NORMATIVA DO DIA 23 DE DECEMBRO DE 2020

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 23 DE DICIEMBRE

LEGISLACIÓN (L434)

Productos ecológicos.- Reglamento de ejecución (UE) 2020/2196 de la Comisión de 17 de diciembre de 2020 que modifica el Reglamento (CE) nº 1235/2008, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las importaciones de productos ecológicos procedentes de terceros países.

COMUNICACIÓN (C449)

Usos sostenible de plaguicidas.- Uso sostenible de los plaguicidas. Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de febrero de 2019, sobre la aplicación de la Directiva 2009/128/CE relativa al uso sostenible de los plaguicidas (2017/2284(INI)) (2020/C 449/07).

 

BOE 23 DE DICIEMBRE (334)

DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO

Medidas urgentes.- Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria.

MINISTERIO DE HACIENDA

Incentivos regionales.- Orden HAC/1239/2020, de 21 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos por el que se prorroga el plazo de vigencia de los Reales Decretos de delimitación de las Zonas de Promoción Económica de la Comunidad Autónoma de Galicia, Andalucía, Principado de Asturias, Comunidad Autónoma de Cantabria, Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Comunitat Valenciana, Aragón, Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, Canarias, Comunidad Autónoma de Extremadura, Comunidad de Castilla y León, Comunidad Autónoma de La Rioja, Comunidad Autónoma de las Illes Balears, Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla, a los efectos de solicitar las ayudas de incentivos regionales.

 

DOGA 22 DE DECEMBRO (256)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Festivos locais.- Corrección de erros. Resolución do 3 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se dá publicidade das festas laborais de carácter local para o ano 2021 correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia.

 

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Expropiacións.- Acordo do 1 de decembro de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, de levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados por unha instalación eléctrica no concello de Bergondo (expediente IN407A 2020/44-1).

Instalacións.- Resolución do 30 de novembro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Barro (expediente IN407A 2020/138-4).

Expropiacións.- Anuncio do 4 de decembro de 2020, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se notifica a ocupación e se requiren as follas de valoración de certos bens e dereitos afectados polo expediente de expropiación da liña colectora Ludrio eixe norte: 132 kV, parque eólico A Pastoriza-Rodeiro-subestación de interconexión Ludrio 132/400 kV (expediente IN407A 2017/4-0).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CMVMC.- Anuncio do 4 de decembro de 2020, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, polo que se publica a Resolución do 3 de decembro de 2020 relativa ao acto de conciliación formulada polos representantes dos montes veciñais en man común Salto do Cabalo, Castelo da Pena e Serra de Penas Libres e Lamasdeite, nos concellos de Riós e Vilardevós.

 

BOP A Coruña 23 DE DECEMBRO (220)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

PEL Reactiva.- Resolución Nº 2020/42100 de data 18 de decembro de 2020 pola que se avoca a competencia para modificar as bases reguladoras do programa PEL- Concellos Reactiva 2021, de integración laboral mediante a contratación de persoal en risco de exclusión para a execución de obras e servizos mínimos municipais dos concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes, incluído na liña 1.1. do plan de emprego local 2021.

CONCELLO DE A CORUÑA

Convocatoria.- Anuncio. Convocatoria específica para a concesión de subvencións destinadas a actividades de interese social en materia de igualdade e diversidade do Excmo. Concello da Coruña para o exercicio 2020.

 

BOP Ourense 22 DE DECEMBRO (293)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

Expropiacións.- Declaración de la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa para la ejecución de las obras de “Rotonda en la OU-1117 Xinzo – Vilar de Barrio”, pk11+900 – pk12+000 en el ayuntamiento de Sarreaus [3288/2020]. (Páx. 2).

 

BOP Pontevedra 23 DE DECEMBRO (247)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 2 de decembro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Meaño. (exepediente IN407A 2020/201-4).

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias