NORMATIVA DO DIA 09 DE FEBREIRO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 09 DE FEBRERO

LEGISLACIÓN (L45)

DECISIONES

Gripe aviar.- Decisión de ejecución (UE) 2021/151 de la Comisión de 8 de febrero de 2021 por la que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1809, sobre algunas medidas de protección en relación con los brotes de gripe aviar de alta patogenicidad en determinados Estados miembros.

BOE 09 DE FEBRERO (34)

I. DISPOSICIONES GENERALES

TRIBUNAL SUPREMO

Potencial vinícola.- Sentencia de 16 de diciembre de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara estimar el recurso contencioso-administrativo número 382/2019 contra el Real Decreto 536/2019, de 20 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 1338/2018, de 29 de octubre, por el que se regula el potencial de producción vitícola.

 

DOGA 09 DE FEBREIRO (26)

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

Impulso demográfico.- Lei 5/2021, do 2 de febreiro, de impulso demográfico de Galicia.

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Esgotamento de crédito.- Resolución do 27 de xaneiro de 2021, da Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, pola que se fai público o esgotamento de crédito orzamentario da Orde de 20 de novembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras do programa Emprega Xuventude de incentivos á contratación e formación de persoas mozas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (Diario Oficial de Galicia número 3, do 7 de xaneiro).

Esgotamento de crédito.- Resolución do 27 de xaneiro de 2021, da Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, pola que se fai público o esgotamento do crédito orzamentario da Orde do 20 de novembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras do programa Emprega Muller para a contratación por conta allea, e a formación das mulleres desempregadas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (Diario Oficial de Galicia número 3, do 7 de xaneiro) (código de procedimento TR350A).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Convocatoria.CMVMC.- Orde do 31 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2021 das axudas, en concorrencia competitiva, destinadas ao impulso da boa gobernanza nas comunidades de montes veciñais en man común, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 (código de procedemento MR651C).

Código de procedemento: MR651C

Obxeto: establecer as bases que regulan as axudas destinadas ao impulso á boa gobernanza nas comunidades de montes veciñais en man común (en diante, CMVMC).

Prazo de presentación: Ata o 24 de marzo.

Beneficiarios: As beneficiarias serán as CMVMC

Extracto.- Extracto da Orde do 31 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2021 das axudas, en concorrencia competitiva, destinadas ao impulso da boa gobernanza nas comunidades de montes veciñais en man común, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020 (código de procedemento MR651C).

Concensións.- Resolución do 26 de xaneiro de 2021, da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 26 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para os investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios do período 2014-2020, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), e se convocan para o exercicio orzamentario de 2020 (código de procedemento MR340A).

FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA

Convenios.- Resolución do 21 de xaneiro de 2021 pola que se dá publicidade dos convenios de colaboración subscritos no terceiro cuadrimestre do ano 2020.

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Acordo do 30 de decembro de 2020, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, de construción e declaración de utilidade pública, en concreto, o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e o estudo de impacto ambiental dunha instalación de distribución eléctrica nos concellos de Carballo, A Laracha e Arteixo (expediente IN407A 2008/71-1).

Instalacións.- Acordo do 18 de xaneiro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal do proxecto da subestación colectora 30/66 kV A Ruña e LAT 66 kV A Ruña-Regolle, nos concellos de Mazaricos e Dumbría (A Coruña) (expediente IN408A 2018/31).

Instalacións.- Resolución do 8 de outubro de 2020, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se conceden as autorizacións administrativas previa e de construción de instalacións eléctricas no concello de Ourense (expediente IN407A 2020/035-3).

Instalacións.- Resolución do 18 de xaneiro de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa e de construción e a declaración de utilidade pública dunha instalación eléctrica no concello do Incio (expediente 2019/64 AT).

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Revisión autorización ambiental.- Anuncio do 29 de decembro de 2020, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se somete a información pública a revisión da autorización ambiental integrada para o vertedoiro de residuos non perigosos no concello da Rúa, provincia de Ourense (expediente 2018-IPPC-M-95).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CMVMC.- Anuncio do 15 de xaneiro de 2021, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Lugo, polo que se publica a resolución de clasificación do monte Penas (ampliación), no concello de Monterroso (expediente 2/2018).

CMVMC.- Anuncio do 15 de xaneiro de 2021, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Lugo, polo que se publica a resolución de clasificación do monte Sampaio de Acedre (ampliación), no concello de Pantón (expediente 2/2019).

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Expropiacións.- Resolución do 22 de xaneiro de 2021, do Servizo Provincial da Coruña, pola que se sinala a data para o levantamento de actas previas á ocupación e formalización de actas de ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de construción de rotonda no punto quilométrico 98+340 da AC-550, no concello de Porto do Son, clave AC/19/076.06.

 

BOP A Coruña 09 DE FEBREIRO (26)

ADMINISTRACIÓN CENTRAL MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

Parques eólicos.- Corrección de erros do anuncio 791/2021 publicado no BOP número 24 do 5 de febreiro de 2021 relativo a “Parque Eólico Tornado de 67,2 MW y sus infraestructuras de evacuación” y del “Parque Eólico Orzar de 56 MW y sus infraestructuras de evacuación”

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 1 de febreiro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción da instalación eléctrica que se describe no concello de Santiago de Compostela (Expediente: IN407A 2020/10-1).

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Programa DP0025.- Programa DP0025, de subvencións a entidades sen ánimo de lucro, para proxectos de actividades no ámbito da axuda ao desenvolvemento no 2021.

Programa DP0026.- Programa DP0026, de subvencións a entidades sen ánimo de lucro, para proxectos de investimentos no ámbito da axuda ao desenvolvemento no 2021

Programa DP0031.- Programa DP0031, de subvencións a entidades sen ánimo de lucro, para proxectos de actividades no ámbito do medio ambiente no 2021

Programa DP0036.- Programa DP0036, de subvencións a entidades sen ánimo de lucro, para proxectos de investimento no ámbito do medio ambiente no 2021.

Programa DP0035.- Programa DP0035, de subvencións a asociacións protectoras de animais, para proxectos de actividades no 2021.

CONCELLO DE PONTEDEUME

Expropiacións.- Expropiación dos terreos particulares necesarios para a execución do proxecto de melloras no saneamento en Cabanas e Pontedeume. Fase I. Pontedeume. Clave: OH.315.1047

BOP Lugo 09 DE FEBREIRO (32)

CONCELLO DE MONDOÑEDO

Convocatoria.- Convocatoria de axudas a pymes e autónomos para contribuir ao financiamento de gastos vencellados á adopción de medidas preventivas derivadas da alerta sanitaria do covid-19.

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias