NORMATIVA DO DIA 25 DE XANERIO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais

BOE 25 DE ENERO (21)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Seguros agrarios.- Orden APA/35/2021, de 13 de enero, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de explotaciones de cultivos industriales textiles, comprendido en el Cuadragésimo Segundo Plan de Seguros Agrarios Combinados.

Seguros agrarios.- Orden APA/37/2021, de 13 de enero, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de explotaciones de cultivos industriales no textiles, comprendido en el Cuadragésimo Segundo Plan de Seguros Agrarios Combinados.

 

DOGA 25 DE XANEIRO (15)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

AXENCIA GALEGA DA CALIDADE ALIMENTARIA

Convocatoria.- Resolución do 22 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o apoio ás actividades de información e promoción realizadas por grupos de produtores no mercado interior, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o exercicio orzamentario 2021 (código de procedemento MR302A).

Código de procedemento: MR302A.

Obxeto: Bases reguladoras das axudas para o apoio ás actividades de información e promoción realizadas por grupos de produtores no mercado interior, en réxime de concorrencia competitiva.

Prazo de presentación: O prazo de presentación de solicitudes será o que se estableza na convocatoria anual correspondente.

Beneficiarios: as agrupacións que, baixo calquera fórmula xurídica, reúnan a produtores (entendidos como tales os titulares de explotacións agrarias ou de instalacións de transformación) que participen nun réxime de calidade susceptible de apoio pola submedida 3.10, para accións de promoción e información no mercado interior relacionadas con produtos cubertos por algún deses réximes.

Extracto.- Extracto da Resolución do 22 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para o apoio ás actividades de información e promoción realizadas por grupos de produtores no mercado interior, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o exercicio orzamentario 2021 (código de procedemento MR302A).

 

BOP A Coruña 25 DE XANEIRO (15)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Acordo do 15 de xaneiro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, de levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados por unha instalación eléctrica, no concello de Toques (expediente IN407A 2020/70-1)

Instalacións.- Resolución do 22 de decembro de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Corcubión (expediente-e.: IN407A 2020/151-1).

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Convovatoria. Programa FO223/2021.- Extracto de la Resolución número 2021/1434, de 19 de enero de 2021, de la Presidencia de la Diputación de A Coruña, por la que se aprueba la convocatoria del “Programa de subvenciones a las entidades sin ánimo de lucro para el apoyo al desarrollo de festivales audiovisuales, musicales y de artes escénicas en la provincia de A Coruña, durante el año 2021”.(FO223/2021).

Código de procedemento: BDNS(Identif.):545448

Obxeto: Son los festivales audiovisuales, musicales, escénicos que se celebren en la provincia de A Coruña

Prazo de presentación: Finalizará a las 14.00 horas del día 25 de febrero de 2021

Beneficiarios: Entidades sin fin de lucro domiciliadas en Galicia que sean las organizadoras del evento para el que se solicita subvención y que éste se desarrolle dentro del territorio de la provincia de A Coruña.

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias