NORMATIVA DO DIA 4 DE XUÑO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 4 DE XUÑO

LEGISLACIÓN (L197)

REGLAMENTOS

Peste porcina.- Reglamento de ejecución (UE) 2021/902 de la Comisión de 3 de junio de 2021 que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605, por el que se establecen medidas especiales de control de la peste porcina africana.

 

BOE 4 DE XUÑO (133)V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Expropiaciones.- Anuncio del ADIF por el que se somete a información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación del “Proyecto de Construcción para la supresión de los Pasos a Nivel de los PP.KK. 426/371, 426/800 y 427/218 de la línea León – A Coruña. Término Municipal de Lugo”.

 

DOGA 4 DE XUÑO (104)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE

Calendario escolar 2021/22.- Orde do 19 de maio de 2021 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2021/22 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

Ampliación de crédito.- Resolución do 26 de maio de 2021 pola que se amplía o crédito dispoñible para o exercicio 2021 das bases reguladoras das axudas aos proxectos de investimento empresarial, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (código de procedemento IG408A).(Extracto).

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Expropiacións.- Acordo do 19 de maio de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, a necesidade de urxente ocupación que iso implica, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) do proxecto do parque eólico Patiñeiro, no concello de Vimianzo (A Coruña) (expediente IN408A 2019/70).

Instalacións.– Resolución do 12 de maio de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Vigo (expediente IN407A 2021/84-4).

Instalacións.- Resolución do 12 de maio de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa e de declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica no concello de Silleda (expediente IN407A 2021/66-4).

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Proxecto de ordenación forestal do monte Carballoa.- Anuncio do 20 de maio de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, de exposición pública do proxecto de avaliación ambiental ordinaria para aprobación do proxecto de ordenación forestal do monte Carballoa no concello de Aranga (expediente PO-00030590T(1.1).

 

BOP A Coruña 4 DE XUÑO (104)

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

Parques eólicos – Estudio de Impacto Ambiental.- Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Galicia por el que se somete a información pública el Estudio de Impacto Ambiental y la solicitud de Autorización Administrativa Previa del Parque Eólico Pena do Corvo de 58,5 MW y su infraestructura de evacuación en la provincia de A Coruña.

Parques eólicos – Estudio de Impacto Ambiental.- Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Galicia por el que se somete a información pública el Estudio de Impacto Ambiental y la solicitud de Autorización Administrativa Previa del Parque Eólico Alto dos Borrallos de 67,5 MW y su infraestructura de evacuación en las provincias de A Coruña y Lugo

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Corrección de erros. Resolución do 20 de abril do 2021 da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Padrón (expediente-e.: IN407A 2021/39-1)

CONCELLO DE AMES

Convocatoria.- Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 27 de mayo de 2021 por la que se convocan subvenciones a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para la promoción de actividades complementarias de servicios sociales 2021

Código de procedemento: BDNS (Identif.): 567324

Obxecto: LINEA 1: Proyectos de inclusión social o de convivencia. LINEA 2: Jornadas, charlas y en general divulgación de los efectos de determinadas enfermedades, adicciones, u otras problemáticas de índole sanitario: drogodependencia, alcoholismo, VIH, enfermedades de transmisión sexual, etc. LINA 3: Actuaciones destinadas a adquirir capacitación personal, formación básica y de tipo laboral específica, adaptada a las necesidades de personas con discapacidad física, intelectual, mental o sensorial, que permitan mejorar la autonomía personal, el auto cuidado, así como la cualificación profesiona

Prazo de presentación: 5 de xullo

Beneficiarios: las entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro legalmente constituidas, que realicen actividades complementarias a los Servicios Sociales comunitarios y que desarrollen su actuación, entre otros ámbitos, en el Ayuntamiento de Ames.

CONCELLO DE BERGONDO

Convocatoria.- Convocatoria de axudas para a escolarización de menores do Concello de Bergondo 2021-2022.

Axudas extraordinarias.- Axudas extraordinarias municipais de apoio ao pagamento de vivenda habitual.

Convocatoria.- Convocatoria do programa de axudas xenéricas no Concello de Bergondo, Curso 2021-2022.

 

BOP Pontevedra 4 DE XUÑO (105)

CONCELLO DE BAIONA

Convocatoria.– Subvencións dirixidas a axudar aos sectores da hostalería, restauración e do comercio DO Concello de Baiona, ante os efectos económicos da COVID-19

Código de procedemento: BDNS(Identif.):567300

Obxecto: axudas municipais busca paliar en parte a perda de ingresos do sector de hostalería, restauración e do comercio, derivada dunha menor actividade durante a pandemia, sufragando gastos correntes, incluso tributarios, satisfeitos durante o período subvencionado

Prazo de presentación:5 de xullo

Beneficiarios: Empresas do sector da hostalería, restauración e comercio (con calquera forma xurídica, incluídos/as empresarios/as individuais) que viran restrinxida a súa actividade económica os seus negocios establecidos en Baiona, a partir da entrada en vigor das restricións establecidas na ORDE do 26 de xaneiro de 2021

CONCELLO DE A GARDA

Convocatoria.– Ayudas a los establecimientos afectados por la situación pandémica como consecuencia de los efectos de la COVID-19

Código de procedemento: BDNS(Identif.):567594

Obxecto: paliar o impacto económico que tivo a crise sanitaria derivada da ORDE de 26 de xaneiro de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

Prazo de presentación:25 de xuño

Beneficiarios: Poderán participar na presente convocatoria aquelas persoas físicas ou xurídicas, así como as comunidades de bens, sociedades civís ou outras entidades económicas sen personalidade xurídica legalmente constituídas que leven a cabo as actividades empresariais que motivan a concesión da subvención, nalgunha das actividades que tiveron que cesar a súa actividade como consecuencia da ORDE de 26 de xaneiro de 2021.

CONCELLO DE POIO

Convocatoria.- Bases reguladoras da convocatoria de subvencións dirixidas ás asociacions de mulleres de poio para o fomento da igualdade de oportunidades e a loita contra a violencia de xénero para o ano 2021

Código de procedemento: A través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica do Concello de Poio (https://concellopoio.sedelectronica.gal).

Obxecto: regular o procedemento de concesión, execución e xustificación das subvencións dirixidas ás Asociacións de mulleres do Concello de Poio que desenvolvan proxectos, programas e actividades para a igualdade entre homes e mulleres e para a loita contra a violencia machista durante o ano 2021, coa finalidade de fortalecer e consolidar o movemento asociativo e potenciar a participación social e a calidade de vida das mulleres de Poio

Prazo de presetacion:5 de xullo

Beneficiarios: rán a consideración de entidades beneficiarias das subvencións reguladas nas presentes bases todas as asociacións de mulleres validamente constituídas e aquelas outras asociacións que acrediten legalmente ter un area de intervención e orzamento en materia de muller e/ou igualdade, e cumpran os seguintes requisitos (ver publicación)

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias