NORMATIVA DO 26 DE AGOSTO DE 2020

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 26 de agosto

LEGISLACIÓN (L277)

REGLAMENTOS

Forestal.- Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1217 de la Comisión de 25 de agosto de 2020 relativo a una excepción a lo dispuesto en el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2072 en lo que respecta a la introducción en la Unión de vegetales para plantación de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. y determinadas especies de Pinus L., reducidos natural o artificialmente y originarios de Japón, y por el que se deroga la Decisión 2002/887/CE

 

BOE 26 de agosto (229)

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE HACIENDA

Convocatoria.- Extracto del Acuerdo de 24 de julio de 2020 del Consejo de Administración del Consorcio de la ciudad de Santiago de Compostela por el que se aprueban las bases reguladoras y convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a la adecuación de los locales de la ciudad histórica de Santiago de Compostela relacionada con la recuperación económica tras la COVID-19.

 

DOG 26 de agosto (172)

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE SANIDADE

COVID-19.- Orde do 25 de agosto de 2020 sobre modificación de determinadas medidas previstas no Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade.

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Impacto ambiental.- Anuncio do 5 de agosto de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se dá publicidade á resolución pola que se outorga a autorización ambiental integrada 2019-IPPC-140-333 á planta de procesado de leite situada no concello de Curtis. Titular: Inleit Ingredients, S.L.

Cambio de uso.- Anuncio do 6 de agosto de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto de cambio de uso de forestal a agrícola para viñedo dunha parcela na parroquia de Cernego, no concello de Vilamartín de Valdeorras (expediente 2020/0096).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Concentración parcelaria.- Anuncio do 7 de agosto de 2020, da Xefatura Territorial de Ourense, de notificación do inicio do trámite de audiencia en relación co expediente de concentración parcelaria de Mourazos-Tamagos-Tamaguelos (Verín-Ourense).

 

BOP A Coruña 26 de agosto (138)

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Eólicos.- Resolución do 17 de agosto de 2020 da Dirección Xeral de Enerxía e Minas pola que se concede a autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, e se declara de utilidade pública ao parque eólico Monte Tourado.

Eólicos.- Resolución do 17 de agosto de 2020 da Dirección Xeral de Enerxía e Minas pola que se outorga a autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, e se declara de utilidade pública ao parque eólico Alto da Croa II.

 

BOP Lugo 26 de agosto (195)

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA. DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LUGO

Instalación eléctrica.- Resolución do 24 de febreiro de 2020, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se somete a información pública a solicitude de autorizacións administrativas previa e de construción, estudo de impacto ambiental, aprobación do proxecto sectorial e declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica nos concellos de Begonte, Friol e Outeiro de Rei, na provincia de Lugo (expediente: IN408A 2018/39)

 

BOP Ourense 26 de agosto (195)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

Expropiacións.- Declaración da necesidade de ocupación dos bens e dereitos afectados pola expropiación forzosa para execución das obras de “acondicionamento e mellora integral na OU-1006 Vilardevós-Vilarello da Cota”, no Concello de Vilardevós. (Páx. 2)

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias