Normativa do 6 de maio de 2020

BOE (Nº 126): Real Decreto 507/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la obtención de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria S.M.E. (SAECA). Real Decreto 508/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones estatales destinadas en el ejercicio 2020 a las explotaciones ovinas y caprinas con dificultades de comercialización de corderos y cabritos. DOG (Nº 86): Se dá publicidade a diversos acordos do Centro de Coordinación Operativa da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), do 5 de maio de 2020.

DOUE 6 de maio

LEGISLACIÓN (L141I)

REGLAMENTOS

Cereales.- Reglamento de Ejecución (UE) 2020/615 de la Comisión de 4 de mayo de 2020 por el que se fijan los derechos de importación aplicables en el sector de los cereales a partir del 5 de mayo de 2020.

BOE 6 de maio (126)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Subvenciones SAECA.- Real Decreto 507/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la obtención de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria S.M.E. (SAECA) por titulares de explotaciones agrarias, afectadas por la sequía y otras situaciones excepcionales, que garanticen préstamos para financiar sus explotaciones, y se convocan dichas subvenciones para el ejercicio 2020.

Subvenciones Ovino/Caprino.- Real Decreto 508/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones estatales destinadas en el ejercicio 2020 a las explotaciones ovinas y caprinas con dificultades de comercialización de corderos y cabritos, durante los meses de marzo y abril, como consecuencia de las limitaciones impuestas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y sus prórrogas.

DOG 6 de maio (86)

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

CECOP.- Resolución do 5 de maio de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade a diversos acordos do Centro de Coordinación Operativa da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), do 5 de maio de 2020.

  • Comunicación da petición formulada pola Federación de Asociacións de Fu- ranchos e Loureiros e Viticultores de Pontevedra e recomendación da ampliación da tempada dentro dos límites establecidos na normativa vixente.
  • Acordo para o restablecemento da actividade de pesca fluvial.
  • Acordo en relación coa autorización de queimas de restos agrícolas nos terreos rústicos.

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Procedementos.- Resolución do 1 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, pola que se acorda a continuación de determinados procedementos relativos á concesión de subvencións e convenios.

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Explotación avícola.- Anuncio do 2 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se somete a información pública a documentación para a revisión da autorización ambiental integrada outorgada a Cooperativa Agroganadera de A Piúca, S.C.G. para unha granxa de polos de ceba (expediente 2019-IPPC-M-56).

Explotación porcina.- Anuncio do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se somete a información pública o estudo de impacto ambiental do proxecto de ampliación de granxa de porcino de ceba, ata as 2.446 cabezas, na parroquia de Vilacaíz, no concello do Saviñao (expediente 2020/0092).

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias