NORMATIVA DO 3 DE XULLO DE 2020

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 3 de xullo (183)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Tablas salariales. Industrias lácteas.- Resolución de 19 de junio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registran y publican las tablas salariales definitivas para el año 2019, y las provisionales para el año 2020, del Convenio colectivo estatal para las industrias lácteas y sus derivados.

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Expropiaciones.- Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por el que se somete a información pública, a efectos de expropiaciones, el «Proyecto Constructivo de supresión de los pasos a nivel de los pp.kk. 423/811, 424/010 y 425/167 de la línea León-La Coruña. Término municipal de Lugo».

 

DOG 3 de xullo (131)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

Convocatoria.- Orde do 22 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas económicas, destinadas a entidades de iniciativa social, para o financiamento de gastos extraordinarios nos centros e programas de inclusión social, ocasionados pola crise sanitaria do COVID-19 (código de procedemento BS631B). (Extracto)

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Modificación bases.- Resolución do 25 de xuño de 2020 pola que se modifica a Resolución do 9 de xaneiro de 2020 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para a execución de accións de promoción exterior conxunta das empresas galegas (Galicia Exporta Organismos Intermedios), cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.

Modificación bases.- Resolución do 25 de xuño de 2020 pola que se modifica a Resolución do 9 de xaneiro de 2020 pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para a execución de accións de promoción exterior das empresas galegas (Galicia Exporta Empresas), cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Eólicos.- Anuncio do 22 de xuño de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se notifica a varios interesados a solicitude de declaración de utilidade pública do proxecto do parque eólico Campelo, nos concellos de Coristanco e Santa Comba (expediente IN661A 2011/16-1).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CMVMC.- Anuncio do 16 de xuño de 2020, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Lugo, polo que se lles comunican aos posibles titulares de dereitos e intereses os acordos adoptados por este xurado, relativos a deslindamentos entre montes veciñais en man común (expediente 66/75 e doce máis).

Concentración parcelaria.- Anuncio do 19 de xuño de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se emprazan varios propietarios da zona de concentración parcelaria de Dombodán-Branzá II (Arzúa, A Coruña) para ser notificados por comparecencia dunha modificación do acordo de concentración que lles afecta.

CMVMC.- Anuncio do 19 de xuño de 2020, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Lugo, polo que se comunican aos posibles titulares de dereitos e intereses os acordos adoptados por este xurado, relativos á revisión do esbozo do expediente 31/78 e cinco máis.

AUGAS DE GALICIA

Expropiacións.- Anuncio do 22 de xuño de 2020 polo que se notifica o levantamento das actas previas á ocupación e de ocupación definitiva dos bens e dereitos afectados polas obras do proxecto de implantación dos plans de emerxencia das presas de Caldas de Reis, Eiras, Baiona e O Con (clave OH.136.1115).

 

BOP A Coruña 3 de xullo (100)

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Expropiacións.- Acordo do 29 de xuño de 2020 da Xefatura Territorial da Coruña, de levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados por unha instalación eléctrica, no concello de Ribeira (expediente IN407A 2019/197-1).

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Expropiacións.- Anuncio pago de depósitos previos actualización do proxecto de travesía na DP 3612 Aneiros a Cabana, 2a fase, PQ 0+300 ao 1+100 (Ferrol) (código obra 1711130005.0) (código proxecto de gastos 2019.3.82000.1), termo municipal de Ferrol.

 

BOP Lugo 3 de xullo (151)

BASE DE DATOS NACIONAL DE SUBVENCIÓNS (BDNS) – XOVE

Convocatoria.- Axudas destinadas a apoiar aos traballadores autónomos e microempresas ao abeiro do plan “RE-ACTIVA XOVE” para facer fronte aos efectos orixinados pola declaración do estado de alarma con motivo do COVID-19.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias