NORMATIVA DO DIA 2 DE MARZO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOGA 02 DE MARZO (52)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Sanidad animal.- Resolución de 22 de febrero de 2021, de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria, por la que se modifican los anexos I y II de la Orden APA/1251/2020, de 21 de diciembre, por la que se establecen medidas específicas de protección en relación con la lengua azul.

 

DOGA 02 DE MARZO (41)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUTURAS E MOBILIDADE

Expropiacións.- Decreto 36/2021, do 18 de febreiro, polo que se declara, en concreto, a utilidade pública e se dispón a urxente ocupación dos bens e dereitos afectados polo proxecto de construción do acceso ao parque empresarial de Lebozán (conexión OU-212), no concello de Beariz (Ourense) (clave OU/19/024.06).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Pataca de Galicia.- Corrección de erros. Orde do 9 de febreiro de 2021 pola que se aproba o Regulamento da indicación xeográfica protexida Pataca de Galicia/Patata de Galicia e do seu consello regulador.

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 9 de febreiro de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se conceden as autorizacións administrativas previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Allariz (expediente IN407A 2021/5-3).

Parque eólico.- Resolución do 19 de febreiro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública o estudo de impacto ambiental e as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción e aprobación do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e declaración de utilidade pública do proxecto do parque eólico Campo das Rosas, sito nos concellos da Estrada, Cerdedo-Cotobade e Campo Lameiro, da provincia de Pontevedra (IN408A 2017/05).

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Revisión autorización ambiental.- Anuncio do 29 de xaneiro de 2021, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se somete a información pública a documentación para a revisión da autorización ambiental integrada outorgada a Explotaciones Porcinas As Cabanas, S.L. para a explotación porcina de porcos de ceba situada en Paraxe do Río, concello de Sarreaus (Ourense) (expediente 2019-IPPC-M-099).

Informe ambiental estratéxico.- Anuncio do 17 de febreiro de 2021, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe ambiental estratéxico da modificación puntual do título III do Plan xeral de ordenación municipal, regulación de usos, de Santiago de Compostela (expediente 2020AAE2505).

 

BOP A Coruña 02 DE MARZO (40)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 24 de febreiro do 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello da Laracha (expediente-e.: IN407A 2020/150-1)

Instalacións.- Resolución do 24 de febreiro do 2021 da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello da Laracha (expediente-e.: IN407A 2020/169-1).

CONCELLO DE O PINO

Convocatoria.- Aprobación das bases reguladoras de axudas para o impulso da actividade económica no termo municipal de O Pino, para paliar os efectos da covid-19: liña de axudas para autónomos/as obrigados/as a suspender a apertura ao público segundo r.d. 463/2020 de 14 de marzo.

Obxecto: Regular a concesión de axudas dirixidas ao sector da hostalaría e restauración definido conforme aos epígrafes do Anexo II, para o financiamento dos gastos correntes correspondentes á anualidade 2020

Prazo de presentación: Ata o 22 de Marzo

Beneficiarios: Persoas físicas ou xurídicas, ou sociedades civís, legalmente constituídas, que cumpran os seguintes requisitos:

1. Que entre as súas actividades estea incluída algunha das agrupacións ou epígrafes correspondentes á clasificación do imposto de actividades económicas relacionadas no anexo II.

2. Que a persoa teña a súa sede de actividade no municipio do Pino.

3. Que mantiveran o negocio ou actividade en funcionamento entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2020. A estes efectos non se terán en conta os períodos de peche decretado polas autoridades competentes.

 

BOP Lugo 02 DE MARZO (49)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN.

Instalacións.- Resolución do 12 de febreiro de 2021 da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa e de construción, e a declaración de utilidade pública dunha instalación eléctrica no concello de Sober (exp. 2020/14-AT)

 

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias