NORMATIVA DO 14 DE SETEMBRO DE 2020

DOUE (L300): Se establecen medidas excepcionales de carácter temporal que autorizan excepciones a determinadas disposiciones del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo para hacer frente a la perturbación del mercado causada por la pandemia de COVID-19 en el sector de las frutas y hortalizas y en el sector vitivinícola, así como medidas conexas. DOG (186): Se modifica o prazo de presentación da licenza municipal de obra e dos diferentes permisos administrativos dos procedementos MR405A, MR404A e MR405B.

DOUE 14 de setembro

LEGISLACIÓN (L300)

REGLAMENTOS

COVID-19. Sector vitivinícola.- Reglamento Delegado (UE) 2020/1275 de la Comisión de 6 de julio de 2020 por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2020/592 por el que se establecen medidas excepcionales de carácter temporal que autorizan excepciones a determinadas disposiciones del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo para hacer frente a la perturbación del mercado causada por la pandemia de COVID-19 en el sector de las frutas y hortalizas y en el sector vitivinícola, así como medidas conexas.

BOE 14 de setembro (245)

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Expropiacións.- Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación el “Proyecto de tratamiento de elementos de la infraestructura (puentes y explanaciones) entre los PP.KK. 028+183 y 036+524 del tramo Monforte – Ourense de la línea 810”.

DOG 14 de setembro (186)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Concesións.- Resolución do 2 de setembro de 2020, da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 7 de xuño de 2019, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a posta en práctica de programas integrados de emprego de Galicia, e se convocan para o ano 2019 (Diario Oficial de Galicia número 116, do 20 de xuño).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Plans de mellora. Modificación prazos.- Orde do 10 de setembro de 2020 pola que se modifica o prazo de presentación da licenza municipal de obra e dos diferentes permisos administrativos previstos na Orde do 30 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para as persoas agricultoras mozas, e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2020 (códigos de procedemento MR405A, MR404A e MR405B).

“…deberán presentar a concesión da licenza municipal, como máis tarde, o 15 de decembro de 2020. O mesmo prazo se establece para o caso de investimentos que deban contar con calquera outro permiso administrativo, de acordo coa correspondente normativa sectorial. O non cumprimento destes requisitos suporá a denegación da axuda».”

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Concentración parcelaria.- Anuncio do 2 de setembro de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se emprazan varios propietarios da zona de concentración parcelaria de Arantón-Santa Sabiña (Santa Comba – A Coruña), para seren notificados por comparecencia de modificacións das bases definitivas da zona.

Concentración parcelaria.- Anuncio do 2 de setembro de 2020, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se notifica a Resolución da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural do 11 de maio de 2020 que modifica o Acordo da zona de concentración parcelaria de Sasdónigas (Mondoñedo-Lugo).

Axuda para a creación de empresas para os/as agricultores/as mozos/as.- Anuncio do 3 de setembro de 2020, da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, polo que se empraza a persoa interesada para ser notificada por comparecencia do acordo de inicio do procedemento de reintegro e perda do dereito ao cobramento parcial da axuda para a creación de empresas para os/as agricultores/as mozos/as (expediente 15/50080/16).

AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

Banco de terras.- Anuncio do 3 de setembro de 2020 polo que se lles notifican ás persoas interesadas as resolucións sobre a incorporación de predios ao Banco de Terras de Galicia e o requirimento de emenda da solicitude de arrendamento de predios.

CONCELLO DE RIBEIRA

Xestión de biomasa.- Anuncio para lembrar o cumprimento das obrigas legais sobre prevención e defensa contra os incendios forestais.

 

BOP Lugo 14 de setembro (211)

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA. SERVIZO DO PATRIMONIO NATURAL

Ampliación Tecor.- Solicitude de ampliación do tecor A Ulloa, LU-10105

 

BOP Pontevedra 14 de setembro (177)

PONTE CALDELAS

Xestión de biomasa.- Anuncio de notificación de 28 de Agosto de 2020 de procedemento Orde de Execución (Exp. 937/2020) relativo á Xestion da Biomasa.

Xestión de biomasa.- Anuncio de notificación de 28 de Agosto de 2020 de procedemento Orde de Execución (Exp. 1101/2020) relativo á Xestión da Biomasa.

 

 

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias