NORMATIVA DO DIA 31 DE MAIOS DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 31 DE MAYO

LEGISLACIÓN (L191)

DECISIONES

Liquidación de cuentas.- Decisión de ejecución (UE) 2021/870 de la Comisión de 28 de mayo de 2021 relativa a la liquidación de las cuentas de los organismos pagadores de los Estados miembros en lo referente a los gastos financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) en el ejercicio financiero de 2020.

Liquidación de cuentas.- Decisión de ejecución (UE) 2021/873 de la Comisión de 28 de mayo de 2021 relativa a la liquidación de las cuentas de los organismos pagadores de los Estados miembros en relación con los gastos financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el ejercicio financiero 2020.

 

BOE 31 DE MAYO (129)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE JUSTICIA

Procedimientos administrativos. Gestión informatizada.- Resolución de 26 de mayo de 2021, de la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, por la que se habilita a Cl@veJusticia y se establecen sus condiciones de uso, como mecanismo de identificación y firma de los interesados en las actuaciones realizadas mediante presencia telemática con los órganos judiciales y demás órganos pertenecientes a la Administración de Justicia.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

Procedimientos administrativos. Gestión informatizada.- Resolución de 25 de mayo de 2021, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, por la que se habilitan trámites y actuaciones a través de los canales telefónico y telemático mediante determinados sistemas de identificación y se regulan aspectos relativos a la presentación de solicitudes mediante formularios electrónicos.

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Expropiaciones.– Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria convocando al levantamiento de Actas Previas a la Ocupación en el Expediente de Expropiación Forzosa 209ADIF2098 motivado por las obras de “Proyecto de Ampliación de Gálibo en Pasos Superiores, en el Trayecto No Afectado por la Variante de San Julián, entre Ourense-Monforte-Lugo”, en el término municipal de Monforte de Lemos (Lugo).

Expropiaciones.– Resolución de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la Red Ferroviaria convocando al levantamiento de Actas Previas a la Ocupación en el Expediente de Expropiación Forzosa 205ADIF2098 motivado por las obras de “Proyecto de Tratamiento de Elementos de la Infraestructura (Puentes y Explanaciones) entre los PP.KK. 396+299 al 405+100 y 413+517 al 432+265 del Tramo Monforte-Lugo de la Línea 800”, en los términos municipales de Sarria, Láncara, O Corgo y Lugo (Lugo).

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

Parques eólicos.- Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra por el que se somete a información pública la solicitud de Autorización Administrativa Previa y el Estudio de Impacto Ambiental del Parque Eólico Siroco, de 61’6 MW, situado en el término municipal de Cerdedo-Cotobade (Pontevedra), Parque Eólico Tramontana, de 72’8 MW, situado en los términos municipales de Forcarei y Silleda (Pontevedra), y su infraestructura de evacuación, situada en los términos municipales de Cerdedo-Corobade, Forcarei (Pontevedra) y Beariz (Ourense).

 

DOGA 31 DE MAIO (100)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Convocatoria.- Resolución do 12 de maio de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras e se convoca para o ano 2021 o programa de axudas para a concesión das estadías de tempo libre para mulleres soas con responsabilidades familiares non compartidas (código de procedemento SI447A). (Extracto)

Código de procedemento: SI447A

Obxecto: Establecer as bases que rexerán a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de estadías de tempo libre para mulleres soas, preferentemente vítimas de violencia de xénero, con responsabilidades familiares non compartidas

Prazo de presentación: 10 de xulio

Beneficiarios: Mulleres que: a) Ter fillas ou fillos menores e/ou menores en acollida, exclusivamente ao seu cargo e

con idades comprendidas entre os 2 e os 12 anos. b) Non convivir con parella afectiva. c) Estar empadroada e ter residencia efectiva en calquera dos concellos da Comunidade Autónoma de Galicia. No caso das mulleres estranxeiras, tamén será necesario ter permiso de residencia e de traballo. d) Que a media dos ingresos brutos mensuais da solicitante non superen o límite do importe de 1,5 veces o IPREM vixente, nos seis meses anteriores á data de presentación da solicitude. e) Non padecer ela, nin as fillas/os menores e/ou menores en acollida que a acompañen, unha enfermidade que requira illamento e/ou que impida a normal convivencia.

AXENCIA GALEGA DE SERVIZOS SOCIAIS

Escolas infantís.- Resolución do 21 de maio de 2021 pola que se publican as resolucións do 20 de maio de 2021 polas que se resolve a aprobación da relación definitiva de admitidas/os e da lista de espera para o curso 2021/22 nas escolas infantís 0-3 dependentes desta axencia.

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 6 de maio de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Frades (expediente-e IN407A 2020/137-1).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Rexistro Galego de Materiais de Base para a Produción de Materiais Forestais de Reprodución.- Resolución do 10 de maio de 2021, da Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal, pola que se dá publicidade da suspensión e da cancelación de unidades de admisión no Rexistro Galego de Materiais de Base para a Produción de Materiais Forestais de Reprodución.

Concentracións parcelarias.– Anuncio do 10 de maio de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo, polo que se notifica a Resolución do 23 de outubro de 2020, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural, que modifica o acordo da zona de concentración parcelaria de Santo Estevo de Pol (Pol-Lugo).

MVMC.– Anuncio do 11 de maio de 2021, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se somete a información pública o proxecto de repoboación forestal do monte veciñal en man común Entrudio, Paradela, concello de Viana do Bolo (código RepFor_Entrudio) e o seu estudo de impacto ambiental ordinario.

 

BOP A Coruña 31 DE MAIO (100)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 25 de maio do 2021 da Xefatura Territorial da Coruña pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Culleredo (expediente-e.: IN407A 2020/202-1)

Instalacións.– Resolución do 25 de maio do 2021 da Xefatura Territorial da Coruña pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Melide (expediente-e.: IN407A 2021/32-1)

DEPURACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Concesións Programa 223/2021.- Resolución pola que se aproba a concesión provisional de subvencións correspondentes ao programa fo223: convocatoria do programa de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para o apoio ao desenvolvemento de festivais audiovisuais, musicais e de artes escénicas na provincia da coruña, durante o ano 2021

 

BOP Pontevedra 31 DE MAIO (101)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 13 de maio de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Nigrán. (exepediente IN407A 2021/87-4)

Instalacións.- Resolución do 18 de maio de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa, declaración, en concreto, de utilidade pública e a necesidade da urxente ocupación que leva implícita e de autorización administrativa de construcción dunha instalación eléctrica no concello de Valga (expediente IN407A 2020/187-4).

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias