NORMATIVA DO DIA 31 DE MARZO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais. Potencial vitícola, Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, Accións de Voluntariado, Casas do Maior

DOUE 31 DE MARZO

LEGISLACIÓN (L114)

REGLAMENTOS

Entrada de animales.- Reglamento de ejecución (UE) 2021/404 de la Comisión de 24 de marzo de 2021 por el que se establecen las listas de terceros países, territorios, o zonas de estos, desde los que se permite la entrada en la Unión de animales, productos reproductivos y productos de origen animal de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo

Entrada de determiandos animales y mercancías destinadas al consumo humano.- Reglamento de ejecución (UE) 2021/405 de la Comisión de 24 de marzo de 2021 por el que se establecen las listas de terceros países, o regiones de los mismos, autorizados a introducir en la Unión determinados animales y mercancías destinados al consumo humano, de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo

BOE 31 DE MARZO (77)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Potencial vitícola.- Real Decreto 201/2021, de 30 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1338/2018, de 29 de octubre, por el que se regula el potencial de producción vitícola.

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).- Resolución de 25 de marzo de 2021, conjunta de la Dirección General de Política Energética y Minas y de la Oficina Española de Cambio Climático, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de marzo de 2021, por el que se adopta la versión final del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030.

 

DOG 31 DE MARZO (61)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

Convocatoria.- Orde do 16 de marzo de 2021 pola que se regulan as bases que rexerán as subvencións a entidades de acción voluntaria de carácter privado para o fomento e a realización de actividades de voluntariado, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento BS508B). (Extracto)

Prazo de presentación: Ata o día 30 de Abril

Convocatoria.- Orde do 17 de marzo de 2021 pola que se regulan as bases das subvencións para entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no programa Voluntariado sénior e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento BS508C). (Extracto)

Prazo de presentación: Ata o día 30 de Abril

Convocatoria.- Orde do 18 de marzo de 2021 pola que se regulan as bases das subvencións para entidades de acción voluntaria e entidades locais enmarcadas no programa Servizo de voluntariado xuvenil, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento BS320A). (Extracto)

Prazo de presentación: Ata o día 30 de Abril

Convocatoria.- Orde do 22 de marzo de 2021 pola que se regulan as bases que rexerán o procedemento de concesión de axudas para a posta en marcha de casas do maior e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva para os anos 2021, 2022 e 2023 (código de procedemento BS212A). (Extracto)

Prazo de presentación: Ata o día 30 de Abril

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Acordo do 8 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, de construción e declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Camariñas (expediente IN407A 2021/28-1).

Instalacións.- Resolución do 4 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Mazaricos (expediente-e IN407A 2020/183-1).

Instalacións.- Resolución do 8 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa, de construción e declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Cariño (expediente-e IN407A 2020/113-1).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Zona de concentración parcelaria de Oubiña.- Anuncio do 10 de febreiro de 2021, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural, polo que se notifica unha resolución como consecuencia dun recurso de alzada interposto contra o Acordo da zona de concentración parcelaria de Oubiña, 2º sector (Cambados-Pontevedra).

Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas do monte Salto do Cabalo.- Anuncio do 11 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se somete a información pública o procedemento de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas do monte Salto do Cabalo, de titularidade da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Progo, do concello de Riós.

MVMC.- Anuncio do 12 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se fai pública a proposta dunha liña de deslindamento con propiedades particulares do monte veciñal en man común (MVMC) de Foxo e Vilar, na parroquia de Barcela, concello de Negueira de Muñiz (Lugo) (expediente 6DES_2020).

 

BOP Ourense 31 DE MARZO (73)

CONCELLO DE BANDE

Vivienda social.- Exposición pública de las bases que regularán el acceso en régimen de alquiler y uso de las viviendas sociales de titularidad municipal [866/2021] (Páx. 2)

Plan Estratégico de subvenciones.- Exposición pública de la aprobación inicial del Plan Estratégico de Subvenciones para los ejercicios 2021-2022 [748/2021] (Páx. 2)

CONCELLO DE LAROUCO

Convocatoria.- Convocatoria y bases reguladoras del Programa de subvenciones para el sector de la hostelería, restauración y turismo rural del municipio de Larouco [883/2021]. (Páx. 5)

 

BOP Pontevedra 31 DE MARZO (61)

CONCELLO DE GONDOMAR

Convocatoria.- Convocatoria y bases especificas que regiran la concesión de subvenciones dirigidas a ayudar a los sectores afectados por la crisis economica de la covid-19.

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 15 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa, declaración, en concreto, de utilidade pública e a necesidade da urxente ocupación que leva implícita e de autorización administrativa de construción da instalación eléctrica no concello de Vigo (expediente IN407A 2019/227-4).

Instalacións.- Resolución do 15 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa, declaración, en concreto, de utilidade pública e a necesidade da urxente ocupación que leva implícita e de autorización administrativa de construción da instalación eléctrica no concello de Vigo (expediente IN407A 2020/199-4)

Instalacións.- Resolución do 17 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa, declaración, en concreto, de utilidade pública e a necesidade da urxente ocupación que leva implícita e de autorización administrativa de construcción dunha instalación eléctrica no concello de Nigrán (expediente IN407A 2019/240-4).

Instalacións.- Resolución do 16 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa, declaración, en concreto, de utilidade pública e a necesidade da urxente ocupación que leva implícita e de autorización administrativa de construción da instalación eléctrica no concello de Sanxenxo (expediente IN407A 2020/178-4)

Instalacións.- Resolución do 17 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Gondomar (expediente IN407A 2020/233-4).

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias