NORMATIVA DO DIA 8 DE XANEIRO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais. Destacado no DOGA a publicación da orde pola que se establecen as bases que regulan a concesión das axudas para o fomento das razas autóctonas galegas e se convocan para o ano 2021.

DOUE 8 DE XANEIRO

LEGISLACIÓN (L6)

DECISIONES

Pesta porcina africana.- Decisión de ejecución (UE) 2021/15 de la Comisiónde 7 de enero de 2021por la que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE, sobre medidas de controlzoosanitarias relativas a la peste porcina africana en determinados Estados miembros[notificada con el número C(2021) 112)].

COMUNICACIONES E INFORMACIONES (7)

COMUNICACIONES

Autorización ayudas estatales.- Comisión Europea Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones

 

BOE 8 DE XANEIRO (7)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Seguros agrarios combinados.- Orden APA/1317/2020, de 28 de diciembre, por la que se definen las masas y producciones asegurables, las condiciones técnicas mínimas de forestación y cuidado de las masas, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de explotaciones forestales, comprendido en el cuadragésimo segundo Plan de Seguros Agrarios Combinados.

 

DOGA 8 DE XANEIRO (4)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL

Convocatoria.- Orde do 11 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases que regulan a concesión das axudas para o fomento das razas autóctonas galegas e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento MR536A).

Código de prodecemento: MR536A

Obxeto: establecer as bases polas que se rexerá a concesión de axudas da Consellería do Medio Rural destinadas ás organizacións ou asociacións de gandeiros recoñecidas pola Comunidade Autónoma de Galicia, para o fomento das razas autóctonas galegas

Prazo de presentación: Ata o día 8 de febrero.

Beneficiarios: As organizacións ou asociacións de criadores das razas autóctonas galegas, recoñecidas pola Comunidade Autónoma, que cumpran unha serie de requisitos.

Extracto.- Extracto da Orde do 11 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases que regulan a concesión das axudas para o fomento das razas autóctonas galegas e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento MR536A).

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Convocatoria.- Resolución do 17 de decembro de 2020 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para 2021 en réxime de concorrencia competitiva (Galicia emprende) (código de procedemento IG406F).

Código de procedemento: IG406F

Obxeto: Mellorar a competitividade das pemes, do sector agrícola

Prazo de presentación:Ata o 22 de febreiro

Beneficiarios: Os/as autónomos/as e as pequenas empresas, segundo a definición establecida pola Comisión Europea no anexo I do Regulamento (UE) 651/2014, que realicen unha actividade económica e teñan menos de 42 meses de antigüidade de alta na actividade na data da solicitude da axuda, segundo se establece no artigo 1.

Extracto.- Extracto da Resolución do 17 de decembro de 2020 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para novos emprendedores, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para 2021 en réxime de concorrencia competitiva (Galicia emprende) (código de procedemento IG406F).

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

Escotamento de crédito.- Resolución do 29 de decembro de 2020 pola que se dá publicidade do esgotamento de crédito da Resolución do 19 de decembro de 2019 pola que se convocan as subvencións para a adquisición de vivenda xestionadas polo Instituto Galego da Vivenda e Solo para o ano 2020 (código de procedemento VI435A e VI400A).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Acordo do 14 de decembro do 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, de construción e declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Boiro (expediente-e IN407A 2019/216-1).

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Revisión autorización ambiental.- Anuncio do 22 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se somete a información pública a documentación para a revisión da autorización ambiental integrada outorgada a Avícola Amoeiro, S.C. para a explotación avícola de galiñas poñedoras situada no concello de Amoeiro (Ourense) (expediente 2019-IPPC-M-86).

 

BOP A Coruña 8 DE XANEIRO (4)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Modificación da ordenanza.- Modificación da Ordenanza xeral de subvencións e outras transferencias da Deputación da Coruña.

CONCELLO DE ARTEIXO

Convocatoria.- Extracto de la convocatoria de ayudas para el impulso de la actividad económica en el término municipal de Arteixo, para paliar los efectos del COVID-19: línea de ayudas para autónomos/las y microempresas afectadas por el R.D. 926/2020 y por lo Decreto de 4 de noviembre de 2020.

Código de prodecemento: BDNS(Identif.):543227

Obxeto: paliar y actuar de manera inmediata, ante las consecuencias derivadas de la crisis económica provocada por el COVID-19, e impulsando y manteniendo la actividad económica y el empleo en el término municipal de Arteixo

Prazo de presentación:Ata o 20 de febreiro

Beneficiarios: personas físicas autónomas o microempresas, que motivan la concesión de la subvención

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias