NORMATIVA DO DIA 3 DE DECEMBRO DE 2020

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais. Destacada a publicación no DOGA da convocatoria de axudas para a instalación, reforma e adaptación das terrazas dos establecementos de hostalaría e restauración.

BOE 03 de Diciembre (316)

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Servidumbres.- Anuncio de la Dirección General de Aviación Civil, por el que se somete a información pública la modificación de las servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto de A Coruña.

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Convocatoria.- Extracto de la Resolución de 27 de noviembre de 2020 de la Dirección General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se formaliza la primera Convocatoria de ayudas a la inversión en instalaciones de generación de energía eléctrica con fuentes de energía renovable en la Comunidad Autónoma de Galicia cofinanciadas con Fondos de la Unión Europea.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Indicación Geográfica Protegida.- Resolución de 16 de noviembre de 2020, de la Agencia Gallega de la Calidad Alimentaria de la Xunta de Galicia, por la que se da publicidad a la solicitud de registro de la indicación geográfica protegida Terras do Navia.

DOGA 03 de Decembro (244)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO

Oficinas de rexistro.- Orde do 23 de novembro de 2020 pola que se suprimen as oficinas dos rexistros auxiliares de Mobilidade en Ourense e A Coruña, dependentes da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade; a oficina de rexistro do Servizo de Calidade e Avaliación Ambiental, dependente da Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda de Ourense; a oficina de rexistro da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) na Coruña, dependente da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda; a oficina de rexistro da Xefatura Comarcal da Consellería do Mar de Ferrol; a oficina de rexistro da residencia de tempo libre do Carballiño e a oficina de rexistro da Secretaría Xeral de Igualdade.

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

Expropiacións.- Decreto 201/2020, do 20 de novembro, polo que se declara, en concreto, a utilidade pública e se dispón a urxente ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de construción de glorieta no punto quilométrico 98+340 da AC-550, de clave AC/19/076.06, no concello de Porto do Son.

AXENCIA DE PROTECCIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA

Convenio de adhesión.- Resolución do 24 de novembro de 2020 pola que se ordena a publicación do Convenio de adhesión á Axencia de Protección da Legalidade Urbanística do Concello de Guitiriz.

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Convocatoria.- Resolución do 26 de novembro de 2020 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para a instalación, reforma e adaptación das terrazas dos establecementos de hostalaría e restauración e a adquisición de elementos de envasado e empaquetado para o servizo de consumo no domicilio, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva para o ano 2021 (código de procedemento IG524E).

Código de procedemento: Código de procedemento IG524

Obxeto: 1. Instalación, reforma e adecuación das terrazas dos establecementos de hostalaría e restauración, sitas en espazos públicos ou privados, na Comunidade Autónoma de Galicia. 2. Adquisición de envasado e empaquetado para o servizo de consumo no domicilio

Prazo de presentación: Ata o 28 de febreiro de 2021, agás que se produza o suposto de esgotamento do crédito.

Beneficiarios: Pequenas e medianas empresas (pemes) que poidan levar a cabo os proxectos, as actividades ou os comportamentos ou se atopen na situación que motiva a concesión da subvención.

Extracto.- Extracto da Resolución do 26 de novembro de 2020 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para a instalación, reforma e adaptación das terrazas dos establecementos de hostalaría e restauración e a adquisición de elementos de envasado e empaquetado para o servizo de consumo no domicilio, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva para o ano 2021 (código de procedemento IG524E).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Parque Eólico.- Acordo do 27 de novembro de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal do proxecto do parque eólico Maragouto, nos concellos de Outes e Mazaricos (expediente IN408A 2017/21).

Instalacións.- Resolución do 9 de novembro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello do Porriño (expediente IN407A 2020/134-4).

Instalacións.- Resolución do 9 de novembro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello do Porriño e Salceda de Caselas (expediente IN407A 2020/125-4).

Instalacións.- Resolución do 9 de novembro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Salceda de Caselas (expediente IN407A 2020/123-4).

Instalacións.- Resolución do 9 de novembro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Salvaterra de Miño (expediente IN407A 2020/122-4).

Instalacións.- Resolución do 9 de novembro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Salvaterra de Miño (expediente IN407A 2020/121-4).

Instalacións.- Resolución do 19 de novembro de 2020, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Baralla (expediente IN407A 2020/29 AT).

Instalacións.- Anuncio do 19 de novembro de 2020, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se fai pública a declaración de utilidade pública e interese social para o establecemento de beneficio e instalacións sitas, en parte, dentro do monte comunal de Portela e Trigal, no concello de Carballeda de Valdeorras, provincia de Ourense.

 

BOP A Coruña 03 de Decembro (207)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Concesións FO028A.- Resolución pola que se aproba a concesión definitiva de subvencións correspondentes ao programa FO028a:Convocatoria do programa de subvencións de agricultura dirixido ás entidades asociativas agrarias e labregas da provincia da Coruña para actividades durante o ano 2020.

CONCELLO DE BERGONDO

Expropiacións.- Expropiación forzosa. aprobación definitiva do plan de saneamento municipal 2019, segunda fase, aprobación dos proxectos das obras e das relacións de bens e dereitos de necesaria ocupación para proceder á sua execución.

 

BOP Lugo 03 de Decembro (278)

XEFATURA TERRITORIAL DA VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 19 de novembro de 2020 da Xefatura Territorial de Lugo pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Baralla. (Expediente IN407A 2020-29AT).

CONCELLO DE BURELA

Convocatoria.- Extracto da convocatoria de subvencións para a promoción de actividades sociais desenvolvidas por asociacións sociais do concello de Burela no exercicio 2020.

Código de procedemento: BDNS (Identif.): 536633

Obxeto: Concesión de subvencións, durante o exercicio 2020, destinadas a promover actividades das asociacións sociais e asistenciais do concello de Burela.

Prazo de presentación: Ata o día 10 de decembro

Beneficiarios: Asociacións existentes no concello de Burela, legalmente constituídas e que figuren inscritas no Rexistro Municipal de asociacións.

 

BOP Ourense 03 de Decembro (278)

CONCELLO DE PEREIRO DE AGUIAR

Convocatoria.- Extracto do acordo do 20 de novembro de 2020 da Xunta de Goberno Local de aprobación das bases reguladoras de axudas económicas para responder ao impacto provocado polo covid19 na hostalería do concello do Pereiro de Aguiar (Reactiva Pereiro). (Páx.20).

Código de procedemento: BDNS(Identif.):536030

Obxeto: Paliar e actuar de maneira inmediata ante o impacto económico que tivo a crise sanitaria derivada do COVID19 nos establecementos de cafeterías, bares, restaurantes, salóns de banquetes e establecementos de restauración do concello do Pereiro de Aguiar, e impulsar a actividade económica no termo municipal.

Prazo de presentación: Ata o 13 de decembro de 2020.

Beneficiarios: Persoas físicas que sexan titulares de cafeterías, bares, restaurantes, salóns de banquetes e establecementos de restauración no concello do Pereiro de Aguiar, que se visen afectados pola crise derivada do COVID19 e que tiveran que proceder ao peche dos seus negocios.

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias