NORMATIVA DO 25 DE SETEMBRO DE 2020

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais

DOUE 25 DE SETEMBRO

LEGISLACIÓN (L311)

CORRECCIÓN DE ERRORES

Energías renovables.- Corrección de errores de la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables.

LEGISLACIÓN (L312)

REGLAMENTOS

Precios representativos.- Reglamento de ejecución (UE) 2020/1329 de la Comisión de 23 de septiembre de 2020 por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 1484/95 en lo que respecta a la fijación de los precios representativos en los sectores de la carne de aves de corral, de los huevos y de la ovoalbúmina.

Designación de la mercancía Precio representativo (en EUR/100 kg) Garantía contemplada en el artículo 3 (en EUR/100 kg) Origen (1)
Canales de aves de la especie Gallus domesticus, presentación 65 %, congeladas 138,5 0 AR
Trozos deshuesados de aves de la especie Gallus domesticus, congelados 210,7

157

248,9

211,7

27

52

15

27

AR

BR

CL

TH

Preparaciones de aves de la especie Gallus domesticus, sin cocer 168,2 40 BR

 

 

BOE 25 de setembro (255)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE IGUALDAD

Concesiones.- Real Decreto 839/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca para fomentar la igualdad efectiva de trato y oportunidades de mujeres y hombres en el sector pesquero.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIALY MIGRACIONES

Seguridad Social.- Orden ISM/888/2020, de 22 de septiembre, por la que se regula la modalidad de pago a cuenta de las cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, prevista en el artículo 56.3 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, durante los años 2020 y 2021.

 

DOG 25 de setembro (195)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Concesións.- Resolución do 16 de setembro de 2020 pola que se dá publicidade das persoas beneficiarias das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 20 de maio de 2020 pola que se establece o réxime de axudas á apicultura e se convocan para o ano 2020.

Concesións.- Resolución do 16 de setembro de 2020 pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 20 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o fomento da utilización de maquinaria agrícola en réxime asociativo en Galicia, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2020.

FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA

Convenios.- Resolución do 16 de setembro de 2020 pola que se dá publicidade dos convenios de colaboración subscritos no segundo cuadrimestre do ano 2020.

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Expropiacións.- Resolución do 4 de setembro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de declaración de utilidade pública e necesidade de urxente ocupación dunha instalación eléctrica no concello da Estrada (expediente IN407A 2019/088-4).

Expropiacións.- Resolución do 4 de setembro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de declaración de utilidade pública e necesidade de urxente ocupación dunha instalación eléctrica no concello de Meis (expediente IN407A 2019/090-4).

Expropiacións.- Anuncio do 4 de setembro de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, de convocatoria para o levantamento das actas previas á ocupación correspondentes aos bens e dereitos afectados polo expediente de expropiación IN661A 2010/4-1, no concello de Vimianzo.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

MVMC.- Anuncio do 10 de setembro de 2020, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 8 de setembro de 2020 relativa ao acto de conciliación formulado polos representantes dos montes veciñais en man común de Tourón e Serra do Faro, no concello de Melón.

MVMC.- Anuncio do 10 de setembro de 2020, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 8 de setembro de 2020 relativa ao acto de conciliación formulado polos representantes dos montes veciñais en man común Serra de San Salvador e Serra de Meda e Meda e Montouto, nos concellos de Monterrei e Cualedro.

MVMC.- Anuncio do 10 de setembro de 2020, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 8 de setembro de 2020 relativa ao acto de conciliación formulado polos representantes dos montes veciñais en man común Arriba ou Corredoira e de Ermille, no concello de Lobeira.

MVMC.- Anuncio do 10 de setembro de 2020, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución de 8 de setembro de 2020 relativa ao acto de conciliación formulado polos representantes dos montes veciñais en man común de Ermille e de Cerdeiriñas e Baños, no concello de Lobeira.

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Expropiacións.- Anuncio do 15 de setembro de 2020 polo que se somete ao trámite de información pública a separata do proxecto de construción dunha senda na AC-301 entre os puntos quilométricos 2+250-2+800, de clave AC/19/128.06, así como a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados polo proxecto referenciado.

CONCELLO DE CALDAS DE REIS

Xestión de biomasa.- Anuncio de requirimento de xestión da biomasa (expediente 2470/2019).

 

BOP Pontevedra 25 de setembro (186)

PORRIÑO, O

Convocatoria.- Bases e convocatoria para a concesión de axudas extraordinarias a traballadores autónomos, microempresas e pequenas empresas do concello do porriño afectados pola crise sanitaria provocada pola pandemia do covid-19.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias