NORMATIVA DO DIA 27 DE MAIO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 27 DE MAYO

LEGISLACIÓN (L186)

REGLAMENTOS

Incumplimientos. Sistema de identificación y registro de animales.- Reglamento delegado (UE) 2021/841 de la Comisión de 19 de febrero de 2021 por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) n.o 640/2014 en lo que respecta a las normas sobre incumplimientos en relación con el sistema de identificación y registro de animales de las especies bovina, ovina y caprina, y sobre el cálculo del nivel de las sanciones administrativas conrespecto a los animales declarados en virtud de regímenes de ayuda por animales o medidas de apoyo relacionadas con los animales

LEGISLACIÓN (L187)

DECISIONES

Gripe aviar.- Decisión de ejecución (UE) 2021/846 de la Comisión de 25 de mayo de 2021 por la que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2021/641, sobre medidas de emergencia en relación con los brotes de gripe aviar de alta patogenicidad en determinados Estados miembros [notificada con el número C(2021) 3844]

 

BOE 27 DE MAYO (126)

I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO

Datos de carácter personal.- Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales.

 

DOGA 27 DE MAIO (98)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Corrección bases reguladoras e convocatoria.- Corrección de erros. Orde do 26 de abril de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de axudas para implantar a igualdade laboral, a conciliación e a responsabilidade social empresarial (RSE), e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (códigos de procedemento TR357B, TR357C e TR357D).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 30 de abril de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se autoriza a exución do proxecto de desmontaxe e peche dunha instalación eléctrica no concello de Caldas de Reis (expediente IN407A 2020/115-4).

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Autorización ambiental integrada.- Anuncio do 29 de abril de 2021, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se somete a información pública a documentación para a revisión da autorización ambiental integrada outorgada a Integraciones Silleda, S.L. para a explotación de porcas reprodutoras situada no Campo-Vilarullo, Teixeiro, concello de Curtis (A Coruña) (expediente 2019-IPPC-M-148).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Concentración parcelaria.- Anuncio do 7 de maio de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se dá publicidade á Resolución do 5 de maio de 2021, da directora xeral de Desenvolvemento Rural, que modifica o acordo de concentración parcelaria da zona de Vilatuxe (Lalín-Pontevedra).

 

BOP Lugo 27 DE MAIO (118)

CONCELLO DE RIBAS DO SIL

Modificación do PXOM.– Modificación pxom para a delimitación do núcleo rural de A Veiga (Páx. 21, R. 1496)

Modificiación do PXOM.- Modificación pxom para a delimitación do núcleo rural de San Pedro, Pousanova, Pousavella e Relosío (Páx. 24, R. 1497)

 

BOP Ourense 27 DE MAIO (118)

CONCELLO DE BANDE

Convocatoria.- Extracto de las bases reguladoras de ayudas para el impulso de la actividad económica para paliar los efectos de la Covid-19, línea de ayudas para hostelería y restauración [1360/2021] (Páx.4)

Código de procedemento: BDNS (Identif.): 562073

Obxecto: A regulación da tramitación e concesión, por parte do Concello de Bande, mediante convocatoria pública de axudas para o impulso da actividade económica do termo municipal de Bande para paliar os efectos da COVID19, liña de axudas para hostalaría e restauración.

Prazo de presentación:28 de xuño

Beneficarios: Serán beneficiarias aquelas persoas físicas ou xurídicas, as comunidades de bens, sociedades civís ou outras entidades económicas sen personalidade xurídica, igualmente constituídas que leven a cabo actividades de hostalaría e restauración no concello de Bande e que cumpran os requisitos establecidos no apartado 5 das bases reguladoras.

Convocatoria.- Extracto de las bases reguladoras y de la convocatoria para la concesión de ayudas para el impulso de la actividad económica [1370/2021] (Páx.4)

Código de procedemento: BDNS (Identif.): 562410

Obxecto: a regulación da tramitación e concesión, por parte do Concello de Bande mediante convocatoria pública de subvención para o impulso da actividade económica no termo municipal de Bande.

Prazo de presentación: As solicitudes poderán ser presentadas ata o 30 de novembro de 2021.

Beneficiarios: Serán beneficiarios aqueles novos autónomos que cumpran os requisitos indicados na cláusula terceira das bases.

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias