Normativa do 8 de abril de 2020

BOP A Coruña (59): Concesión definitiva de subvencións correspondentes ao programa FO028A: Convocatoria do programa de subvencións de agricultura dirixido ás entidades asociativas agrarias e labregas da provincia da Coruña para actividades durante o ano 2019.

DOUE 8 de abril

LEGISLACIÓN (L112)

ACTOS ADOPTADOS POR ÓRGANOS CREADOS MEDIANTE ACUERDOS INTERNACIONALES

Acuerdo Agrícola.- Decisión n.o 1/2015 del Comité Mixto Veterinario creado en virtud del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el comercio de productos agrícolas, de 17 de diciembre de 2015, relativa a la modificación de los apéndices 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 y 11 del anexo 11 de dicho Acuerdo [2020/498]

COMUNICACIONES E INFORMACIONES (C118)

PARLAMENTO EUROPEO

Estadísticas integradas sobre explotaciones agrícolas.- Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 3 de julio de 2018, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las estadísticas integradas sobre explotaciones agrícolas y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n. 1166/2008 y (UE) o n. 1337/2011 (COM(2016)0786 — C8-0514/2016 — 2016/0389(COD))

 

BOE 8 de abril (98)

I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO

Estado de alarma. Empleo Agrario.- Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario.

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Variedades comerciales de plantas.- Orden APA/328/2020, de 12 de marzo, por la que se dispone la inclusión de diversas variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales.

 

DOG 8 de abril (69)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

PXOM.- Resolución do 22 de novembro de 2019, da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, sobre a aprobación definitiva da modificación puntual do Plan xeral de ordenación municipal de Marín para a delimitación do núcleo rural de Candóns, parroquia de Santo Tomé de Piñeiro.

AXENCIA TRIBUTARIA DE GALICIA

Valor bens inmobles.- Resolución do 6 de marzo de 2020 pola que se actualizan os anexos da Orde do 28 de decembro de 2015 pola que se regulan os medios de comprobación do valor dos bens inmobles que se utilizarán, dos previstos no artigo 57 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, no ámbito dos impostos sobre sucesións e doazóns e sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, así como a normativa técnica xeral.

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

Violencia de xénero.- Resolución do 3 de abril de 2020 pola que se convocan, para o ano 2020, con financiamento plurianual, as subvencións do Programa do bono de alugueiro social destinado ao alugamento de vivendas para as vítimas de violencia de xénero con financiamento do Pacto de Estado contra a violencia de xénero (códigos de procedemento VI482C e VI482D). (Extracto)

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Explotación avícola.- Anuncio do 6 de marzo de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se somete á información pública a documentación para a revisión da autorización ambiental integrada outorgada a Avícola O Marco, S.L. para unha explotación avícola destinada á ceba de 49.752 pavos, situada no concello de Monterroso (Lugo) (expediente 2019-IPPC-M-111).

Explotación porcina.- Anuncio do 9 de marzo de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se somete á información pública a documentación para a revisión da autorización ambiental integrada outorgada a Ganadería García Penerbosa, S.C. para unha explotación porcina de ceba de porcos, situada no concello de Rodeiro (expediente 2019-IPPC-M-90).

Explotación porcina.- Anuncio do 9 de marzo de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se somete á información pública a documentación para a revisión da autorización ambiental integrada outorgada a Granjas Zas, S.L. para unha explotación porcina de ceba, no concello de Palas de Rei (Lugo) (expediente 2019-IPPC-M-109).

Explotación avícola.- Anuncio do 10 de marzo de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto de ampliación de explotación avícola para ceba de pavos con capacidade para 39.950 aves no lugar de San Fiz, na parroquia de San Fiz de Vilapedre, no concello de Sarria (Lugo) (expediente 2018/0229).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CMVMC.- Anuncio do 10 de marzo de 2020, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Pontevedra, polo que publica o emprazamento das persoas interesadas, para notificalas por comparecencia no emprazamento do recurso contencioso-administrativo, procedemento ordinario 423/2019, contra a clasificación dos montes Chan do Mestre e outros (Redondela).

Repoboación forestal.- Anuncio do 11 de marzo de 2020, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se somete a información pública o proxecto de repoboación forestal do monte veciñal en man común Serra do Leboreiro e Cabreira (código 11320085_2020) e o seu estudo de impacto ambiental ordinario, no concello de Lobeira.

DOG 8 de abril (69-BIS)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

Expedientes de contratación e de subvencións.- Resolución do 3 de abril de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se lle dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 3 de abril de 2020, sobre iniciación, continuación e aprobación de expedientes de contratación e de subvencións.

Procedementos de adxudicación de contratos e de concesión de subvencións.- Resolución do 3 de abril de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 3 de abril de 2020, de continuación de procedementos de adxudicación de contratos e de concesión de subvencións que estivesen en tramitación no momento de entrada en vigor do Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

BOP A Coruña (59)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Concesións FO028A.- Resolución número 2020/11325 de concesión definitiva de subvencións correspondentes ao programa FO028A: Convocatoria do programa de subvencións de agricultura dirixido ás entidades asociativas agrarias e labregas da provincia da Coruña para actividades durante o ano 2019.

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias