NORMATIVA DO DIA 26 DE MARZO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 26 DE MARZO (76)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA

Ayudas COVID-19.- Orden HAC/283/2021, de 25 de marzo, por la que se concretan los aspectos necesarios para la distribución definitiva, entre las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, de los recursos de la Línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas prevista en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Convocatoria.- Extracto de la Orden de 18 de marzo de 2021 por la que se convoca para el año 2021 la concesión de subvenciones a entidades asociativas representativas del sector agrario y alimentario por el desarrollo de actividades de colaboración y representación ante la Administración General del Estado y la Unión Europea, así como para la realización de Actividades Específicas de especial interés para el sector agroalimentario español.

Código de procedimiento: BDNS (Identif.): 554188

Objeto: convocar para el ejercicio 2021, en régimen de concurrencia competitiva, la concesión de subvenciones dirigidas a las entidades asociativas del sector agroalimentario.

Plazo de presentación:19 de abril

Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios de las subvenciones las organizaciones y entidades previstas en el artículo 2.1. de la Orden de bases reguladoras de dichas ayudas.

 

DOGA 26 DE MARZO (58)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO

Convocatoria de axudas. Bases reguladoras.- Resolución do 2 de marzo de 2021, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas de emerxencia social (código de procedemento PR935A).

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Convocatoria Plan Foexga 2021 – 2022.- Resolución do 15 de marzo de 2021 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para o desenvolvemento do Plan Foexga 2021-2022, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (código de procedemento IG422B), así como a selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión (código de procedemento IG422A), e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

Código de procedemento: IG422A

Obxecto: aprobar as condicións polas cales se rexerá a concesión de axudas por parte do Igape para o desenvolvemento e execución do Plan de fomento das exportación galegas (en diante, Plan Foexga), coa finalidade de incentivar e estimular o comercio exterior galego e a internacionalización das pemes galegas, así como para a selección de entidades colaboradoras que participan na súa xestión

Prazo de presentación: O prazo de presentación de solicitudes de axuda comezará aos 5 días hábiles desde o día seguinte á publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia e finalizará no prazo dun mes desde o día seguinte a esta data, agás que se produza o suposto de esgo‑ tamento do crédit

Beneficiarios: Ver orde

Extracto.- Extracto da Resolución do 15 de marzo de 2021 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para o desenvolvemento do Plan Foexga 2021-2022, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (código de procedemento IG422B), así como a selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión (código de procedemento IG422A), e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Expropiacións.- Acordo do 4 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, de levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados por unha instalación eléctrica no concello de Ames (expediente IN407A 2019/182-1).

Instalacións.- Resolución do 2 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa e de construción e a declaración de utilidade pública dunha instalación eléctrica no concello de Baleira (expediente 2020/36 AT).

Instalacións.- Resolución do 4 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se somete a información pública a petición da autorización administrativa previa e de construción e da declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de San Cibrao das Viñas (expediente IN407A 2021/20-3).

Instalacións.- Resolución do 4 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Negreira (expediente-e IN407A 2020/201-1).

Instalacións.- Resolución do 4 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Muxía (expediente-e IN407A 2020/157-1).

Instalacións.- Resolución do 4 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Muxía (expediente-e IN407A 2020/123-1).

Instalacións.- Resolución do 4 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa, de construción e declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Rianxo (expediente-e IN407A 2020/73-1).

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Estudio impacto ambiental.- Anuncio do 11 de marzo de 2021, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se somete a información pública o estudo de impacto ambiental do proxecto de construción de explotación avícola, con capacidade para 74.037 polos de ceba, na parroquia de Santo André de Chamoso, no concello do Corgo (Lugo) (expediente 2021/0064).

Autorización ambiental integrada.- Anuncio do 16 de marzo de 2021, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se somete a información pública a documentación para a revisión da autorización ambiental integrada outorgada a Cooperativas Ourensanas, S.C.G. para unha explotación porcina na parroquia de Couso de Limia, concello de Sandiás (expediente 2019-IPPC-M-112).

Impacto ambiental MVMC.- Anuncio do 11 de marzo de 2021, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a declaración de impacto ambiental do proxecto de repoboación forestal no monte veciñal en man común Santa Mariña, na parroquia de Gundriz, no concello de Samos (Lugo) (expediente 2019/0089).

 

BOP Pontevedra 26 DE MARZO (58)

DEPUTACION PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

Convocatoria.- Bases reguladoras da I Edición do Programa “DESCÚBREAS”.

Código de procedemento: BDNS(Identif.):554745.

Obxecto: Constitúe o obxecto destas bases regular o procedemento de selección das oito rapazas participantes no programa de mentoría na primeira edición do programa “Descúbreas”, que ten por finalidade favorecer que as rapazas da provincia de Pontevedra con inquietudes musicais adquiran coñecementos para proxectar as súas carreiras no mundo da música e incidir de forma directa na súa participación e promoción na escena musical.

Prazo de presentación: 20 de abril

Beneficiarios: Nenas e mozas de entre 16 e 26 anos da provincia de Pontevedra, en colaboración con profesionais do sector, escolas e produtoras.

Extracto.- Extracto de la convocatoria de la I Edición del Programa “DESCÚBREAS”

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias