NORMATIVA DO DIA 15 DE ABRIL DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 15 DE ABRIL

LEGISLACIÓN (L129)

REGLAMENTOS

Peste porcina africana.- Reglamento de ejecución (UE) 2021/605 de la Comisión de 7 de abril de 2021 por el que se establecen medidas especiales de control de la peste porcina africana

COMUNICACIONES E INFORMACIONES (C132)

COMUNICACIONES

Leche cruda.- Comunicación relativa a la publicación de las cantidades de producción de leche cruda a que hace referencia el artículo 149, apartado 5, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (1) (2021/C 132/02)

 

BOE 15 DE ABRIL (90)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Información catastral.- Resolución de 8 de abril de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 29 de marzo de 2021, conjunta de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública y de la Dirección General del Catastro, por la que se aprueban las normas técnicas para la incorporación de la representación gráfica de inmuebles en documentos notariales.

 

DOGA 15 DE ABRIL (70)

I. AUTORIDADES E PERSOAL

AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA

Nomeamentos. Parques eólicos.- Resolución do 6 de abril de 2021 pola que se modifica un vogal da Comisión de seguimento da execución dos proxectos de desenvolvemento de natureza industrial, vinculados aos parques eólicos adxudicados conforme as ordes de convocatoria que regula a Lei 8/2009, do 22 de decembro.

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Convocatoria.- Orde do 26 de marzo de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a accións de fomento da prevención de riscos laborais e se procede á súa convocatoria na Comunidade Autónoma de Galicia no exercicio de 2021 (código de procedemento TR852A). (Extracto).

Código de procedemento: TR852A

Obxecto: O establecemento das bases reguladoras e a convocatoria para o ano 2021 da concesión de subvencións, pola Consellería de Emprego e Igualdade, Dirección Xeral de Relacións Laborais, mediante o réxime de concorrencia competitiva, co fin de levar a cabo accións de formación, sensibilización, asesoramento e fomento da prevención de riscos laborais en Galicia

Prazo de presentación: Ata o 14 de maio

Beneficiarios: Ver a orde.

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 15 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Sanxenxo (expediente IN407A 2021/16-4).

Expropiacións.- Resolución do 18 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se anuncia o levantamento das actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica denominada Ret. LMTA, LMTS LES805 Estrada-Gradín, 5, no concello da Estrada, do que resulta como beneficiaria a empresa UFD Distribución Electricidad, S.A. (expediente IN407A 2018/480-4).

Instalacións.- Resolución do 23 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se somete a información pública a petición das autorizacións administrativas previa e de construción e da declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Leiro (expediente IN407A 2021/31-3).

Instalacións.- Resolución do 30 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Lugo (expediente IN407A 2020-75 AT).

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Autorización ambiental integrada.- Anuncio do 25 de marzo de 2021, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se dá publicidade da Resolución do 14 de xaneiro de 2021 pola que se modifica e cambia de titularidade a autorización ambiental integrada 2006/0159_NAA/IPPC da planta de produción de leite e xestión de residuos. Titular: Tegestacin, S.L.

Autorización ambiental integrada.- Anuncio do 25 de marzo de 2021, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se dá publicidade da resolución pola que se modifica a autorización ambiental integrada 2010-IPPC-1012-253 da fábrica de queixo situada no concello de Vilalba (Lugo). Titular: Queserías Entrepinares, S.A.U.

 

BOP A Coruña 15 DE ABRIL (70)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 9 de abril de 2021 da Xefatura Territorial de A Coruña pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción da instalación eléctrica que se describe no concello de Carral (Núm. expte: IN407A 2020/140-1)

Instalacións.- Acordo do 30 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, de construción e declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Porto do Son (expediente IN407A 2020/204-1)

Instalacións.- Resolución do 9 de abril do 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de A Coruña (expediente-e.: IN407A 2020/184-1

Instalacións.- Resolución do 9 de abril do 2021 da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Coruña (expediente-e.: IN407A 2021/3-1).

 

BOP Ourense 15 DE ABRIL (84)

INSTITUTO ORENSANO DESARROLLO ECONOMICO (INORDE)

Promoción productos ourensanos.- Acuerdo del presidente del Inorde de resolución del concurso público para la concesión de subvenciones a los ayuntamientos para la realización de acciones de promoción de productos ourensanos correspondiente al ejercicio de 2021 [981/2021]. (Páx.2)

VICEPRESIDENCIA 2ª E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA, E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución de la Jefatura Territorial de Ourense, por la que se somete a información pública la petición de las autorizaciones administrativas previa y de construcción y de la declaración de utilidad pública, en concreto, de una instalación eléctrica en el ayuntamiento de Leiro [837/2021]. (Páx.3)

 

BOP Pontevedra 15 DE ABRIL (70)

CONCELLO DE BAIONA

Axudas.- Anuncio de informacion publica e audiencia ós interesados da aprobacion das bases específicas que rexeran a concesión de subvencións dirixidas a axudar aos sectores da hostalería, restauración e do comercio ante os os efectos económicos da covid-19

CONCELLO DE PORRIÑO

Programa “Porriño Impulsa”.- Bases e convocatoria para a concesión de axudas extraordinarias a traballadores/as autónomos/as, microempresas e pequenas empresas do concello do porriño afectados pola crise sanitaria provocada pola pandemia do covid-19. liña de axudas “PORRIÑO IMPULSA”.

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 24 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se anuncia o levantamento das actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados pola instalación eléctrica denominada “LMT GON805, CT Nandín II”, no concello de Nigrán, do que resulta como beneficiaria a empresa UFD Distribución Electricidad, S.A., (expediente IN407A 2019/054-4)

SECCIÓN NON OFICIAL

COMUNIDAD DE MONTES DE BUCHABADE

Otros.- Convocatoria asamblea extraordinaria c.m. de montes de buchabade

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias