NORMATIVA DO DIA 16 DE MARZO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 16 DE MARZO (64)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA

Convenio.- Resolución de 9 de marzo de 2021, de la Dirección General del Catastro, por la que se publica el Convenio con la Agencia Tributaria de Galicia.

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Expropiaciones.- Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación del “Proyecto de Paso Inferior en el P.K. 515/050 de la línea Palencia- A Coruña. Concello Oza-Cesuras”.

 

DOGA 16 DE MARZO (51)

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

Lei 9/2021.- Corrección de erros. Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia.

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

Convocatoria.- Resolución do 4 de marzo de 2021 pola que se convocan, para o ano 2021, con financiamento plurianual, as subvencións do Programa do bono de alugueiro social destinado ao alugamento de vivendas para as vítimas de violencia de xénero con financiamento do pacto de Estado contra a violencia de xénero (códigos de procedemento VI482C e VI482D).

Códogo de procedemento: VI482C e VI482D

Obxecto: convocar para o ano 2021, con financiamento plurianual, as subvencións do Programa do bono de alugueiro social destinado ao alugamento de vivendas para as vítimas de violencia de xénero, así como a prórroga destas axudas para todas as persoas que resultasen beneficiarias deste programa nos anos 2019, 2020 e 2021.

Prazo de presentación: Terminará o día 10 de decembro de 2021 e, en todo caso, co esgotamento da partida orzamentaria contida nesta convocatoria.

Beneficiarios: As das mulleres vítimas de violencia de xénero nunha relación de convivencia e de dependencia económica do seu agresor ou, no caso de mulleres vítimas de trata con fins de explotación sexual, de dependencia da persoa que mantivese sobre ela unha relación de dominación. b) As das fillas e fillos menores de 30 anos das vítimas mortais por violencia de xénero, calquera que sexa a natureza da súa filiación, que se encontrasen nunha situación de dependencia económica da nai ou do agresor no momento do falecemento da vítima.

Extracto.- Extracto da Resolución do 4 de marzo de 2021 pola que se convocan, para o ano 2021, con financiamento plurianual, as subvencións do Programa do bono de alugueiro social destinado ao alugamento de vivendas para as vítimas de violencia de xénero con financiamento do pacto de Estado contra a violencia de xénero (códigos de procedemento VI482C e VI482D).

AXENCIA GALEGA DA CALIDADE ALIMENTARIA

Convovatoria.- Resolución do 26 de febreiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para programas de calidade desenvolvidos por consellos reguladores de denominacións de calidade agroalimentarias e se convocan para 2021 (código de procedemento MR302B).

Codigo de procedemento: MR302B

Obxecto: Establecer as bases reguladoras das axudas que, en réxime de concorrencia polo sistema de rateo, vai conceder a Axencia Galega da Calidade Alimentaria (en adiante Agacal) para actuacións relacionadas coa implantación e desenvolvemento de programas de mellora e control da calidade e da orixe dos productos agroalimentarios galegos amparados por algunha denominación xeográfica de calidade.

Prazo de presentación:16 de abril.

Beneficiarios: Os consellos reguladores das distintas denominacións de calidade agroalimentarias existentes no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia s

Extracto.- Extracto da Resolución do 26 de febreiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para programas de calidade desenvolvidos por consellos reguladores de denominacións de calidade agroalimentarias e se convocan para 2021 (código de procedemento MR302B).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Acordo do 19 de febreiro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, de construción e declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Carballo (expediente IN407A 2020/205-1).

Expropiacións.– Resolución do 19 de novembro de 2020, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa, declaración, en concreto, de utilidade pública e da necesidade de urxente ocupación que leva implícita, e de autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Ponte Caldelas (expediente IN407A 2020/052-4).

Instalacións.- Resolución do 19 de febreiro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Santiago de Compostela (expediente-e IN407A 2020/175-1).

Instalacións.- Resolución do 19 de febreiro de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Ferrol (expediente-e IN407A 2020/61-1).

Expropiacións.- Resolución do 24 de febreiro de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se conceden as autorizacións administrativas previa e de construción e se declara, en concreto, de utilidade pública, para os efectos da urxente ocupación, a instalación eléctrica denominada regulamentación da LMTA CAS801, substitución do apoio número 137-18-1, no concello de Punxín (expediente IN407A 2020/42-3).

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Informe ambiental estratéxico.- Anuncio do 3 de marzo de 2021, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe ambiental estratéxico da modificación puntual do Plan xeral de ordenación municipal para a redelimitación do núcleo rural número 2 O Monte, no concello de Carballo (expediente 2020AAE2509).

CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

PXOM.- Anuncio de información pública da modificación puntual do título III do Plan xeral de ordenación municipal (PXOM). Regulación de usos.

 

BOP A Coruña 16 DE MARZO (50)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Acordo do 10 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, de construción e declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Arteixo (expediente IN407A 2021/16-1)

 

BOP Pontevedra 16 DE MARZO (51)

CONCELLO DE VIGO

Convocatoria.- Extracto de la convocatoria específica para el desarrollo del proyecto de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la realización de programas y/o actividades de promoción de la s mujeres en el año 2021.

Código de procedemento: BDNS(Identif.):553031

Obxecto: Contribuir a financiar los gastos ocasionados por el desarrollo de programas y actividades encaminados al fomento y consolidación del asociacionismo femenino, a la promoción de las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública y privada, así como en la prevención y combate de la violencia de género

Prazo de presentación: 31 de marzo

Beneficiarios: Entidades jurídicas sin ánimo de lucro que tengan su sede social o delegación en el término municipal de Vigo, se encuentren debidamente inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones

 

 

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias