NORMATIVA DO DIA 19 DE XANEIRO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 19 DE ENERO

LEGISLACIÓN (L16)

DECISIONES

Peste porcina africana.- Decisión de ejecución (UE) 2021/39 de la Comisión de 18 de enero de 2021 por la que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE, sobre medidas de control zoosanitarias relativas a la peste porcina africana en determinados Estados miembros.

Gripe aviar.- Decisión de ejecución (UE) 2021/40 de la Comisión de 18 de enero de 2021 por la que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1809, sobre algunas medidas de protección en relación con los brotes de gripe aviar de alta patogenicidad en determinados Estados miembros.

 

BOE 19 DE ENERO (16)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA

Tributos. Gestión informatizada.- Resolución de 13 de enero de 2021, de la Secretaría de Estado de Hacienda, por la que se dictan instrucciones para la implantación de un nuevo modelo de gestión informática en los Tribunales Económico-Administrativos y en la Dirección General de Tributos con la colaboración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y se regulan cauces estables de colaboración en materia de intercambio de información.

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Seguros.- Resolución de 4 de enero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo general de ámbito estatal, para el sector de entidades de seguros, reaseguros y mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Ganado porcino.- Resolución de 18 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, por la que se publica la de 16 de noviembre de 2020, por la que se aprueba el programa de cría de porcinos reproductores híbridos para los cruces Camborough-48 y Camborough 1519, de Pig Improvement Company España.

 

DOGA 19 DE XANEIRO (11)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Festivos locais.- Corrección de erros. Resolución do 3 de decembro, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se dá publicidade das festas laborais de carácter local para o ano 2021 correspondentes aos concellos das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia.

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

Convocatoria.- Orde do 28 de decembro de 2020 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a continuidade das casas niño que iniciaron a súa actividade entre o 1 de outubro de 2016 e o 31 de xullo de 2018, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento BS403G).

Código de procedemento: BS403G

Obxeto: Aprobar as bases reguladoras polas que se rexerá a concesión de axudas en réxime de concorrencia non competitiva ás persoas titulares de casas niño.

Prazo de presentación: Ata o 19 de febreiro.

Beneficiarios: Persoas físicas titulares das casas niño recollidas no artigo 1 que estean en funcionamento e manteñan a súa situación de alta fiscal e na Seguridade Social como persoas traballadoras por conta propia.

Extracto.- Extracto da Orde do 28 de decembro de 2020 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a continuidade das casas niño que iniciaron a súa actividade entre o 1 de outubro de 2016 e o 31 de xullo de 2018, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento BS403G).

Convocatoria.- Orde do 28 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases polas que se rexerá a concesión da axuda económica, a través da tarxeta Benvida, para as familias con fillas e fillos nados, adoptados/as ou declaradas/os en situación de garda con fins adoptivos no ano 2021, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS403B).

Código de procedemento: BS403B

Obxeto: Establecer as bases polas que se rexerá a concesión dunha axuda económica para as familias que no ano 2021 teñan un/unha fillo/a, adopten ou se xan declaradas en situación de garda con fins adoptivos e para aquelas outras que, tendo obtido a axuda ou non accedendo a ela por superar os ingresos previstos nas respectivas convocatorias no ano 2019 e 2020, experimentasen unha variación á baixa da renda da unidade familiar que implique ter dereito ás contías reguladas

Prazo de presentación: O prazo de presentación de solicitudes será de dous meses contados desde o día seguinte a aquel en que se produce o nacemento ou se dita a resolución administrativa ou xudicial para os supostos de garda con fins adoptivos e de adopción

Beneficiarios: Ver Orde.

Extracto.- Extracto da Orde do 28 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases polas que se rexerá a concesión da axuda económica, a través da tarxeta Benvida, para as familias con fillas e fillos nados, adoptados/as ou declarado/as en situación de garda con fins adoptivos no ano 2021, e se procede a súa convocatoria (código de procedemento BS403B).

ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Universo EGAP Innova.- Resolución do 12 de xaneiro de 2021 pola que se convocan, no marco da iniciativa Universo EGAP Innova, as Xornadas XII e XIII de formación práctica dixital (E-martes).

VI. ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Informe de impacto ambiental.- Anuncio do 28 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto da planta de valorización de residuos de construción e demolición (RCD) en Valdolide, na parroquia de Vilar de Astrés, no concello de Ourense (expediente 2019/0114).

Informe de impacto ambiental.- Anuncio do 28 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto de implantación dunha explotación cunícola no lugar de Santo Estevo, na parroquia de Couso da Limia, no concello de Sandiás (expediente 2020/0127).

AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

Banco de Terras.- Anuncio do 28 de decembro de 2020 polo que se notifican resolucións de cesión temporal de predios e proposta de resolución por desistir de formalizar o contrato no procedemento de cesión temporal de predios do Banco de Terras de Galicia.

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias