NORMATIVA DO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2020

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais. Destacada a publicación no DOGA: Programa de rescate as personas traballadoras autónomas afectadas pola crise do COVID-19

BOE 18 de Noviembre (303)

I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO

Apoyo empresarial.- Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria.

MINISTERIO DE IGUALDAD

Subvenciones.- Real Decreto 1022/2020, de 17 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias para el fomento de las políticas públicas en materia de igualdad en el ámbito local.

Violencia de género.- Real Decreto 1023/2020, de 17 de noviembre, por el que se actualizan las cuantías, los criterios y el procedimiento de distribución de las transferencias para el desarrollo de nuevas o ampliadas competencias reservadas a las entidades locales en el Pacto de Estado en materia de violencia de género.

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Auditorias.- Resolución de 27 de octubre de 2020, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se por la que se somete a información pública la Norma Técnica de Auditoría sobre la actuación del auditor en relación con los estados financieros presentados en el Formato Electrónico Único Europeo, y la modificación de la “Formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros”.

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Expropiaciones.- Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación del “PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA SUPRESIÓN DEL PASO A NIVEL DEL PP.KK. 430/129 DE LA LÍNEA LEÓN-A CORUÑA. TÉRMINO MUNICIPAL DE LUGO”.

 

DOGA 18 de Novembro (233)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERIA DE EMPREGO E IGUALDADE

Covid-19. Programa de rescate.- Orde do 17 de novembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de rescate das persoas traballadoras autónomas afectadas pola crise da COVID-19 financiado con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020 e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento TR400A).

Código de procedemento: Código de procedemento TR400A.

Obxeto: fixar os criterios e requisitos para a concesión de axudas do Programa de rescate das persoas traballadoras autónomas, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia. finalidade deste programa é a concesión dunha axuda económica ás persoas traballadoras autónomas para facer fronte á situación económica motivada pola pandemia da COVID-19 que contribúa ao mantemento da actividade económica e do emprego.

Prazo de presentación: Ata o 31 de decembro de 2020

Beneficiarios: Poderán ser beneficiarias das axudas reguladas nesta orde todas as persoas traballadoras autónomas de alta no RETA ou no réxime de traballadores do mar como traballadores por conta propia e que teñan o domicilio fiscal en Galicia e que teñan recoñecida o cesamento ordinario ou extraordinario de actividade regulado no Real decreto lei 30/2020, do 29 de setembro, de medidas sociais en defensa do emprego.

Extracto.- Extracto da Orde do 17 de novembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de rescate das persoas traballadoras autónomas afectadas pola crise da COVID-19 financiado con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020 e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento TR400A).

VI. ANUNCIOS

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Expropiacions.- Anuncio do 10 de novembro de 2020 polo que se somete ao trámite de información pública o estudo de impacto ambiental e a separata do proxecto de construción denominado Actualización do proxecto de construción: autovía AG-59 A Ramallosa-enlace PO-841, de clave GA/18/104.01, así como a relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados.

BOP A Coruña 18 de Novembro (196)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Programa FO028A.- Resolución número 2020/35935 de concesión provisional de subvencións correspondentes ao programa FO028A: Convocatoria do programa de subvencións de agricultura dirixido ás entidades asociativas agrarias e labregas da provincia da Coruña para actividades durante o ano 2020.

BOP Pontevedra 18 de Novembro (223)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 3 de novembro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa, declaración, en concreto, de utilidade pública e a necesidade da urxente ocupación que leva implícita e de autorización administrativa de construción da instalación eléctrica no concello de Sanxenxo (expediente IN407A 2020/060-4).

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias