NORMATIVA DO DIA 26 DE FEBREIRO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 26 DE FEBRERO

LEGISLACIÓN (L68)

REGLAMENTOS

Precios.- Reglamento de ejecución (UE) 2021/349 de la Comisión de 25 de febrero de 2021 por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 1484/95 en lo que respecta a la fijación de los precios representativos en los sectores de la carne de aves de corral, de los huevos y de la ovoalbúmina

 

BOE 26 DE FEBRERO (49)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Aceite de oliva virgen.- Real Decreto 83/2021, de 9 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 227/2008, de 15 de febrero, por el que se establece la normativa básica referente a los paneles de catadores de aceite de oliva virgen.

Aceite de oliva virgen. Comercialización- Real Decreto 84/2021, de 9 de febrero, por el que se establecen las normas básicas para la aplicación del artículo 167 bis del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, regulador de las normas de comercialización del aceite de oliva.

 

DOGA 26 DE FEBREIRO (39)

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

Simplificación administrativa.- Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia.

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Concesións.- Resolución do 16 de febreiro de 2021, da Dirección Xeral de Relacións Laborais, pola que se publican as subvencións concedidas en virtude da Orde do 9 de xuño de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras polas que se regulan as axudas destinadas ás persoas traballadoras afectadas, con 55 ou máis anos de idade, pola extinción dos seus contratos de traballo por procederen de empresas en crise, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (TR820E).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Convocatoria prevención danos incendios.- Orde do 31 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para accións silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento MR605A).

Código de procedemento: MR605A

Obxecto: Establecer as bases que regulan as axudas para acción silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais, en réxime de concorrencia competitiva

Prazo de presentación:Ata o 12 de Abril.

Beneficiarios: 1. Serán beneficiarios as entidades locais e as persoas físicas ou xurídicas que sexan titulares dos terreos obxecto de axuda, entendendo por titulares tanto propietarios como arrendatarios ou xestores, non admitíndose a cesión por parte do arrendatario do terreo a un terceiro. 2. Das axudas previstas nesta orde serán persoas beneficiarias as sociedades de fomento forestal (Sofor), os propietarios particulares de forma individual, as asociacións e agrupacións de propietarios particulares formalmente constituídas e inscritas no Rexistro de Asociacións da Xunta de Galicia, as cooperativas agrarias, os pro indivisos, os pro indivisos legalmente constituídos, os montes de varas, abertais, de voces, de vocerío e fabeo, as comunidades de bens, outras persoas xurídicas, as entidades locais e as comunidades de montes veciñais en man común (en diante, CMVMC), que cumpran o establecido no punto 1.

Extracto.- Extracto da Orde do 31 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para accións silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento MR605A).

Boas práticas forestais.- Orde do 9 de febreiro de 2021 pola que se modifica o anexo I da Orde do 19 de maio de 2014 pola que se establecen os modelos silvícolas ou de xestión forestal orientativos e referentes de boas prácticas forestais para os distritos forestais de Galicia.

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Parques eólicos.- Acordo do 1 de febreiro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e o estudo de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Gato, nos concellos de Oza-Cesuras e Aranga (expediente IN408A 2017/04).

Parques eólicos.- Acordo do 3 de febreiro de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, e a necesidade de urxente ocupación, a autorización administrativa de construción, o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e o estudo de impacto ambiental do proxecto do parque eólico Rodicio II, situado nos concellos de Maceda e Montederramo, da provincia de Ourense (expediente IN408A 2020/42).

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Autorización ambiental.- Anuncio do 10 de febreiro de 2021, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se dá publicidade da Resolución do 5 de febreiro de 2021 de modificación substancial da autorización ambiental integrada outorgada a Cooperativas Orensanas, S.C.G. para o matadoiro avícola con planta de tratamento e transformación de produtos cárnicos e planta de incineración de galiñaza, situada en Santa Cruz de Arrabaldo, concello de Ourense (número de rexistro AAI: 2007/0081_NAA/IPPC_143).

Normas subsidiarias de planeamiento.- Anuncio do 11 de febreiro de 2021, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe ambiental estratéxico da modificación puntual número 3 das normas subsidiarias de planeamento para a fixación de aliñacións no núcleo rural de Suevos, no concello de Mazaricos (expediente 2020AAE2502).

 

BOP Lugo 26 DE FEBREIRO (46)

MINISTERIO DE FACENDA

Convocatoria.- Extracto da convocatoria axudas para o plan de apoyo a hostalaría e restauración no termo municipal de Begonte, para paliar o cerre provocado polo COVID-19. Cod. 550096 (PÁX. 22, R. 0502).

Código de procedemento: BDNS (Identif.):550096

Obxecto: Establecer a bases reguladoras das axudas para o plan de apoio á hostalería e restauración no termo municipal de begonte, para paliar os efectos da situación de peche provocado polo COVID-19.

Prazo de presentación: Ata o 13 de marzo

Beneficiarios: persoas físicas autónomas e persoas xurídicas, así como as comunidades de bens, sociedades civís ou outras entidades sen personalidade xurídica legalmente constituídas, que leven a cabo as actividades de hostalería e restauración afectadas polo peche derivado do R.D. 926/2020, do 25 de outubro e establecido despois na Orde da Consellería de Sanidade do 26 de xaneiro de 2021 ( DOG nº 26-Bis , do 26 de xaneiro ),

 

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias