NORMATIVA DO DIA 30 DE MARZO DE 2021

Reestruturación de viñedo, axudas ao alugamento, rexistro de apoderamentos.

BOE 30 DE MARZO (76)

I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO

Medidas urgentes.- Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

CORTES GENERALES

Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes.- Resolución de 25 de marzo de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 4/2021, de 9 de marzo, por el que se modifican la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, y el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, en relación con las asimetrías híbridas.

Medidas urgentes.- Resolución de 25 de marzo de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DEL INTERIOR

Convenios.- Resolución de 23 de marzo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Celanova, para la incorporación de los Cuerpos de Policía Locales al Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.- Orden APA/299/2021, de 22 de marzo, por la que se establece, para la campaña 2020, el límite máximo presupuestario del régimen simplificado para pequeños agricultores.

 

DOG 30 DE MARZO (60)

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO

Apoderamentos.- Decreto 52/2021, do 18 de marzo, polo que se regulan o Rexistro Electrónico Xeral de Apoderamentos de Galicia e o Rexistro autonómico de persoas titulares de determinados órganos ou cargos.

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

Convocatoria.- Orde do 16 de marzo de 2021 pola que se aproban as bases que rexen os premios Talento Mozo Galicia e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento BS327A). (Extracto)

5.000 € de premio en cada unha das modalidades de ciencia, rural, deporte, empresa e cultura e creación.

Prazo: Ata o 30 de abril.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Convocatoria.- Orde do 24 de marzo de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas á reestruturación e reconversión da viña en Galicia e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento MR446A). (Extracto)

Prazo: Ata o 30 de abril.

ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PRL.- Resolución do 22 de marzo de 2021 pola que se convocan cursos de prevención de riscos laborais de nivel básico para persoal empregado público, traballador por conta allea ou autónomo, empresario e persoas con inquietudes no ámbito da prevención de riscos laborais.

INSTITUTO GALEGO DA VIVENDA E SOLO

Convocatoria.- Resolución do 5 de marzo de 2021 pola que se convocan as axudas ao alugamento de vivenda do Plan estatal de vivenda 2018-2021 para o ano 2021 (código de procedemento VI432A). (Extracto)

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Acordo do 8 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, de levantamento das actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados por unha instalación eléctrica no concello de Vilarmaior (expediente IN407A 2020/128-1).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Frondosas.- Anuncio do 8 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se someten a información pública os procedementos de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas dun monte situado na provincia de Lugo. (A Fonsagrada)

 

BOP Ourense 30 DE MARZO (72)

CONCELLO DE RIÓS

Convocatoria.- Extracto da convocatoria para a concesión de subvencións para o sector hostaleiro afectado pola crise da COVID-19. (Páx. 11)

 

BOP Pontevedra 30 DE MARZO (60)

CONCELLO DE LALÍN

Convocatoria.- Bases reguladoras e convocatoria das axudas extraordinarias directas ao sector do comercio local afectado pola crise do COVID-19.

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA E NAVEGACIÓN DE TUI

Convocatoria.- Convocatoria Programa TICCÁMARAS 2021.

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias