NORMATIVA DO DIA 20 DE ABRIL DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 20 DE ABRIL

LEGISLACIÓN (L133)

REGLAMENTOS

Etiquetado productos ecológicos.- Reglamento delegado (UE) 2021/642 de la Comisión de 30 de octubre de 2020 por el que se modifica el anexo III del Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a determinadas informaciones que deben figurar en el etiquetado de los productos ecológicos

LEGISLACIÓN (L134)

DECISIONES

Gripe aviar.- Decisión de ejecución (UE) 2021/640 de la Comisión de 13 de abril de 2021 por la que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1809, sobre algunas medidas de protección en relación con los brotes de gripe aviar de alta patogenicidad en determinados Estados miembros [notificada con el número C(2021) 2605]

Gripe aviar.- Decisión de ejecución (UE) 2021/641 de la Comisión de 16 de abril de 2021 sobre medidas de emergencia en relación con los brotes de gripe aviar de alta patogenicidad en determinados Estados miembros

 

BOE 20 DE ABRIL (94)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Ampliación presupuestaria.- Resolución de 16 de abril de 2021, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, E.P.E., M.P., por la que se publica la Resolución de 29 de marzo de 2021, del Consejo de Administración, por la que se amplía el presupuesto del Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial, regulado por el Real Decreto 263/2019, de 12 de abril.

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Convocatoria.- Extracto de la Resolución de 13 de abril de 2021, del Fondo Español de Garantía Agraria O. A. (FEGA O.A.), por la que se convocan ayudas a inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización y desarrollo de productos agrarios, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, para el fomento de la integración de entidades asociativas agroalimentarias de carácter supraautonómico.

 

DOGA 20DE ABRIL (73)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Concesións.- Resolución do 9 de abril de 2021, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 16 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para a conservación, protección e mellora das árbores e formacións incluídas no Catálogo galego de árbores senlleiras, e se convocan axudas para o ano 2021 destinadas ás entidades locais (código de procedemento MT804B) (Diario Oficial de Galicia número 260, do 29 de decembro de 2020).

Concesións.- Resolución do 9 de abril de 2021, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 16 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para a conservación, protección e mellora das árbores e formacións incluídas no Catálogo galego de árbores senlleiras, e se convocan axudas para o ano 2021 (código de procedemento MT804C) (Diario Oficial de Galicia número 260, do 29 de decembro de 2020).

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Convocatoria APROL RURAL.- Orde do 12 de abril de 2021 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego no medio rural (Aprol Rural), e se procede á súa convocatoria para o exercicio do ano 2021 (código de procedemento TR351G).(Extracto)

Código de procedemento: TR351G

Obxecto: A convocatoria pública en réxime de concorrencia non competitiva das axudas e subvencións que están destinadas ao financiamento de accións de fomento de emprego en colaboración coas entidades locais rurais a través da contratación de persoas traballadoras desempregadas para a realización de tarefas relacionadas maioritariamente coa prevención de incendios nas faixas secundarias definidas pola Lei de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia

Prazo de presentación: Ata o 20 de maio

Beneficiarios: Os concellos rurais sempre que dispoñan de capacidade técnica e de xestión suficiente para a execución dos correspondentes proxectos.

Convocatoria.- Orde do 12 de abril de 2021 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego e mellora da empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades locais, e se procede á súa convocatoria para o exercicio do ano 2021 (código de procedemento TR351A).(Extracto)

Código de procedemento: TR351A

Obxecto: Financiamento de accións de fomento de emprego en colaboración coas entidades locais a través da contratación de persoas traballadoras desempregadas para a realización de obras ou servizos de interese xeral e social.

Prazo de presentación:Ata o 20 de maio

Beneficiarios: Poderán ser beneficiarias das axudas e subvencións previstas nesta orde os concellos e as mancomunidades de concellos, os consorcios locais e as entidades locais menores, sempre que todos eles dispoñan de capacidade técnica e de xestión suficientes para a execución dos correspondentes proxectos.

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 24 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Oroso (expediente IN407A 2020/210-1).

Instalacións.- Resolución do 25 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Forcarei (expediente IN407A 2021/55-4).

Instalacións.- Resolución do 25 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Gondomar (expediente IN407A 2021/52-4).

Instalacións.- Resolución do 25 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Cambados (expediente IN407A 2021/51-4).

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Informe ambiental estratéxico.- Anuncio do 6 de abril de 2021, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe ambiental estratéxico da modificación puntual do Plan xeral de ordenación municipal, delimitación dos núcleos rurais dos Buios, O Redondo, O Feal, Lubián e O Piñeiro, no concello de Fene (expediente 2021AAE2521).

Informe ambiental estratéxico.- Anuncio do 6 de abril de 2021, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe ambiental estratéxico da modificación puntual do Plan xeral de ordenación municipal para a redelimitación do núcleo rural número 3 A Brea, no concello de Carballo (expediente 2021AAE2525).

Informe ambiental estratéxico.- Anuncio do 6 de abril de 2021, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai público o informe ambiental estratéxico do Plan especial de infraestruturas e dotacións para a ordenación da parcela de equipamento de sistema xeral E-151 do Plan xeral de ordenación municipal, no concello de Caldas de Reis (expediente 2020AAE2506).

 

BOP A Coruña 20 DE ABRIL (72)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

PEL REACTIVA.- Bases reguladoras de PEL-Reactiva: programa específico de apoio á hostalería e axencias de viaxe, do Plan de emprego local

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias