NORMATIVA DO 16 DE XUÑO DE 2020

DOG (117): Orde do 10 de xuño de 2020 pola que se establecen as disposicións relativas á levanza informática dos rexistros obrigatorios do sector vitivinícola mediante a aplicación informática ACIOS (código de procedemento MR360E).

DOUE 16 de xuño

LEGISLACIÓN (L191)

Corrección de errores.- Corrección de errores del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la PESCA, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la PESCA, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo ( DO L 347 de 20.12.2013 ) ( DO L 200 de 26.7.2016 ) ( DO L 200 de 26.7.2016 )

 

BOE 16 de xuño (168)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA

Agencia tributaria.- Orden HAC/530/2020, de 3 de junio, por la que se desarrolla la disposición final décima de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se aprueban los modelos 770, «Autoliquidación de intereses de demora y recargos para la regularización voluntaria prevista en el artículo 252 de la Ley General Tributaria» y 771 «Autoliquidación de cuotas de conceptos y ejercicios sin modelo disponible en la Sede electrónica de la AEAT para la regularización voluntaria prevista en el artículo 252 de la Ley General Tributaria», y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación.

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Mejor jamón 2020.- Extracto de la Orden de 8 de junio de 2020, por la que se modifica la orden de 19 de diciembre de 2019 por la que se convoca el premio “Alimentos de España al Mejor Jamón, año 2020”.

 

DOG 16 de xuño (117)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

Iniciativa Xove. Requirimientos de emenda.- Resolución do 4 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, pola que se publican os requirimentos de emenda da documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Orde do 20 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases que rexen as axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove durante o ano 2020 e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS306B).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Sector vitivinícola.- Orde do 10 de xuño de 2020 pola que se establecen as disposicións relativas á levanza informática dos rexistros obrigatorios do sector vitivinícola mediante a aplicación informática ACIOS (código de procedemento MR360E).

AXENCIA PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA

Modificación bases.- Resolución do 9 de xuño de 2020 pola que se modifica a Resolución do 11 de xaneiro de 2018 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a extensión de redes de banda larga ultrarrápida en entidades singulares de poboación, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o período 2018-2020 (procedemento administrativo PR605A).

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Afección predios.- Anuncio do 3 de xuño de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se notifica a afección de tres predios por unha instalación eléctrica prevista no termo municipal de Nigrán.

Afección predios.- Anuncio do 3 de xuño de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se notifica a afección dun predio por unha instalación eléctrica prevista no termo municipal de Nigrán.

Afección predios.- Anuncio do 3 de xuño de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se notifica a afección de dous predios por unha instalación eléctrica prevista no termo municipal de Tomiño.

Afección predios.- Anuncio do 4 de xuño de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se notifica a afección dun predio por unha instalación eléctrica prevista no termo municipal de Gondomar.

Afección predios.- Anuncio do 4 de xuño de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se notifica a afección de dous predios por unha instalación eléctrica prevista no termo municipal de Nigrán.

Afección predios.- Anuncio do 4 de xuño de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se notifica a afección dun predio por unha instalación eléctrica prevista no termo municipal de Sanxenxo.

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

Expropiacións.- Anuncio do 10 de xuño de 2020 de convocatoria do pagamento de depósitos previos e indemnizacións por rápida ocupación e indemnizacións por ocupación temporal, e de levantamento das actas de ocupación, por expropiación forzosa, dos bens e dereitos afectados para a execución do proxecto de modificación da estación de tratamento de auga potable da Plataforma Loxística Industrial Salvaterra de Miño-As Neves, zona de captación.

CONCELLO DE OIA

Xestión de biomasa.- Edicto de orde de execución de limpeza de predios (Gestiona 1318/2019 Urb 41/2019).

 

BOP A Coruña 16 de xuño (88)

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

Expropiacións.- Levantamento actas previas á ocupación e de ocupación dos bens afectados pola mellora da capacidade e seguridade da AC-862, treito AG-64-Ponte Mera, San Sadurniño, Moeche e Cerdido, AC/18/014.10

 

BOP Pontevedra 16 de xuño (114)

CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO E VILAGARCÍA

Programa XPANDE DIGITAL 2020.- Convocatoria do programa. (Prazo de presentación de solicitudes ata o 10/09/2020)

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias