NORMATIVA DO DIA 03 DE MAIO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOGA 03 DE MAIO (82)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Convocatoria.- Orde do 20 de abril de 2021 pola que se convocan as axudas ao sector do lúpulo na Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2021 (códigos de procedemento MR360F e MR360G).(Extracto)

Código de procedemento: MR360F e MR360G

Obxecto: Fomentar a produción do cultivo do lúpulo con novas plantacións, a reconversión e a mellora das plantacións existentes e a súa mecanización para asegurar o futuro do sector do lúpulo, evitar a tendencia ao abandono e adecuar a produción á demanda da industria, garantir a súa permanencia, rendibilidade e viabilidade a longo prazo

Prazo de solicitude: 03 de Xuño

Beneficiarios: Liña A) Axudas para o establecemento de novas plantacións de lúpulo e a reconversión e mellora das explotación existentes: As persoas físicas ou xurídicas, ou agrupacións de persoas físicas ou xurídicas incluídos os entes sen personalidade xurídica, titulares de explotación agraria inscritas no Rexistro de Explotacións Agrarias de Comunidade Autónoma de Galicia (Reaga), con experiencia no ámbito da actividade agraria ou que conten co nivel de capacitación suficiente e que presenten unha memoria valorada na que se describa a viabilidade do investimento ou da actuación. Liña B) Axudas para a adquisición de maquinaria específica: a) As sociedades cooperativas e as súas agrupacións ou unións. b) Sociedades Agrarias de Transformación (SAT). c) Asociacións de Produción Integrada en Agricultura (Aprias). d) Outras agrupacións agrarias sen personalidade xurídica propia baseadas nun pacto contractual, e) Agrupacións de produtores ou agricultores individuais que teñan unha superficie cultivada de lúpulo que faga viable a adquisición. f) As persoas físicas ou xurídicas con experiencia no ámbito da actividade agraria ou que conten co nivel de capacitación profesional suficiente e requirido pola autoridade competente e que presenten un proxecto viable desde o punto de vista técnico e económico.

AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

Convocatoria.- Resolución do 26 de abril de 2021 pola que se convocan subvencións para a execución de proxectos ao abeiro da submedida 19.2 (apoio para a realización de operacións conforme a estratexia de desenvolvemento local participativo) da medida Leader do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, para as anualidades 2021 e 2022, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural.(Extracto)

Código de procedemento: BDNS (Identif.): 559824.

Obxecto: Convocar, en réxime de concorrencia competitiva, en relación coa medida 19 (Leader) do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020 (PDR) e con cargo ás anualidades 2021 e 2022, as subvencións que se corresponden coa submedida 19.2 do PDR (apoio para a realización de operacións conforme as estratexias de desenvolvemento local participativas dos grupos de desenvolvemento rural)

Prazo de presentación:03 de xuño.

Beneficiarios: a) As persoas físicas ou xurídicas de carácter privado. b) As entidades públicas de carácter local ou comarcal: concellos, mancomunidades, consorcios e entidades dependentes das anteriores. c) As comunidades de montes veciñais en man común e as súas mancomunidades.

FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA

Derechos de pago básicos.- Resolución do 15 de abril de 2021 pola que se notifican as resolucións relativas á asignación de dereitos de pagamento básico da reserva nacional da campaña 2020 e as resolucións pendentes de campañas anteriores.

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Concesións.- Resolución do 21 de abril de 2021 pola que se dá publicidade dos beneficiarios das axudas concedidas durante o primeiro e segundo trimestres de 2020.

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 31 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Lugo (expediente IN407A 2020-65 AT).

Instalacións.- Resolución do 9 de abril de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Pontevedra (expediente IN407A 2021/63-4).

Instalacións.- Resolución do 9 de abril de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello da Cañiza (expediente IN407A 2021/32-4).

Instalacións.- Resolución do 9 de abril de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello da Coruña (expediente-e IN407A 2021/3-1).

Instalacións.- Resolución do 9 de abril de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello da Coruña (expediente-e IN407A 2020/184-1).

Instalacións.- Resolución do 12 de abril de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se conceden as autorizacións administrativas previa e de construción a instalacións eléctricas no concello de Vilardevós (expediente IN407A 2021/23-3).

 

BOP A Coruña 03 DE MAIO (81)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Convocatoria.- Extracto de la Resolución número 2021/16377 de 26 de abril de 2021,de la Presidencia de la Diputación de A Coruña, por la que se aprueba la convocatoria del ¿programa de subvenciones dirigido a las entidades asociativas, federaciones y agrupaciones de federaciones y agrupaciones de entidades agrarias, labriegas, ganaderas, forestales y asociaciones, federaciones y agrupaciones de asociaciones de cazadores de la provincia de A Coruña para actividades durante el ejercicio 2021

Código de procedemento: BDNS (Identif.): 560037

Obxecto: Las ayudas económicas objeto de la presente convocatoria se destinarán a la realización de las actividades descritas en la base 3 de las Bases reguladoras específicas

Prazo de presentación: 31 de mayo de 2021.

Beneficiarios: Cooperativas agrarias, sociedades agrarias de transformación, comunidades de montes en mano común, asociaciones, federaciones y agrupaciones de federaciones agrarias, ganaderas, forestales y asociaciones, federaciones y agrupaciones de asociaciones de cazadores sin ánimo de lucro, con domicilio fiscal en la provincia de A Coruña o que acrediten que las actividades objeto de la subvención se realizarán en el ámbito territorial de esta Provincia

Concesións Programa FOIE.- Resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións correspondentes ao programa foie: convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o investimento de servizos sociais no ano 2021

CONCELLO DE MUGARDOS

Ampliación de plazo.- Acuerdo adoptado por resolución de la alcaldía núm. 426/2021, del 27.04.2021 por el cual se aprueba la ampliación del plazo de justificación de las ayudas para el mantenimiento de la actividad económica y el empleo, en el término municipal de Mugardos, ante la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 (MUGARDOS REACTIVA)

 

BOP Lugo 03 DE MAIO (98)

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO

Bases de la convocatoria.- Bono Impulso.- Bono para hostalería e comercio local.

MINISTERIO DE FACENDA

Convocatoria.– Extracto do acordo da xunta de goberno da Deputación Provincial de Lugo en sesion celebrada o 30 de abril do 2021 polo que se aproba as bases e convocatoria, en réxime de concorrencia non competitiva do Programa BONO IMPULSO – DEputación de Lugo (Bono para hosteleria e comercio local).

Código de procedemento: BDNS (Identif.): 561160

Obxecto: A presente convocatoria ten por obxecto aprobar as bases do programa Bono Impulso-Deputación de Lugo, destinado ao fomento do consumo de bens en establecementos comerciais locais polo miúdo e de hostalería (incluídos servizos de aloxamento), desenvolto por persoas empresarias autónomas, microempresas e pequenas empresas da provincia de Lugo

Prazo de presentación: 25 de maio de 2021

Beneficiarios: Aqueles establecementos comerciais, locais comerciantes polo miúdo, así como establecementos de hostalería (incluídos servizos de aloxamento) radicados en calquera concello da provincia de Lugo que cumpran unha serie de requisitos (ver publicacion)

 

BOP Ourense 03 DE MAIO (98)

VICEPRESIDENCIA 2ª E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA, E INNOVACIÓN

Instalacións.- Información pública de la petición de autorizaciones administrativas previa y de construcción y de declaración de utilidad pública de una instalación eléctrica en el municipio de Maside (expediente IN407A 2021/35-3). [1008/2021] (Páx.4)

Instalacións.- Concesión de autorizaciones administrativas previa y de construción a instalaciones eléctricas en el municipio de Toén (expediente IN407A 2021/10-3). [1035/2021]. (Páx.6)

 

BOP Pontevedra 03 DE MAIO (82)

CONCELLO DE LALIN

Convocatoria.- Bases reguladoras y convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para realizar actuaciones en el ámbito de servicios sociales.

Código de procedemento: BDNS(Identif.):560212

Obxecto: Desarrollo de actividades y/o programas en los siguientes ámbitos de actuación: familia e infancia, personas con discapacidad y/o dependencia, personas mayores, drogadicciones y otros trastornos aditivos y personas en riesgo de exclusión social.

Prazo de presentación:13 de maio

Beneficiarios: Entidades sin ánimo de lucro legalmente constituidas que realicen actividades en el ámbito de los servicios sociales

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 15 de marzo de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Mos (expediente IN407A 2020/213-4).

Instalacións.- Resolución do 20 de abril de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de O Grove (expediente IN407A 2021/12-4).

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias