NORMATIVA DO 26 DE XUÑO DE 2020

DOUE (L204): Se modifica el Reglamento (UE) n.o 1305/2013 en lo que respecta a una medida específica destinada a proporcionar ayuda temporal excepcional en el marco del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en respuesta al brote de COVID-19. DOG (125): Orde do 22 de xuño de 2020 relativa ao réxime de anticipos, modificacións e renuncia en relación coas axudas cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020. BOP A Coruña (95): Concesión provisional de subvencións correspondentes ao programa DP0031.

DOUE 26 de xuño

LEGISLACIÓN (L203)

REGLAMENTOS

Precios representativos.- Reglamento de Ejecución (UE) 2020/880 de la Comisión de 24 de junio de 2020 por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 1484/95 en lo que respecta a la fijación de los precios representativos en los sectores de la carne de aves de corral, de los huevos y de la ovoalbúmina.

LEGISLACIÓN (L204)

REGLAMENTOS

Ayuda temporal excepcional destinada a los agricultores y a las pymes especialmente afectados por la crisis de COVID-19– Reglamento (UE) 2020/872 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de junio de 2020 por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 1305/2013 en lo que respecta a una medida específica destinada a proporcionar ayuda temporal excepcional en el marco del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en respuesta al brote de COVID-19.

 

BOE 26 de xuño (177)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA

Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes.- Orden HAC/565/2020, de 12 de junio, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de declaración e ingreso y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica.

DOG 26 de xuño (125)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Axudas PDR.- Orde do 22 de xuño de 2020 relativa ao réxime de anticipos, modificacións e renuncia en relación coas axudas cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020.

Concesión de anticipos.- Os beneficiarios de axudas para investimentos das convocatorias incluídas no anexo desta orde poderán solicitar que se lles aboe un anticipo dun 50 % como máximo da axuda pública concedida correspondente ao proxecto financiado.

Condicións de concesión de axudas e o prazo de execución.- A execución parcial nos termos expostos, que garde relación directa ou indirecta debidamente apreciada coa crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, e considerando especificamente cada caso concreto, non suporá sanción ou penalización ningunha para os beneficiarios das axudas.

Consideraranse elixibles aqueles gastos realizados polos beneficiarios, ata o momento de decretarse o estado de alarma, aínda que a actividade para a cal foi concedida a subvención non se puidese levar a cabo.

Modificacións e renuncia.- Os solicitantes das axudas, atendendo ás actuais circunstancias de vixencia do estado de alarma, poderán presentar modificacións dos proxectos presentados coa solicitude de subvención.

 

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Explotación porcina.- Anuncio do 27 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se somete a información pública a documentación para a revisión da autorización ambiental integrada outorgada a Incripor Galicia, S.L. para unha granxa de gando porcino de ceba (expediente 2019-IPPC-M-118).

Explotación avícola.- Anuncio do 11 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto Explotación avícola para 38.000 polos de ceba na parroquia de Lobaces, no concello de Trasmiras, Ourense (expediente 2019/0068).

 

BOP A Coruña 26 de xuño (95)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Concesión provisional DP0031.- Resolución núm. 19528/2020, do 23 de xuño, pola que se aproba a concesión provisional de subvencións correspondentes ao programa DP0031, de axudas a entidades sen fins de lucro para o cofinanciamento de proxectos de actividades no ámbito do medio ambiente no 2020.

Concesión provisional DP0036.- Resolución núm. 19529/2020, do 23 de xuño, pola que se aproba a concesión provisional de subvencións correspondentes ao programa dp0036, de axudas a entidades sen fins de lucro para o cofinanciamento de proxectos de investimentos no ámbito do medio ambiente no 2020.

 

BOP Lugo 26 de xuño (145)

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE. AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS. SERVIZO PROVINCIAL DE LUGO

Expropiacións.- Formalización de actas de ocupación. clave: LU/17005.01.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias