NORMATIVA DO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2020

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 19 de Noviembre (304)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Entidades de seguros.- Orden ETD/1076/2020, de 11 de noviembre, de autorización administrativa a Abanca Generales de Seguros y Reaseguros, SA, para el ejercicio de la actividad aseguradora.

DOGA 19 de Novembro (234)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO

Fundacións.- Orde do 12 de novembro de 2020 pola que se modifica a adscrición de determinadas fundacións de interese galego e se ordena a súa adscrición ás consellerías competentes para o exercicio das funcións de protectorado.

ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Formación dixital.- Resolución do 13 de novembro de 2020 pola que se convoca, no marco da iniciativa Universo EGAP Innova, a X Xornada de formación práctica dixital (E-martes).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Acordo do 29 de outubro de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, de construción e declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Narón (expediente IN407A 2019/108-1).

Instalacións.- Resolución do 29 de outubro de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa, de construción e declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Oza-Cesuras (expediente-e IN407A 2020/43-1).

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Impacto ambiental.- Anuncio do 4 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, no que se fai público o informe ambiental estratéxico da modificación puntual número 13 das normas subsidiarias de planeamento do concello de Valdoviño (expediente 2020AAE2478, código 2339/2020).

BOP A Coruña 19 de Novembro (197)

CONCELLO DE OUTES

Convocatoria.- Extracto del acuerdo adoptado por decreto de alcaldía 2020-0364 de fecha 4 de noviembre, por el que se convocan subvenciones en materia de actividades culturales y deportivas de interés público para el año 2020, por el procedimiento de concurrencia competitiva.

Código de prodecemento: BDNS(Identif.):533495

Obxeto: La subvención tiene por finalidad la promoción del asociacionismo, de las tradiciones y los valores culturales, así como el apoyo y promoción del deporte en el municipio de Outes.

Prazo de presentación: Ata o 10 de decembro.

Beneficiarios: Podrán solicitar esta subvención las personas físicas, agrupaciones de personas físicas o jurídicas, asociaciones, centros de enseñanza del municipio de Outes (CEIPs e IES), las comunidades de bienes o cualquier otra unidad económica o patrimonio separado que, aunque carezcan de personalidad jurídica, puedan ejecutar los proyectos, actividades o comportamientos o se encuentren en la situación que motiva la concesión. de la subvención.

 

BOP Lugo 19 de Novembro (266)

CONCELLO DE LUGO

Convocatoria.- Aprobación das bases xerais reguladoras para a concesión de subvencións a asociacións e persoas xurídico privadas que desenvolven a súa actividade no eido dos servizos sociais, autorización do gasto e apertura de convocatoria pública. Servizos Sociais. Convocatoria ano 2020. Importe: 38.000€.

MINISTERIO DE FACENDA

Extracto.- Aprobación das bases xerais reguladoras para a concesión de subvencións a asociacións e persoas xurídico privadas que desenvolven a súa actividade no eido dos servizos sociais, autorización do gasto e apertura de convocatoria pública. Servizos sociais.

Código de prodecemento: BDNS (Identif.): 533447

Obxeto: Desenvolver actividades e/ou programas que beneficien a persoas e/ou colectivos en situación de desvantaxe.

Prazo de presentación: ata o 11 de decembro.

Beneficiarios: entidades sen ánimo de lucro que cumpran os seguintes requisitos: a) Estar legalmente constituídas e domiciliadas no Concello de Lugo. Con carácter excepcional, tamén poderán incluírse aquelas entidades fóráneas que pretendan executar, dentro deste termo municipal, un proxecto para o desenvolvemento de accións ou actividades que beneficien á veciñanza de Lugo e que se atopen en situación de desvantaxe.

 

BOP Ourense 19 de Novembro (266)

DEPUTACIÓN DE OURENSE

Expropiacións.- Expropiación forzosa para la ejecución de las obras de Acondicionamiento y mejora integral en la OU-1006 Vilardevós-Vilarello da Cota. PQ 2+860-PQ 4+560, en el ayuntamiento de Vilardevós. [2808/2020]. (Páx. 2).

 

BOP Pontevedra 19 de Novembro (224)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 3 de novembro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa, declaración, en concreto, de utilidade pública e a necesidade da urxente ocupación que leva implícita e de autorización administrativa de construción da instalación eléctrica no concello de Mos (expediente IN407A 2020/080-4).

Instalacións.- Resolución do 3 de novembro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa, declaración, en concreto, de utilidade pública e a necesidade da urxente ocupación que leva implícita e de autorización administrativa de construción da instalación eléctrica no concello de Nigrán (expediente IN407A 2020/061-4).

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias