NORMATIVA DO DIA 14 DE XANEIRO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais. Destacado no DOGA a publicación da Lei de Ordenación do territorio de Galicia. Tamén se publican no días de hoxe a convocatoria de axudas para o fomento da contratación dos seguros agrarios e a convocatoria de subvencións para proxectos de equipamentos de aproveitamento de enerxías renovables e de aforro e eficiencia enerxética nas empresas de produción agrícola.

DOUE 14 DE ENERO

LEGISLACIÓN (L11)

REGLAMENTOS

Gripe aviar.- Reglamento de ejecución (UE) 2021/24 de la Comisión de 13 de enero de 2021 por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CE) n.o 798/2008 en lo que respecta a la entrada correspondiente al Reino Unido en la lista de terceros países, territorios, zonas o compartimentos desde los cuales están permitidos la importación en la Unión y el tránsito por esta de determinadas mercancías de aves de corral, en relación con la influenza aviar de alta patogenicidad.

DECISIONES

Seguridad alimentaria.- Corrección de errores. Corrección de errores del Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria.

 

BOE 14 DE ENERO (12)

I DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA

Procedimientos tributarios.- Orden HAC/5/2021, de 13 de enero, por la que se extiende el plazo de domiciliación correspondiente a la presentación de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

Acceso electrónico.- Orden ISM/11/2021, de 12 de enero, por la que se crea y regula la Sede Electrónica Central del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

 

DOGA 14 DE XANEIRO (8)

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

Ordenación del territorio.- Lei 1/2021, do 8 de xaneiro, de ordenación do territorio de Galicia.

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

Expropiacións.- Decreto 236/2020, do 29 de decembro, polo que se declara en concreto a utilidade pública e se dispón a urxente ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de construción denominado Reformulación do proxecto Itinerario peonil e ciclista na AC-214, Sigrás, puntos quilométricos 8+500-9+260, de clave AC/18/186.06, no concello de Cambre (A Coruña).

Expropiacións.- Decreto 237/2020, do 29 de decembro, polo que se declara, en concreto, a utilidade pública e se dispón a urxente ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de construción de adaptación da estrada LU-231, Friol-A Baiuca, puntos quilométricos 0+000-18+700 (enlace autoestrada A-54) ao Plan de baixa IMD mellorada, treito 0+000-9+400, de clave LU/16/075.10.1, nos concellos de Friol e Palas de Rei.

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Competencias profesionales.- Orde do 23 de decembro de 2020 pola que se realiza a convocatoria pública para o ano 2021 do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais (código de procedemento TR305A).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Convocatoria.- Orde do 28 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o fomento da contratación dos seguros agrarios na Comunidade Autónoma de Galicia e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento MR443A).

Código de procedemento: MR443A

Obxeto: Establecer as bases reguladoras das axudas para o fomento da contratación dos seguros agrarios incluídos no Plan de seguros agrarios combinados para o exercicio 2021

Prazo de presentación: As datas de inicio e o prazo de subscrición e formalización da correspondente póliza de seguro sinálanse de forma particular para cada liña de contratación no Plan anual para o ano 2021, onde constan as datas de inicio para a subscrición das pólizas de seguro de que se trate.

Beneficiarios: Titulares de explotacións agrarias situadas no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e sempre que subscriban pólizas de seguros de liñas agrícolas do Plan 2021 e liñas gandeiras dos plans 2020 e 2021, formalizadas en 2021, incluíndo as regularizacións destas liñas de plans anteriores.

Extracto.- Extracto da Orde do 28 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o fomento da contratación dos seguros agrarios na Comunidade Autónoma de Galicia e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento MR443A).

AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

Convocatoria.- Resolución do 28 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de equipamentos de aproveitamento de enerxías renovables e de aforro e eficiencia enerxética nas empresas de produción agrícola primaria para o ano 2021 (código de procedemento IN421L).

Código de procedemento: IN421L.

Obxeto: Regular a concesión de subvencións para a instalación de equipamentos de aproveitamento de enerxías renovables e de aforro e eficiencia enerxética nas empresas de produción agrícola primaria.

Prazo de presentación: Ata o día 15 de febrero.

Beneficiarios: As empresas legalmente constituídas e os empresarios autónomos que teñan domicilio social ou algún centro de traballo en Galicia, incluídas no sector de produción agrícola primaria. As empresas de servizos enerxéticos que xestionen total ou parcialmente instalación consumidoras de enerxía.

Extracto.- Extracto da Resolución do 28 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de equipamentos de aproveitamento de enerxías renovables e de aforro e eficiencia enerxética nas empresas de produción agrícola primaria (código de procedemento IN421L).

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Cheque Brexit Ampliacion de prazo.- Resolución do 21 de decembro de 2020 pola que se amplía o prazo de presentación de solicitudes da Resolución do 4 de febreiro de 2020 pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para a redución do impacto Brexit nas empresas galegas con interese no mercado do Reino Unido (Cheque Brexit), e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva (código de procedemento IG623A).

Cheque Brexit Extracto.- Extracto da Resolución do 21 de decembro de 2020 pola que se amplía o prazo de presentación de solicitudes da Resolución do 4 de febreiro de 2020 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para a redución do impacto Brexit nas empresas galegas con interese no mercado do Reino Unido (Cheque Brexit), e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva (código de procedemento IG623A).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 27 de novembro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello da Estrada (expediente IN407A 2020/129-4).

Instalacións.- Resolución do 16 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se modifica a declaración de utilidade pública, en concreto, do parque eólico Alto da Croa, sito no concello de Vimianzo (A Coruña) e promovido por Greenalia Wind Power Alto da Croa, S.L.U. (IN661A 2007/06).

 

BOP A Coruña 14 DE XANEIRO (8)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE A CORUÑA

Programa FO103A/2021.- Correción das bases do programa FO103A/2021

 

BOP Ourense 14 DE XANEIRO (10)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

Convocatoria.- INORDE .Convocatoria del concurso público para la concesión de subvenciones a ayuntamientos para la realización de acciones de promoción de productos ourensanos correspondiente al ejercicio 2021. [3384/2020] (Páx. 2).

 

BOP Pontevedra 14 DE XANEIRO (8)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 22 de decembro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Vigo (expediente IN407A 2019/230-4).

Instalacións.- Resolución do 22 de decembro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Valga (expediente IN407A 2020/164-4).

Instalacións.- Resolución do 23 de decembro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de A Cañiza (expediente IN407A 2020/161-4).

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias