NORMATIVA DO DIA 26 DE MAIO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 26 DE MAYO (125)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA

Impuestos.- Real Decreto 366/2021, de 25 de mayo, por el que se desarrolla el procedimiento de presentación e ingreso de las autoliquidaciones del Impuesto sobre las Transacciones Financieras y se modifican otras normas tributarias.

 

DOGA 26 DE MAIO (97)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO

Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa.- Resolución do 12 de maio de 2021, da Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias, pola que se ordena a publicación do acordo da Comisión Bilateral de Cooperación Administración Xeral do Estado-Comunidade Autónoma de Galicia en relación coa Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia.

Lei 6/2021, do 17 de febreiro, de residuos e solos contaminados de Galicia.- Resolución do 12 de maio de 2021, da Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias, pola que se ordena a publicación do acordo da Comisión Bilateral de Cooperación Administración Xeral do Estado-Comunidade Autónoma de Galicia en relación coa Lei 6/2021, do 17 de febreiro, de residuos e solos contaminados de Galicia.

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Concello de Vilanova de Arousa.– Orde do 10 de maio de 2021 de aprobación definitiva da modificación puntual número 17 das Normas subsidiarias de planeamento municipal do Concello de Vilanova de Arousa, de regulación das aliñacións públicas en solo urbano MIR e solo de núcleo rural.

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Modificación programa Emprega Muller.- Orde do 12 de maio de 2021 pola que se modifica a Orde do 3 de abril de 2019, pola que que se establecen as bases reguladoras do programa Emprega Muller para a contratación por conta allea, cofinanciado polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e a formación das mulleres desempregadas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019.

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.– Anuncio do 5 de maio de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se notifica ás persoas interesadas as afeccións dun predio por construción dunha instalación eléctrica prevista no concello de Maside na provincia de Ourense.

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Autorización ambiental integrada.- Anuncio do 6 de maio de 2021, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se fai pública a resolución pola que se outorga unha autorización ambiental integrada.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Proxecto de ordenación forestal Coto Redondo.- Resolución do 6 de maio de 2021, da Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal, pola que se dá publicidade á resolución do expediente de aprobación do proxecto de ordenación forestal Coto Redondo, na parroquia de Santalla, concello de Samos, provincia de Lugo (código PO-00023404J(1.1).

Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense.- Edicto do 6 de maio de 2021, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Ourense, relativo ao inicio do expediente de clasificación como veciñal en man común do monte denominado Comunal da Gudiña (2ª ampliación), a favor dos veciños/as da Gudiña, na parroquia da Gudiña (San Martiño e San Pedro), no concello da Gudiña (Ourense).

Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas.- Anuncio do 4 de maio de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se somete a información pública o procedemento de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas do monte de utilidade pública Serra da Peneda, San Miguel, Novelle e Carixa de titularidade do Concello da Arnoia.

Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas.- Anuncio do 6 de maio de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se somete a información pública o procedemento de inscrición no Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas do monte Costa, Xirimelos, Val Escuro, Coto do Santo e Amidonda, de titularidade da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Valboa e O Casar, do concello de Leiro.

 

BOP A Coruña 26 DE MAIO (97)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 20 de maio do 2021 da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa, de construción e declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Carballo (expediente-e.: IN407A 2020/205-1)

 

BOP Lugo 26 DE MAIO (117)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.– Resolución do 10 de maio de 2021 da Xefatura Territorial de Lugo pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Lugo. (Expediente IN407A 2021-09AT

Instalacións.- Resolución do 10 de maio de 2021 da Xefatura Territorial de Lugo pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Lugo. (Expediente IN407A 2021-08AT

Instalacións.- Resolución do 10 de maio de 2021 da Xefatura Territorial de Lugo pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Lugo. (Expediente IN407A 2021-10AT)

Instalacións.- Resolución do 10 de maio de 2021 da Xefatura Territorial de Lugo pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Lugo. (Expediente IN407A 2021-11AT)

 

BOP Ourense 26 DE MAIO (117)

CONCELLO DE OURENSE -Urbanismo

Programa de Fomento de la Regeneración y Renovación Urbana y Rural.- Bases reguladoras y convocatoria de subvenciones para la rehabilitación de edificios y viviendas del Programa de Fomento de la Regeneración y Renovación Urbana y Rural. Plan Estatal de Vivienda- 2018-2021 [1373/2021]. (Páx.4)

Código de procedemento: A instancia normalizada estará dispoñible na sede electrónica do Concello de Ourense (www.ourense.gal) e á súa vez facilitarase nas dependencias do Servizo de Rehabilitación, VPP e PERI

Obecto: regular os criterios e procedementos para acceder ás axudas públicas destinadas á rehabilitación de edificios e vivendas dentro das ARRU/ARI segundo o “Programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural” do Real decreto 106/2018, da Resolución autonómica do 3 de agosto de 2018 e dos convenios de colaboración subscritos entre o Ministerio de Fomento do Goberno de España, o Instituto Galego de Vivenda e Solo, dependente da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda da Xunta de Galicia e o Concello de Ourense, asinados o día 19 de xuño de 2021

Prazo de presentación: 28 de xuño.

Beneficiarios: Os que asuman a responsabilidade da execución integral da área delimitada pola actuación. Poderán ser beneficiarias das axudas persoas físicas ou xurídicas que sexan propietarias dos inmobles ou persoas inquilinas que acometan as obras con autorización da persoa propietaria.

 

BOP Pontevedra 26 DE MAIO (98)

CÁMARA DE COMERCIO DE PONTEVEDRA, VIGO E VILAGARCÍA

Convocatoria.- Extracto de la convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo de 2021 del PICE. Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa.

Código de procedemento: BDNS(Identif.):565407

Obxecto: El objeto de esta línea es la concesión de ayudas a las empresas de la demarcación de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa, que hayan contratado a jóvenes beneficiarios del sistema nacional de garantía juvenil, que hayan participado en el Plan de Capacitación, por un tiempo mínimo de 6 meses (180) días a tiempo completo

Prazo de presentación: 30 de junio de 2021 a las 14:00h del

Beneficiarios: Pymes, micropymes y personas inscritas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la demarcación territorial de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias