NORMATIVA DO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2020

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOGA 16 de Novembro (231)

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Expropiacións.- Acordo do 21 de outubro de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e o estudo de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Seselle no concello de Oza-Cesuras (A Coruña) (expediente IN408A 2020/10).

Expropiacións.- Acordo do 21 de outubro de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e o estudo de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Fontella, nos concellos de Aranga e Oza-Cesuras (A Coruña) (expediente IN408A 2019/11).

Proxecto parque eólico.- Resolución do 8 de outubro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se someten a información pública o estudo de impacto ambiental e as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción e aprobación do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal do proxecto do parque eólico Monte Peón, sito no concello da Lama, na provincia de Pontevedra (expediente IN408A 2018/04).

BOP A Coruña 16 de Novembro (194)

CONCELLO DE CAMBRE

Convocatoria.- Extracto del acuerdo del Pleno municipal adoptado en sesión ordinaria de 29 de octubre de 2020, por el que se aprueban las Bases de la convocatoria pública de subvenciones municipales a entidades sin animo de lucro para el año 2020.

Código de procedemento: BDNS (Identif.): 532548

Obxeto: Apoyar la realización de actividades deportivas, culturales, lúdicas… que contribuyan a un mayor bienestar general.

Prazo de presentación: del 12 de noviembre al 11 de diciembre de 2020.

Beneficiarios: Las entidades o asociaciones jurídicamente constituidas e inscritas en el registro municipal de entidades vecinales del Ayuntamiento, los comités vecinales y las AMPAS y centros educativos del Ayuntamiento de Cambre, que reúnan los requisitos establecidos en las Bases de la convocatoria.

 

PUBLICACION DA CONVOCATORIA DO PROGRAMA PEL REACTIVA DA DIPUTACION DA CORUÑA NOS SEGUINTES CONCELLOS:

Codigo de procedimiento: BDNS(Identif.): según corresponda.

Obxeto: impulsar la actividad económica y el empleo en su término municipal, y contribuir a paliar, en la medida del posible, los daños derivados de la pandemia de la COVID-19, en las microempresas y autónomos/as.

Plazo de presentación: revisar en cada caso.

Beneficiarios: persoas trabajadoras autónomas con o sin trabajadores/as a su cargo y microempresas, cualquiera que sea su forma jurídica.

CONCELLO PRODECEMENTO
Santa Comba 532184

BOP Lugo 16 de Novembro (263)

CONCELLO DE ALFOZ

Convocatoria.- Anuncio Convocatoria Subvencións Actividades Culturais 2020.

Código de procedemento: BDNS (Identif.): 531715.

Obxeto: Apoiar o desenvolvemento de programas ou actividades culturais que complementen a programación dos servizos municipais e que se realicen con carácter público no Concello de Alfoz.

Prazo de presentación: 15 dias naturais, ata o 1 de decembro.

Beneficiarios: As asociacións que figuren inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións do Concello de Alfoz, que teñan a súa sede social no termo municipal de Alfoz e gocen de capacidade para levar a cabo as actividades subvencionable.

 

Convocatoria.- Anuncio Subvencións Actividades Educativas e Formativas 2020.

 

Código de procedemento: BDNS (Identif.): 531935

Obxeto: Desenvolvemento de proxectos, programas ou actividades que persigan un fin educativo pero tamén formativo, admitíndose dentro de estas as relativas a técnicas ou melloras na produción do sector primario.

Prazo de presentación: 15 dias naturais, ata o 1 de decembro.

Beneficiarios: Os centros públicos educativos do Concello de Alfoz, as asociacións de pais e nais e as asociacións municipais que teñan implicación no sector primario que figuren inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións do Concello de Alfoz.

 

BOP Pontevedra 16 de Novembro (221)

CONCELLO DE LALÍN

Convocatoria.- Subvencións para a celebración de actividades culturais para o ano 2020. Extracto de modificación de la Convocatoria de Subvenciones para la celebración de actividades culturales para el año 2020 convocadas por el Ayuntamiento de Lalín. BDNS(Identif.):510383.

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 2 de novembro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa, declaración, en concreto, de utilidade pública e a necesidade da urxente ocupación que leva implícita e de autorización administrativa de construción da instalación eléctrica no concello da Lama (expediente IN407A 2020/086-4).

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias