NORMATICA DO DIA 7 DE XANERIO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais. Destacadas as publicacións no DOGA da Consellería de Política Social e relativas a violencia de xénero e no BOP de Ourense a publicación das bases do proxecto EmprendeOU.

BOE 7 DE XANEIRO (6)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Derecho de la Unión Europea.- Resolución de 16 de diciembre de 2020, del Fondo Español de Garantía Agraria, O.A, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de noviembre de 2020, por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades por incumplimiento del derecho de la Unión Europea iniciado a la Comunidad Autónoma de Galicia.

 

DOGA 7 DE XANEIRO (3)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Medalla Emilia Pardo Bazán.- Orde do 16 de decembro de 2020 pola que se concede a Medalla Emilia Pardo Bazán para o recoñecemento de accións relevantes en prol da igualdade entre mulleres e homes.

Convocatoria.- Resolución do 21 de decembro de 2020, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se convoca para o ano 2021 a prestación periódica para mulleres que sofren violencia de xénero prevista no artigo 39 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, modificada pola Lei 12/2016, do 22 de xullo (código de procedemento SI434A).

Código de procedemento: SI434A

Obxeto: Proporcionar apoio económico ás mulleres que sofren violencia de xénero.

Prazo de presentación: O prazo, lugar e forma de presentación das solicitudes para o exercicio 2021 será o establecido nas bases reguladoras para a concesión da dita prestación periódica, aprobadas pola Resolución do 17 de decembro de 2018, da Secretaría Xeral da Igualdade, modificada pola Resolución do 12 de febreiro de 2019.

Extracto.- Extracto da Resolución do 21 de decembro de 2020, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se convoca para o ano 2021 a prestación periódica para mulleres que sofren violencia de xénero prevista no artigo 39 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, modificada pola Lei 12/2016, do 22 de xullo (código de procedemento SI434A).

Convocatoria.- Resolución do 23 de decembro de 2020, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se regulan as bases para a concesión das axudas establecidas no artigo 27 da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero, e no artigo 43 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento SI434B).

Código de procedemento: SI434B

Obxeto: é establecer as bases que rexerán a concesión das axudas previstas no artigo 27 da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero

Prazo de presentación: Rematará o 30 de novembro de 2021.

Extracto.- Extracto da Resolución do 23 de decembro de 2020, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se regulan as bases para a concesión das axudas establecidas no artigo 27 da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero, e no artigo 43 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento SI434B) (axuda establecida no artigo 27 da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero).

Extracto.- Extracto da Resolución do 23 de decembro de 2020, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se regulan as bases para a concesión das axudas establecidas no artigo 27 da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero, e no artigo 43 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento SI434B) (axudas de indemnización establecidas no artigo 43 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero).

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Revisión autorización ambiental.- Anuncio do 14 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se somete a información pública a documentación para a revisión da autorización ambiental integrada outorgada a Taboada Integral, S.L. para unha explotación de porcas reprodutoras situada no concello de Mesía (A Coruña) (expediente 2019-IPPC-M-91).

Revisión autorizaición ambiental.- Anuncio do 22 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se somete a información pública a documentación para a revisión da autorización ambiental integrada outorgada a Alberto Vázquez Vázquez para a explotación avícola de galiñas poñedoras situada no lugar de Vilaguillulfe, parroquia de Cartelos, concello de Carballedo (Lugo) (expediente 2019-IPPC-M-65).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Concentración parcelaria.- Anuncio do 17 de decembro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se notifica a varios interesados a toma de posesión provisional dos predios de substitución da zona de concentración parcelaria de Troáns-sector II (Cuntis-Pontevedra).

Concentración parcelaria.- Anuncio do 17 de decembro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se notifica a varios interesados a toma de posesión provisional dos predios de substitución da zona de concentración parcelaria de Lois-Monte de Ribadumia (Ribadumia-Pontevedra).

Concentración parcelaria.- Anuncio do 17 de decembro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se notifica a varios interesados a toma de posesión provisional dos predios de substitución da zona de concentración parcelaria de Godos (Caldas de Reis-Pontevedra).

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Área de planificación e proxectos.- Resolución do 22 de decembro de 2020, da Área de Planificación e Proxectos, pola que se fai pública a aprobación do expediente de información pública e definitiva do proxecto de construción Adaptación da estrada LU-231, Friol-A Baiuca, puntos quilométricos 0+000-18+700 (enlace autoestrada A-54) ao Plan de baixa IMD mellorada. Treito: 0+000-9+400, de clave LU/16/075.10.1.

 

BOP A Coruña 7 DE XANEIRO (3)

CONCELLO DE AMES

Convocatoria.- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 30 de diciembre de 2020 por el que aprueban las bases reguladoras y convocatoria para la concesión de ayudas a reactivación económica del comercio y la hostelería a través de las tarjetas bono “Reactiva Ames”.

Código de procedemento: BDNS(Identif.):543097

Obxeto: Apoyar al sector comercial y de hostelería del municipio de Ames

Prazo de presentación: Campaña 1.–Las solicitudes podrán presentarse a partir de 5 de febrero de 2021, fecha de inicio de la campaña, y hasta el 31 de marzo de 2021, fecha de finalización de la campaña. Campaña 2.–Las solicitudes podrán presentarse a partir de 01 de septiembre de 2021, fecha de inicio de la campaña, y hasta el 31 de octubre de 2021, fecha de finalización de la campaña.

Beneficiarios: Personas mayores de 18 años, estar al corriente en el cumplimiento de sus deberes tributarios con la AEAT y con la TXSS y con el Ayuntamiento de Ames, para lo cual será suficiente presentar declaración responsable

 

BOP Ourense 7 DE XANEIRO (4)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

Proyecto EmprendOU.- Aprobación de la modificación del texto refundido de las bases reguladoras de las subvenciones para proyectos empresariales o de autoempleo en municipios rurales de menor población, en el marco del Proyecto EmprendOU [3346/2020] (Páx. 2).

Código de procedemento: BDNS(Identif.):541133

Obxeto: La regulación de la tramitación, concesión y justificación de las subvenciones que otorgue la Diputación Provincial de Ourense, en régimen de concurrencia no competitiva, a personas físicas que lleven a cabo proyectos empresariales y/o de autoempleo en municipios rurales en declive demográfico de la provincia de Ourense

Prazo de presentación: Las solicitudes podrán presentarse en cualquier momento desde la publicación de la convocatoria y hasta el 30 de junio de 2022

Beneficiarios: Personas físicas que lleven a cabo proyectos empresariales y/o de autoempleo en municipios rurales en declive demográfico de la provincia de Ourense.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias