Normativa do 27 de maio de 2020

BOE (150): Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19. DOG (101): Orde do 20 de maio de 2020 pola que se establece o réxime de axudas á apicultura e se convocan para o ano 2020. Resolución do 14 de maio de 2020 pola que se dá publicidade da relación de persoas beneficiarias e importes das axudas de agroambiente e clima (submedida 10.1) e de agricultura ecolóxica (submedidas 11.1 e 11.2) solicitadas ao abeiro da Orde do 22 de xaneiro de 2019.

BOE 27 de maio (150)

I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO

Estado de alarma. Medidas urgentes.- Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Luto nacional.- Real Decreto 538/2020, de 26 de mayo, por el que se declara luto oficial por los fallecidos como consecuencia de la pandemia COVID-19.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Subvenciones agrícolas.- Real Decreto 539/2020, de 26 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a explotaciones agrícolas y ganaderas por daños causados en la producción previstas en el artículo 3 del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas, y se convocan dichas subvenciones para el ejercicio 2020.

Subvenciones agrícolas.- Real Decreto 540/2020, de 26 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a explotaciones agrícolas y ganaderas por daños en elementos afectos a la explotación previstas en el artículo 4 del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas, y se convocan dichas subvenciones para el ejercicio 2020.

Plantas de vivero.- Real Decreto 541/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican diversos reales decretos en materia de control y certificación de plantas de vivero y otros materiales de reproducción.

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Seguros agrarios combinados. Ganado aviar de carne.- Orden APA/447/2020, de 8 de mayo, por la que se definen las explotaciones asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de aplicación, el período de garantía, el período de suscripción y el valor unitario de los animales en relación con el seguro de explotación de ganado aviar de carne, comprendido en el cuadragésimo primer Plan de Seguros Agrarios Combinados.

Seguros agrarios combinados. Ganado aviar de puesta.- Orden APA/448/2020, de 8 de mayo, por la que se definen las explotaciones asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de aplicación, el período de garantía, el período de suscripción y el valor unitario de los animales en relación con el seguro de explotación de ganado aviar de puesta, comprendido en el cuadragésimo primer Plan de Seguros Agrarios Combinados.

Seguros agrarios combinados. Tarifa general ganadera.- Orden APA/449/2020, de 8 de mayo, por la que se definen las explotaciones y las especies asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, el periodo de suscripción y los valores unitarios de la tarifa general ganadera, comprendida en el cuadragésimo primer Plan de Seguros Agrarios Combinados.

V. ANUNCIOS

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Convocatoria.- Extracto de la Orden de 20 de mayo de 2020, por la que se convoca para el año 2020 la concesión de subvenciones a entidades del Tercer Sector u Organizaciones No Gubernamentales que desarrollen actividades de interés general consideradas de interés social en materia de investigación científica y técnica de carácter medioambiental.

 

DOG 27 de maio (101)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

Violencia de Xénero.- Resolución do 20 de maio de 2020, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se modifica parcialmente a Resolución do 3 de xullo de 2019 pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para programas de deseño e implementación de itinerarios personalizados e accións específicas que favorezan a inserción sociolaboral de mulleres en situación de violencia de xénero na Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para os anos 2019 e 2020, afectada polas consecuencias do estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria causada polo COVID-19.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Convocatoria Axudas Apicultura.- Orde do 20 de maio de 2020 pola que se establece o réxime de axudas á apicultura e se convocan para o ano 2020. (Extracto)

Código de procedemento persoas físicas ou xurídicas.- MR506A

Código de procedemento cooperativas e organizacións.- MR506B

Prazo de presentación de solicitudes.- Ata o 29/06/2020

FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA

Resolución Agroambientais 2019.- Resolución do 14 de maio de 2020 pola que se dá publicidade da relación de persoas beneficiarias e importes das axudas de agroambiente e clima (submedida 10.1) e de agricultura ecolóxica (submedidas 11.1 e 11.2) solicitadas ao abeiro da Orde do 22 de xaneiro de 2019. (LISTADO)

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Concentración parcelaria.- Anuncio do 14 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental (DIA) relativa á zona de reestruturación parcelaria de San Martiño-A Armenteira, sector I, no concello de Meis.

 

BOP Pontevedra 27 de maio (100)

PONTEAREAS

Convocatoria.- Subvencións para investimentos destinada a colectivos de interese veciñal (asociacións veciñais, asociacións culturais, comunidades de montes e regantes) 2020.

VILA DE CRUCES

Convocatoria.- Convocatoria de subvencións para a realización de traballos agrícolas e gandeiros.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias