Normativa do 9 de xuño de 2020

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 9 de xuño

COMUNICACIONES E INFORMACIONES (C193)

CONSEJO

Jóvenes en zonas rurales.- Conclusiones del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo sobre «Ofrecer oportunidades a los jóvenes que viven en zonas rurales y zonas remotas»

TRIBUNAL DE CUENTAS

Biodiversidad agrícola.- Informe Especial 13/2020 «Biodiversidad agrícola: La contribución de la PAC no ha frenado el declive»

COMUNICACIONES E INFORMACIONES (C194)

COMISIÓN EUROPEA

Catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas — Suplemento 2020/5.

Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas — Suplemento 2020/5.

 

BOE 9 de xuño (162)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Ayudas grupos operativos.- Orden APA/508/2020, de 5 de junio, por la que, como consecuencia de la aplicación del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se adecúan ciertas condiciones y plazos previstos en el Real Decreto 169/2018, de 23 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la ejecución de proyectos de innovación de interés general por grupos operativos de la Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas.

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE IGUALDAD

Convocatoria.- Extracto de la Resolución de 25 de mayo de 2020 del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, por la que se convoca la concesión de subvenciones destinadas a apoyar al movimiento asociativo y fundacional de ámbito estatal 2020.

 

DOG 9 de xuño (111)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

Delegación de competencias.- Resolución do 8 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, sobre delegación de competencias na persoa titular da Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa.

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Bono de formación.- Orde do 1 de xuño de 2020 pola que se modifican as bases reguladoras dos incentivos á contratación por conta allea e formación de determinados colectivos de persoas traballadoras no caso do Bono de formación para o financiamento de accións formativas que melloren os seus coñecementos e habilidades co posto de traballo como consecuencia da situación e evolución do coronavirus (COVID-19).

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Explotación porcina.- Anuncio do 12 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se somete a información pública a documentación para a revisión da autorización ambiental integrada outorgada ao Grupo Altopaso, S.L. para unha granxa de porcas reprodutoras (expediente 2019-IPPC-M-66).

Explotación avícola.- Anuncio do 27 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se somete a información pública o estudo de impacto ambiental do proxecto de ampliación dunha nave avícola, ata 70.986 polos de ceba, na parroquia de Friol, no concello de Friol (Lugo) (expediente 2020/0095).

 

BOP Pontevedra 9 de xuño (109)

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

Expropiacións.- Resolución do 28 de maio de 2020 do Servizo Provincial da Axencia Galega de Infraestruturas de Pontevedra, pola que se acorda realizar o pagamento dos mutuos acordos pola obra “Proxecto de construción da obra de conversión en autovía do corredor CG-4.1 do Morrazo. Subtreito III PQ 7+300 ao 11+150” (clave PO/12/070.01.3), no concello de Moaña.

DEPUTACIÓN PROVINCIAL

Terminación procedemento.- Terminación do procedemento do programa DEPO EN MARCHA 2020 por imposibilidade sobrevida.

Terminación procedemento.- Terminación do procedemento do programa EN RUTA COA DEPO 2020 por imposibilidade sobrevida.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias