NORMATIVA DO DIA 4 DE DECEMBRO DE 2020

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 04 de Diciembre (317)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA

Procedimientos administrativos.- Orden HAC/1154/2020, de 27 de octubre, por la que se modifican la Orden HAC/1400/2018, de 21 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 233, “Declaración informativa por gastos en guarderías o centros de educación infantil autorizados” y se determinan el lugar, forma, plazo y el procedimiento para su presentación, y se modifica la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria; y la Orden HAC/773/2019, de 28 de junio, por la que se regula la llevanza de los libros registros en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

IRPF.- Orden HAC/1155/2020, de 25 de noviembre, por la que se desarrollan, para el año 2021, el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Fondo español de garantía agraria.- Orden APA/1156/2020, de 26 de noviembre, por la que se crean y regulan la Junta de Contratación y la Mesa de Contratación del Fondo Español de Garantía Agraria, O.A.

 

DOGA 04 de Decembro (245)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Fundacións.- Resolución do 26 de novembro de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación, pola que se declara de interese galego e se ordena a inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego da Fundación Aprotega, Rodolfo Pérez Alcalde.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Amplición de prazo.- Orde do 27 de novembro de 2020 pola que se amplía o prazo de xustificación das axudas previsto na Orde do 26 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas á elaboración de instrumentos de ordenación ou xestión forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2020 (código de procedemento MR462B).

AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN

Industria 4.0.- Corrección de erros. Resolución do 27 de novembro de 2020 pola que se modifica a Resolución do 14 de agosto de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para o programa Fábrica do futuro, fábrica intelixente e sustentable da Industria 4.0 (cuarta convocatoria), orientado a proxectos de investigación industrial, desenvolvemento experimental e innovación centrados en tecnoloxías industriais innovadoras dentro da iniciativa Industrias 4.0-captación de investimentos, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento IN854A) (Diario Oficial de Galicia número 173, do 27 de agosto).

FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA

Sixpac.- Resolución do 20 de novembro de 2020 pola que se notifican as resolucións das solicitudes de modificación do Sistema de información xeográfica de parcelas agrícolas (Sixpac) da campaña 2020.

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 25 de novembro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Tui (expediente IN407A 2020/190-4).

 

BOP A Coruña 04 de Decembro (208)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Expropiacións.- Acordo do 30 de novembro de 2020 da Xefatura Territorial da Coruña, de levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados por unha instalación eléctrica, no concello de Ortigueira (expediente IN407A 2020/99-1).

 

BOP Lugo 04 de Decembro (279)

MINISTERIO DE FACENDA

Convocatoria.- Extracto da concesión de subvencións ás asociacións e persoas xurídico privadas sen ánimo de lucro, que desenvolven a súa actividade no eido da promoción da igualdade de xénero, no fomento do deporte femenino, ocio e actividades culturais que fomenten a integración da muller ou na promoción, a orientación, o asesoramento e a formación sobre dereitos humáns en materia LGTBI+ e sobre diversidade sexual e de xénero – Exercicio 2020.

Código de procedemento: BDNS (Identif.): 536046

Obxeto: Concesión de subvencións por parte do Concello de Lugo, Área de Cohesión Social, ás asociacións e persoas xurídico privadas sen ánimo de lucro, que desenvolven a súa actividade no eido da promoción da igualdade de xénero, no fomento do deporte femenino, ocio e actividades culturais que fomenten a integración da muller ou na promoción, a orientación, o asesoramento e a formación sobre dereitos humáns en materia LGTBI+ e sobre diversidade sexual e de xénero

Prazo de presentación: Ata o 29 de decembro.

Beneficiarios: Asociacións, fundacións ou outras entidades sen ánimo de lucro, deberán estar inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións, Rexistro público de fundación ou calquera outro rexistro público e con domicilio no concello de Lugo.

 

BOP Ourense 04 de Decembro (279)

CONCELLO DE PEREIRO DE AGUIAR

Convocatoria.- Bases reguladoras para la concesión de ayudas para la adquisición de equipos informáticos vinculados a la enseñanza reglada online para los cursos 2019-2020 o 2020-2021. Programa Reactiva Pereiro [3074/2020]. (Páx. 2).

Código de procedemento: : BDNS(Identif.):536251.

Obxeto: Adquisición de equipos informáticos.

Prazo de presentación: Ata o 13 de decembro de 2020.

Beneficiarios: As familias con menor poder adquisitivo do concello do Pereiro de Aguiar con fillos/as con idades comprendidas entre 3 e 25 anos ao seu cargo matriculados/as en centros públicos ou privados en tramos concertados ou en centros universitarios ou de Formación Profesional, que adquirisen algún tipo de equipo informático entre as datas de setembro de 2019 e o 13 de decembro de 2020.

Extracto.- Extracto de la aprobación de las bases reguladoras para la concesión de ayudas para adquisición de equipos informáticos vinculados a la enseñanza reglada online para los cursos 2019-2020 o 2020-2021. Programa Reactiva Pereiro. [3070/2020]. (Páx. 2).

CONCELLO DE XINZO DE LIMIA

Convocatoria.- Bases reguladoras y convocatoria para la concesión de subvenciones a trabajadores/as autónomos/as [3051/2020]. (Páx. 16).

Código de procedemento: Anexo II da presente convocatoria.

Obxeto: Concesión, polo Concello de Xinzo de Limia de subvencións a traballadores/as autónomos/as que exerzan actividades empresariais no municipio e que cumpran cos requisitos establecidos na base segunda.

Prazo de presentación:Ata o 5 de enero de 2021

Beneficiarios: Ser traballadores/as autónomos/as, incluídos no réxime especial de traballadores/as autónomos/as, figurando dados de alta no imposto de actividades económicas, no Concello de Xinzo de Limia, nalgunha das actividades comprendidas no anexo I destas base

 

BOP Pontevedra 04 de Decembro (235)

XEFATURA TERRITORIAL DE PONTEVEDRA

ADS.- Depósito de integración da organización Ads Leiras na agrupación de defensa sanitaria do gando vacun–Xundeva.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias