NORMATIVA DO 10 DE XULLO DE 2020

DOG (137): Publícase a Orde pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de indemnizacións en materia de sanidade vexetal (Tecia solanivora Povolny,...) na Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2020 (MR465A). Resolución do 9 de xullo de 2020 pola que se modifican as bases reguladoras do Marco de apoio ao acceso ao crédito das pequenas e medianas empresas (Liña Microcréditos COVID-19)

DOUE 10 de xullo

LEGISLACIÓN (L221)

REGLAMENTOS

Productos reproductivos.- Reglamento de Ejecución (UE) 2020/999 de la Comisión de 9 de julio de 2020 por el que se establecen normas de desarrollo del Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo en relación con la autorización de establecimientos de productos reproductivos y la trazabilidad de los productos reproductivos de bovinos, porcinos, ovinos, caprinos y equinos.

LEGISLACIÓN (L223)

REGLAMENTOS

Almacenamiento privado carne.- Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1006 de la Comisión de 9 de julio de 2020 por el que se suspende la presentación de solicitudes de ayuda para el almacenamiento privado de carne fresca o refrigerada de animales de la especia bovina de ocho meses o más en virtud del Reglamento de Ejecución (UE) 2020/596.

Almacenamiento privado carne.- Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1007 de la Comisión de 9 de julio de 2020 por el que se suspende la presentación de solicitudes de ayuda para el almacenamiento privado de carne de ovino y caprino en virtud del Reglamento de Ejecución (UE) 2020/595.

 

BOE 10 de xullo (189)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Variedades Comerciales de plantas.- Orden APA/631/2020, de 7 de julio, por la que se dispone la cancelación de la inscripción de diversas variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales.

Variedades Comerciales de plantas.- Orden APA/632/2020, de 7 de julio, por la que se dispone la inclusión de diversas variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales.

Variedades Comerciales de plantas.- Orden APA/633/2020, de 7 de julio, por la que se dispone la renovación de la inscripción de diversas variedades de distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales.

DOG 10 de xullo (137)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Convocatoria.- Orde do 25 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de indemnizacións en materia de sanidade vexetal na Comunidade Autónoma de Galicia e se convocan para o ano 2020. (Extracto)

Código de procedemento.- MR465A

Prazo de presentación de solicitudes.- Ata o 10/10/2020

– Beneficiarios: Persoas físicas e xurídicas e entidades sen personalidade xurídica que sexan titulares de:

a) Planta destinada a plantacións forestais de Pinus sp. que fose destruída como consecuencia da detección dun foco de Fusarium circinatum Niremberg et O´Donnell.

b) Planta destinada á venda de especies sensibles que fose destruída como consecuencia de estar o viveiro situado nunha zona demarcada de Trioza erytreae adquirida con data anterior ao establecemento da dita zona como demarcada.

c) Semente certificada de tubérculos de pataca destruída en aplicación das medidas de erradicación de Tecia solanivora Povolny, existente en almacéns comercializadores situados en zonas demarcadas e con data de adquisición anterior á data de declaración desa zona como zona demarcada de Tecia solanivora Povolny.

A entrega de tubérculos de pataca, aos servizos oficiais, realizarase mediante sacos orixinais (sempre que non fosen abertos) ou nos sacos entregados por estes servizos. Emitirase certificado da cantidade de pataca entregada, e posteriormente destruída, con base no cal se realizará o cálculo do importe da indemnización.

d) Tubérculos de pataca de consumo producidos nas zonas demarcadas durante as campañas 2017, 2018 e 2019, plantados antes da declaración de zona demarcada e destruídos en aplicación das medidas de erradicación de Tecia solanivora Povolny.

A entrega de tubérculos de pataca, aos servizos oficiais, realizarase mediante sacos entregados por estes servizos. Emitirase certificado da cantidade de pataca entregada, e posteriormente destruída, con base no cal se realizará o cálculo do importe da indemnización.

e) Plantacións de tubérculos de pataca desenterradas e destruídas en aplicación das medidas de erradicación de Tecia solanivora Povolny.

f) Planta destinada a venda de especies sensibles que fose destruída como consecuencia da detección dun foco de Thekospora minima.

Serán obxecto de indemnización as plantacións realizadas en zonas onde se declarase como zona demarcada en aplicación das medidas de erradicación de Tecia solanivora Povolny, con data posterior á plantación.

 

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Liña Microcréditos COVID-19.- Resolución do 9 de xullo de 2020 pola que se modifican as bases reguladoras do Marco de apoio ao acceso ao crédito das pequenas e medianas empresas, instrumentadas mediante convenio de colaboración coas sociedades de garantía recíproca e as entidades de crédito adheridas, publicadas mediante a Resolución do 7 de febreiro de 2020 (Diario Oficial de Galicia número 28, do 11 de febreiro) e modificadas pola Resolución do 31 de marzo de 2020 (Diario Oficial de Galicia número 64, do 1 de abril) (código de procedemento IG535A). (Extracto)

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Concentración parcelaria.- Anuncio do 25 de xuño de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se empraza un propietario da zona de concentración parcelaria de Santa Cruz de Montaos (Ordes-A Coruña), para ser notificado por comparecencia dunha modificación do acordo de concentración.

CONCELLO DE SALVATERRA DE MIÑO

Xestión de biomasa.- Anuncio de requirimento de xestión da biomasa.

DOG 10 de xullo (137-bis)

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE SANIDADE

Medidas prevención. COVID-19.- Orde do 10 de xullo de 2020 sobre medidas de prevención nos concellos de Alfoz, Barreiros, Burela, Cervo, Foz, Lourenzá, Mondoñedo, Ourol, Ribadeo, Trabada, O Valadouro, O Vicedo, Viveiro e Xove, como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19.

 

BOP Ourense 10 de xullo (157)

ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS – ADIF

Expropiacións.- Exposición pública para os efectos de expropiacións, do Proxecto de construción de rehabilitación de gabias liña Monforte de Lemos-Bif. Chapela. Pq 51/030-51/130, 68/100-68/300 L/Guillarei-Valença do Minho pq 4/172-4/703. (Páx. 2)

 

BOP Pontevedra 10 de xullo (131)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL

Prórrogas subvencións.- Aprobación das prórrogas das subvencións dos contratos en prácticas das empresas “o teu primeiro emprego” en empresas e corporacións sectoriais.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias