NORMATIVA DO 28 DE XULLO DE 2020

DOG (150): Orde do 20 de xullo de 2020 pola que se aproba o Regulamento da indicación xeográfica protexida Pan Galego/Pan Gallego e do seu Consello Regulador, e se nomea o Consello Regulador provisorio.

BOE 28 de xullo (203)

I. DISPOSICIONES GENERALES

CORTES GENERALES

Medidas urgentes.- Resolución de 22 de julio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda.

 

DOG 28 de xullo (150)

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE SANIDADE

Medidas de prevención. COVID-19.- ORDE do 27 de xullo de 2020 pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 en relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros territorios.

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

Ampliación orzamentaria.- Resolución do 22 de xullo de 2020, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se amplía por segunda vez a dotación orzamentaria da Resolución do 13 de decembro de 2019, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo con cargo ao programa operativo Fondo Social Europeo Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2020 (código de procedemento SI427A).

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Emprego autónomo.- Orde do 14 de xullo de 2020 pola que se modifica a Orde do 15 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a promoción e consolidación do emprego autónomo a través do Programa I, de axudas á promoción de emprego autónomo, cofinanciado parcialmente con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e do Programa II, de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

IXP. PAN GALEGO.- Orde do 20 de xullo de 2020 pola que se aproba o Regulamento da indicación xeográfica protexida Pan Galego/Pan Gallego e do seu Consello Regulador, e se nomea o Consello Regulador provisorio.

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Impacto ambiental.- Anuncio do 2 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización ambiental integrada para a fábrica de produción de pensos de Nutrimentos Deza, S.A., no concello de Silleda, provincia de Pontevedra (expediente 2020-IPPC-I-9).

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Expropiacións.- Acordo do 8 de xullo de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, de levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados por unha instalación eléctrica no concello de Narón (expediente IN407A 2019/244-1).

 

BOP Ourense 28 de xullo (171)

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Segregación Tecor.- Exposición pública de la solicitud de segregación de fincas en el Tecor societario “Serra de San Mamede” (Páx. 4)

 

BOP Pontevedra 28 de xullo (143)

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Expropiacións.- Expediente de información pública dos bens e dereitos necesarios para a execución das obras do proxecto con número de expediente 112-AENA/20. Expropiación forzosa.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias