NORMATIVA DO DIA 4 DE FEBREIRO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 04 DE FEBRERO (30)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA

Procedimientos tributarios.- Resolución de 18 de enero de 2021, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se definen el procedimiento y las condiciones para el pago de deudas mediante transferencias a través de entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria encomendada a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

 

DOGA 04 DE FEBREIRO (23)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

Programa Bono alugueiro social.- Resolución do 25 de xaneiro de 2021 pola que se dá publicidade do esgotamento de crédito da Resolución do 19 de decembro de 2019 pola que se convocan para o ano 2020, con financiamento plurianual, as subvencións do Programa do bono de alugueiro social do Plan RehaVIta, Plan galego de rehabilitación, alugamento e mellora de acceso á vivenda 2015-2020 (códigos de procedemento VI482A e VI482B).

AXENCIA TURISMO DE GALICIA

Convocatoria.- Resolución do 15 de xaneiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das axudas para actuacións de mellora paisaxística e de embelecemento de bens e recursos que se atopen no Camiño de Santiago, e se establece a súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento TU501D).

Código de procedemento: TU501D

Obxeto: mellora paisaxística, a procura da harmonía, a orde e respecto, e a coherencia do Camiño de Santiago e a súa paisaxe cos valores culturais ligados ás sociedades que ao longo do tempo construíron este espazo.

Prazo de presentación: Ata o 5 de marzo de 2021

Beneficiarios: Entre otros as persoas físicas ou xurídicas titulares dun dereito real sobre un ben moble ou inmoble, recurso ou elemento situados en calquera dos tramos físicos dalgunha das rutas do Camiño de Santiago. Así mesmo, poderán ser beneficiarios os arrendatarios dos citados bens, así como aqueles que posúan calquera título válido en dereito que autorice a realización da actuación solicitada.

Extracto.- Extracto da Resolución do 15 de xaneiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das axudas para actuacións de mellora paisaxística e de embelecemento de bens e recursos que se atopen no Camiño de Santiago, e se establece a súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento TU501D).

Convocatoria.- Resolución do 27 de xaneiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para actuacións de mellora das infraestruturas dos establecementos turísticos de aloxamento e de restauración da Comunidade Autónoma de Galicia e se establece a súa convocatoria para o ano 2021, que serán susceptibles de financiamento no marco do eixe REACT-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (código de procedemento TU503A).

Código de procedemento: TU503A

Obxeto: mellora da infraestrutura turística da Comunidade Autónoma de Galicia mediante a incentivación para a mellora das infraestruturas dos establecementos de aloxamento turístico e de restauración da Comunidade Autónoma de Galicia

Prazo de presentación:Ata o 4 de marzo

Beneficiarios: persoas físicas e xurídicas titulares de establecementos turísticos de aloxamento e de restauración que reúnan os requisitos establecidos nestas bases e que teñan autorizado ou clasificado, conforme estableza a normativa turística no Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas da Xunta de Galicia (en diante, REAT),

Extracto.- Extracto da Resolución do 27 de xaneiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para actuacións de mellora das infraestruturas dos establecementos turísticos de aloxamento e de restauración da Comunidade Autónoma de Galicia e se establece a súa convocatoria para o ano 2021, que serán susceptibles de financiamento no marco do eixe REACT-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (código de procedemento TU503A).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 23 de decembro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello da Cañiza (expediente IN407A 2020/161-4).

Instalacións.- Resolución do 11 de xaneiro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Cerdedo-Cotobade (expediente IN407A 2020/179-4).

Expropiacións.- Resolución do 12 de xaneiro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa, declaración, en concreto, de utilidade pública e a necesidade da urxente ocupación que leva implícita e de autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Vilaboa (expediente IN407A 2020/169-4).

Instalacións.- Resolución do 12 de xaneiro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Redondela (expediente IN407A 2020/163-4).

Expropiacións.- Resolución do 12 de xaneiro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa, declaración, en concreto, de utilidade pública e a necesidade da urxente ocupación que leva implícita e de autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Vigo (expediente IN407A 2020/128-4).

Expropiacións.- Anuncio do 20 de xaneiro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, de convocatoria para o levantamento das actas previas á ocupación correspondentes aos bens e dereitos afectados polo expediente de expropiación IN407A 2020/48-1, no concello de Padrón.

CONSELLERÍA DE FACENDA E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Expropiacións.- Resolución do 10 de decembro de 2020 pola que se acorda a aprobación definitiva e se somete a información pública o expediente expropiatorio, polo procedemento de taxación conxunta, dos bens e dereitos que se precisan ocupar para a regularización, execución e implantación do Centro de Telecomunicación de Meda (Monte Cabeza de Meda, entre os concellos de Xunqueira de Espadanedo e Montederramo-Ourense), incluído no Plan sectorial de implantación e desenvolvemento das infraestruturas da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia xestionadas por Retegal, S.A.

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Revisión autorización ambiental.- Anuncio do 21 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se somete a información pública a documentación para a revisión da autorización ambiental integrada outorgada a Agroganadera de Seoane, S.L. para unha explotación de porcos de ceba chamada Currelos-Palela, nos concellos de Maceda e Montederramo (Ourense) (expediente 2019-IPPC-M-119).

Cambio de uso.- Anuncio do 13 de xaneiro de 2021, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe de impacto ambiental do proxecto de cambio de uso de forestal a agrícola, para viñedo, de varias parcelas nas parroquias de Arealonga e O Carril, no concello de Vilagarcía de Arousa (clave do expediente 2020/0040).

Revisión autorización ambiental.- Anuncio do 18 de xaneiro de 2021, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se dá publicidade da resolución pola que se revisa a autorización ambiental integrada outorgada a Sociedad Cooperativa A Ponte, S.C.G. para a explotación avícola de engorda de polos A Ponte Río, situada no lugar das Lagoas, parroquia de Piúca, concello de Maceda (Ourense).

Revisión autorización ambiental.- Anuncio do 18 de xaneiro de 2021, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se somete a información pública a documentación para a revisión da autorización ambiental integrada outorgada a Porcidre, S.L. para a explotación porcina de porcos de ceba situada en Vilar de Cidre, concello de Carballo (expediente 2019-IPPC-M-151).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CMVMC.- Resolución do 4 de xaneiro de 2021, da Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal, pola que se dá publicidade da resolución de aprobación do proxecto de ordenación forestal do monte veciñal en man común de Ventosa, nas parroquias de Moia e Rao, no concello de Navia de Suarna (Lugo), en cumprimento do artigo 42 da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental.

 

BOP A Coruña 04 DE FEBREIRO (23)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 28 de xaneiro do 2021 da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Arteixo (expediente-e.: IN407A 2020/134-1)

Instalacións.- Resolución do 28 de xaneiro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa, de construción e declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Vilarmaior (expediente-e.: IN407A 2020/128-1)

Instalacións.- Resolución do 29 de xaneiro do 2021 da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa, de construción e declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Ames (expediente-e.: IN407A 2019/182-1)

Instalacións.- Resolución do 29 de xaneiro do 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concellos de Mañón e Ortigueira (expediente: IN407A 2015/243-1)

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias