NORMATIVA DO DIA 21 DE XANEIRO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais. Destacado no BOP A Coruña a publicación da convocatoria do programas PEL 2020 RELEVO e PEL RURINNOVA

DOGA 21 DE XANEIRO (13)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Convocatoria.- Orde do 29 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras de subvencións para sufragar os gastos de funcionamento das entidades asociativas de cooperativas, sociedades laborais, centros especiais de emprego e empresas de inserción e se convocan para o ano 2021 (códigos de procedemento TR802H e TR358D).

Código de procedemento: TR802H e TR358D

Obxeto: establecer as bases reguladoras que rexerán a concesión de subvencións destinadas a sufragar os gastos de organización interna e funcionamento de entidades representativas da economía social, a través de dous programas. (ver Orde).

Prazo de presentación:Ata o 22 e febrero.

Beneficiarios: a) As asociacións de cooperativas e de sociedades laborais, para as actuacións previstas no programa I.b) As asociacións de centros especiais de emprego e de empresas de inserción laboral para as actuacións previstas no programa II.

Extracto.- Extracto da Orde do 29 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras de subvencións para sufragar os gastos de funcionamento das entidades asociativas de cooperativas, sociedades laborais, centros especiais de emprego e empresas de inserción, e se convocan para o ano 2021 (códigos de procedemento TR802H e TR358D).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Convocatoria.- Orde do 30 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas ás entidades recoñecidas como agrupacións de defensa sanitaria gandeira (ADSG) de Galicia e se convocan para o ano 2021-2022 (código de procedemento MR237B).

Código de procedemento: MR237B

Obxeto: concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, destinadas ás agrupacións de defensa sanitaria gandeiras.

Prazo de presentación: Ata o 22 de febrero.

Beneficiarios: Poderán ser beneficiarios destas axudas as entidades asociativas agrarias que cumpran cunha serie de requisitos. (ver orde)

Extracto.- Extracto da Orde do 30 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas ás entidades recoñecidas como agrupacións de defensa sanitaria gandeira (ADSG) de Galicia e se convocan para o ano 2021-2022 (código de procedemento MR237B).

VI.ANUNCIOS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Árbores senlleiras.- Anuncio do 7 de xaneiro de 2021, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, polo que se somete a información pública unha solicitude de inclusión dunha formación no Catálogo galego de árbores senlleiras.

 

BOP A Coruña 21 DE XANEIRO (13)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Acordo do 30 de decembro de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, de construción e declaración de utilidade pública, en concreto, o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e o estudo de impacto ambiental dunha instalación de distribución eléctrica nos concellos de Carballo, A Laracha e Arteixo (expediente IN407A 2008/71-1).

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Convocatoria Programa PEL RELEVO.- Extracto de la Resolución número 2021/1032 de 13 de enero de 2021, de la Presidencia de la Diputaciónde A Coruña, por la que se aprueba la convocatoria de la línea de ayudas PEL RELEVO_Creación de empleo para la juventud.

Código de procedemento: BDNS(Identif.):517943

Obxeto: La finalidad de estas ayudas PEL RELEVO_ Creación de Empleo para la juventud, es apoyar al tejido empresarial rural en la contratación laboral de personas jóvenes en situación de desempleo.

Prazo de presentación: 14.00 horas del 31 de diciembre de 2021.

Beneficiarios: empresas y empleadoras que realicen contrataciones indefinidas de personas jóvenes de la provincia de A Coruña inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, empadronadas en ayuntamientos con población igual o inferior 5.000 habitantes o de 5.001 a 10.000 habitantes con saldo demográfico negativo.

Convocatoria. Programa PEL RURINNOVA.- Extracto de la Resolución número 2021/1031 de 13 de enero de 2021 de la Presidencia de la Diputaciónde A Coruña, por la que se aprueba la convocatoria de la línea de ayudas PEL 2020 PEL RURINNOVA_Juventud Emprendedora

Código de procedemento: BDNS(Identif.):517934

Obxeto: Fomento del autoempleo y la creación de empresas a través de acciones y medidas dirigidas al desarrollo de iniciativas empresariales de la juventud mediante el trabajo autónomo.

Prazo de presentación: 14.00 horas del 30 de abril de 2021.

Beneficiarios: personas jóvenes de la provincia de A Coruña inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, empadronadas en ayuntamientos con población igual o inferior 5.000 habitantes o de 5.001 a 10.000 habitantes con saldo demográfico negativo, que promuevan iniciativas empresariales de nueva creación incorporadas al régimen de autónomos como personas físicas o como personas jurídicas desde el 1 de abril de 2019

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias