NORMATIVA DO DIA 2 DE XUÑO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

BOE 2 DE XUÑO (131)

I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Subvenciones. Avales SAECA.- Real Decreto 388/2021, de 1 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la obtención de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria S.M.E. (SAECA) por titulares de explotaciones agrarias, de operadores económicos del sector pesquero o de industrias agroalimentarias que garanticen préstamos para su financiación.

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Seguros agrarios combinados.– Orden APA/539/2021, de 28 de mayo, por la que se definen las explotaciones y animales asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de aplicación, los períodos de garantía, el valor del suplemento de alimentación y las fechas de suscripción en relación con el seguro de compensación por pérdida de pastos, comprendido en el cuadragésimo segundo Plan de Seguros Agrarios Combinados.

Seguros agrarios combinados.- Orden APA/540/2021, de 28 de mayo, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios en relación con el seguro de explotaciones de fresón y otros frutos rojos, comprendido en el cuadragésimo segundo Plan de Seguros Agrarios Combinados.

Seguros agrarios combinados.- Orden APA/541/2021, de 28 de mayo, por la que se definen los bienes y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios en relación con el seguro de explotaciones de hortalizas bajo cubierta, en la Península y en la Comunidad Autónoma de Illes Balears, comprendido en el cuadragésimo segundo Plan de Seguros Agrarios Combinados.

 

DOGA 2 DE XUÑO (102)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

Convocatoria.- Resolución do 18 de maio de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de proxectos de atención social integral dirixidos a persoas en situación de explotación sexual, preferentemente inmigrantes, e/ou vítimas de trata de seres humanos con fins de explotación sexual e/ou laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, susceptible de ser financiada con fondos REACT-UE no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento SI431A). (Extracto)

Código de procedemento: SI431A

Obxecto: aprobar as bases reguladoras e convocar para o ano 2021 as subvencións ás entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de proxectos de atención social integral dirixidos a persoas en situación de explotación sexual, preferentemente inmigrantes, e/ou vítimas de trata de seres humanos con fins de explotación sexual e/ou laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, coa finalidade de apoiar a recuperación e a integración social e laboral destas persoas cuxa situación se viu agravada como consecuencia da crise ocasionada pola pandemia da COVID-19

Prazo de presentación:2 de xullo.

Beneficiarios: a as entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro que cumpran as obrigas e requisitos exixidos nesta resolución e normativa xeral de subvencións, e de xeito particular deben cumprir os seguintes requisitos: a) Estar inscritas na área de igualdade do Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais, regulado polo decreto 254/2011, do 23 de decembro, polo que se regula o réxime de rexistro, autorización, acreditación e a inspección dos servizos sociais en Galicia. b) Carecer de ánimo de lucro. c) Ter o seu domicilio social en Galicia ou delegación na comunidade autónoma.(ver a orde)

Resolucións concesións axudas.- Resolución do 24 de maio de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se resolven as solicitudes de subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade, convocadas pola Resolución do 23 de febreiro de 2021 (código de procedemento SI427A).

VI. ANUNCIOS

AXENCIA GALEGA DE DESENVOLVEMENTO RURAL

Aldeas modelo Reboredo (Pereiro de Aguiar-Ourense).- Resolución do 12 de maio de 2021 pola que se fai pública a declaración da aldea modelo de Reboredo (Pereiro de Aguiar-Ourense), a aprobación definitiva da súa guía de ordenación produtiva, a integración cautelar na aldea modelo e a incorporación preventiva ao Banco de Terras de Galicia de determinadas parcelas.

Aldeas modelo Xacebáns (Quintela de Leirado-Ourense).- Resolución do 12 de maio de 2021 pola que se fai pública a declaración da aldea modelo de Xacebáns (Quintela de Leirado-Ourense), a aprobación definitiva da súa guía de ordenación produtiva, a integración cautelar na aldea modelo e a incorporación preventiva ao Banco de Terras de Galicia de determinadas parcelas.

Aldeas modelo Trelle (Toén-Ourense).- Resolución do 12 de maio de 2021 pola que se fai pública a declaración da aldea modelo de Trelle (Toén-Ourense), a aprobación definitiva da súa guía de ordenación produtiva, a integración cautelar na aldea modelo e a incorporación preventiva ao Banco de Terras de Galicia de determinadas parcelas.

Aldeas modelo Meixide-A Veiga (Ourense).– Resolución do 12 de maio de 2021 pola que se fai pública a declaración da aldea modelo de Meixide-A Veiga (Ourense), a aprobación definitiva da súa guía de ordenación produtiva, a integración cautelar na aldea modelo e a incorporación preventiva ao Banco de Terras de Galicia de determinadas parcelas.

Aldeas modelo. Penedo (Boborás-Ourense).- Resolución do 13 de maio de 2021 pola que se fai pública a declaración da aldea modelo de Penedo (Boborás-Ourense), a aprobación definitiva da súa guía de ordenación produtiva, a integración cautelar na aldea modelo e a incorporación preventiva ao Banco de Terras de Galicia de determinadas parcelas.

 

BOP A Coruña 2 DE XUÑO (102)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 26 de maio de 2021, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Outes (IN407A 2021/43-1).

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA

Concesións PEL-PEMES MANTEMENTO 2021.- Resolución número 2021/23059 de concesión definitiva de subvencións correspondentes ás Axudas ao mantemento do cadro de persoal de pequenas, medianas empresas e microempresas (PEL-PEMES MANTEMENTO 2021)

CONCELLO DE CARBALLO

Convocatoria.- Extracto del acuerdo de la Junta de Gobierno Local, del 26 de abril de 2021, por el que se aprueban las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones dirigidas a entidades sin ánimo de lucro, para actividades de servicios sociales, en el ayuntamiento de Carballo durante el año 2021.

Código de procedemento: BDNS (Identif.): 566904

Obxecto: A presente convocatoria tiene por objeto fomentar las actividades que, en el ámbito de los servicios sociales, promuevan asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, que puedan ser consideradas de interese social para el ayuntamiento de Carballo.

Prazo de presentación:17 de xuño

Beneficiarios: Las asociaciones y entidades jurídicamente constituidas sin ánimo de lucro, que tengan su domicilio social en Carballo, realicen actividades de interés municipal y se encuentren debidamente inscritas en el Registro de Asociaciones de la Junta de Galicia y en el Registro de Entidades Prestadoras de servicios sociales de la Junta de Galicia. b.- Las entidades y asociaciones sin finalidad de lucro, jurídicamente constituidas, que no estando domiciliadas en Carballo, realicen actividades de interés municipal dentro del Ayuntamiento o en beneficio de este, y se encuentren debidamente inscritas en el Registro de Asociaciones y en el Registro de Entidades Prestadoras de servicios sociales de la Junta de Galicia

 

BOP Lugo 2 DE XUÑO (123)

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Resolución do 3 de maio de 2021 da Xefatura Territorial de Lugo pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Palas de Rei. (Expediente IN407A 2021-05AT)

BOP Ourense 2 DE XUÑO (123)

CONCELLO DE TOEN

Convocatoria.– Extracto da convocatoria de subvencións para asociacións de veciños e outras entidades sen ánimo de lucro do Concello de Toén para o ano 2021 (Exp. 186/2021)(Páx.29)

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias