NORMATIVA DO DIA 26 DE OUTUBRO

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais

DOUE 26 de outubro

LEGISLACION (L354)

Plantaciones de vid.- Reglamento de ejecución (UE) 2020/1547 de la Comisión de 23 de octubre de 2020 por el que se corrige la versión en lengua polaca del Reglamento de Ejecución (UE) 2018/274, por el que se establecen las normas de desarrollo del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al régimen de autorizaciones para plantaciones de vid, la certificación, el registro de entradas y salidas, las declaraciones obligatorias y las notificaciones, y del Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los controles pertinentes, y por el que se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/561 de la Comisión.

Cadena agroalimentaria.- Decisión de ejecución (UE) 2020/1550 de la Comisión de 23 de octubre de 2020 por la que se establece el programa plurianual de controles para el período 2021-2025 que deben llevar a cabo los expertos de la Comisión en los Estados miembros para comprobar la aplicación de la legislación de la Unión relativa a la cadena agroalimentaria.

DOGA 26 de outubro (215)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Convocatoria.- Resolución do 15 de outubro de 2020, da Dirección Xeral de Comercio e Consumo, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 30 de xaneiro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a innovación, a dixitalización e a implantación de novas fórmulas de comercialización e expansión do sector comercial e artesanal, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento CO300C).

Convovatoria.- Resolución do 15 de outubro de 2020, da Dirección Xeral de Comercio e Consumo, pola que se acorda publicar as bases reguladoras dos premios de Artesanía de Galicia e a súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento IN200A).

Código de procedemento: IN200A

Obxeto: Establecer as bases que rexen os premios Artesanía de Galicia, e proceder á súa convocatoria para o ano 2020.

Prazo: O prazo de presentación de candidaturas iníciase a partir das 8.00 horas do 16 de

novembro de 2020 e remata ás 14.30 horas do 27 de novembro de 2020.

Beneficiarios: Según as modalidades dos Premios.

Extracto.- Extracto da Resolución do 15 de outubro de 2020, da Dirección Xeral de Comercio e Consumo, pola que se acorda publicar as bases reguladoras dos premios de Artesanía de Galicia e a súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento IN200A).

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

PXOM.- Orde do 25 de setembro de 2020 de aprobación definitiva do Plan xeral de ordenación municipal de Rubiá.

Programa EMEGA.- Resolución do 16 de outubro de 2020, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se resolven as solicitudes das axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia, convocadas pola Resolución do 17 de xuño de 2020, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020 (código de procedemento SI429A).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Enerxía eólica.- Resolución do 22 de setembro de 2020, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se someten a información pública o estudo de impacto ambiental e as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción, e de aprobación do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal do proxecto do parque eólico Uxo, situado no concello de Avión, provincia de Ourense (expediente IN408A 2018/05).

 

 

BOP A Coruña 26 de outubro (179)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Programa FOENIA.- Resolución número 2020/32533 de concesión provisional de subvencións correspondentes ao programa FOENIA/2020: Convocatoria do programa de subvencións dirixido a entidades para investimentos de promoción económica, durante o ano 2020.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias