bens e dereitos para a execución das obras do proxecto denominado modificado da estación de tratamento de auga potable (ETAP) da plataforma loxística industrial Salvaterra de Miño-As Neves (Plisan), zona de captación, así como en calquera das modificacións que sexan necesarias realizar para a súa execución.

Expropiacións.- ANUNCIO do 7 de febreiro de 2020 de convocatoria de actas previas á ocupación, por expropiación forzosa, dos bens e dereitos para a execución das obras do proxecto denominado modificado da estación de tratamento de auga potable (ETAP) da plataforma loxística industrial Salvaterra de Miño-As Neves (Plisan), zona de captación.

BOP A Coruña 13 de febreiro (30)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Convocatoria FO213.- Extracto da Resolución número 2020/4343, de 5 de febreiro, da Presidencia da Deputación da Coruña, pola que se aproba a convocatoria do “Programa de subvencións para corais polifónicas, bandas de música populares, entidades de música e baile tradicional galego e formacións musicais de gran formato da provincia da Coruña, para o desenvolvemento de actividades culturais durante o ano 2020″.

Convocatoria FO223.- Extracto da Resolución núm. 2020/4347, de 5 de febreiro de 2020, da Presidencia da Deputación, pola que se aproba a convocatoria do “Programa de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para o apoio ao desenvolvemento de festivais audiovisuais, musicais e de artes escénicas na provincia da Coruña, no ano 2020”. (FO223/2020).

Convocatoria FO204.- Extracto da Resolución nº 2020/4342, de 5 de febreiro, da Presidencia da Deputación da Coruña, pola que se aproba a convocatoria do “Programa de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para realizar inversións culturais durante o ano 2020”.

Convocatoria FO214.- Extracto da Resolución nº 2020/4346, de 5 de febreiro, da Presidencia da Deputación da Coruña, pola que se aproba a convocatoria do “Programa de subvencións para corais polifónicas, bandas de música populares, entidades de música e baile tradicional galego e formacións musicais de gran formato da provincia da Coruña, pra a realización de inversións culturais no ano 2020”.

Bases reguladoras Rede Cultural.- Modificación das bases reguladoras da programación da rede cultural da deputación da coruña e convocatoria para 2020.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias