NORMATIVA DO DIA 15 DE DECEMBRO DE 2020

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 15 DE DICIEMBRE

COMUNICACIONES (C434)

Normas sobre comercialización de huevos.- Comunicación de la Comisión sobre los resultados de la evaluación de equivalencia de las normas de comercialización de los huevos aplicables en el Reino Unido respecto a la legislación pertinente de la Unión [Publicada con arreglo al artículo 30, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 589/2008 de la Comisión, de 23 de junio de 2008, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 1234/2007 del Consejo en lo que atañe a las normas de comercialización de los huevos (DO L 163 de 24.6.2008, p. 6)].

BOE 15 DE DICIEMBRE (326)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Seguros agrarios.- Resolución de 10 de diciembre de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda al Convenio entre la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, O.A., y la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, para la ejecución de los planes de seguros agrarios combinados en el ejercicio presupuestario 2020.

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

Convocatoria.- Extracto de la Resolución de 10 de diciembre del 2020 de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, por la que se aprueba la convocatoria de las subvenciones previstas en el Real Decreto 778/2020, de 25 de agosto, por el que se declara la aplicación de las medidas previstas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, a diversas situaciones catastróficas acaecidas entre el 1 de abril de 2019 y el 31 de marzo de 2020.

Código de procedimiento: BDNS(Identif.):538622.

Objeto: financiar hasta el 50 por ciento del coste de los proyectos directamente relacionados con los siniestros comprendidos en la convocatoria.

Plazo de presentación: Hasta el 29 de enero de 2021.

Beneficiarios: Las provincias de A Coruña, Pontevedra y a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, por los sucesos provocados por la borrasca Cecilia los días 22 y 23 de noviembre de 2019 (entre otros).

 

DOGA 15 DE DECEMBRO (251)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO

Ampliación orzamentaria.- Resolución do 10 de decembro de 2020, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se amplía a dotación orzamentaria da Resolución do 22 de maio de 2020 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para promover o autoemprego e a actividade emprendedora na Comunidade Autónoma galega das persoas galegas retornadas e dos seus descendentes, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento PR937A).

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Programa Aprol.- Orde do 7 de decembro de 2020 pola que se fai pública a ampliación da dotación orzamentaria para a concesión das axudas establecidas na Orde do 5 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións para o fomento do emprendemento en economía social (programa Aprol-economía social) e se convocan para o ano 2020.

Programa Aprol.- Resolución do 3 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, pola que se publica a reasignación dos créditos orzamentarios recollidos na Orde do 5 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións para o fomento do emprendemento en economía social (programa Aprol-economía social), e se convocan para o ano 2020.

Ampliación orzamentaria.- Resolución do 4 de decembro de 2020, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se amplía a dotación orzamentaria da Resolución do 28 de xullo de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social dirixidos á promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e loita contra a violencia de xénero, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas para o ano 2020 (Diario Oficial de Galicia número 171, do 25 de agosto) (código de procedemento SI452A).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 27 de novembro de 2020, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Burela (expediente IN407A 2020-49 AT).

Instalacións.- Resolución do 27 de novembro de 2020, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Cervo (expediente IN407A 2020-48 AT).

Instalacións.- Resolución do 27 de novembro de 2020, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Viveiro (expediente IN407A 2020-46 AT).

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Árbores senlleiras.- Anuncio do 1 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, polo que se someten a información pública varias solicitudes de inclusión no Catálogo galego de árbores senlleiras.

Consellería do Medio Rural

CMVMC.- Edicto do 26 de novembro de 2020, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, relativo ao inicio do expediente de clasificación como veciñal en man común do monte denominado Da Bergueira, a favor dos/das veciños/as da Bergueira, na parroquia de Trasalba (San Pedro), no concello de Amoeiro (Ourense).

CMVMC.- Anuncio do 24 de novembro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se emprazan as persoas interesadas para seren notificadas por comparecencia da publicación da Orde do 29 de setembro de 2020 pola que se aproba o deslindamento do monte da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Lourizán, concello de Pontevedra.

 

BOP A Coruña 15 DE DECEMBRO (214)

CONCELLO DE NARON

Convocatoria.- Bases reguladoras da convocatoria publica de concesión de subvencións a asociacións e outras entidades de ámbito municipal, correspondente ao exercicio 2020.

BOP Pontevedra 15 DE DECEMBRO (241)

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Instalacións.- Resolución do 23 de xullo de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Ponteareas (expediente IN407A 2020/065-4).

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias