NORMATIVA DO DIA 10 DE XUÑO DE 2021

Selección de lexislación, convocatorias e anuncios de interese publicadas no Diario Oficial de Galicia e nos boletíns do Estado, Unión Europea e provinciais.

DOUE 10 DE XUÑO

LEGISLACIÓN (L204)

REGLAMENTOS

Peste porcina.- Reglamento de ejecución (UE) 2021/934 de la Comisión de 9 de junio de 2021 por el que se establecen medidas especiales de control de la peste porcina clásica

DECISIONES

Producción ecológica.- Corrección de errores Corrección de errores del Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 834/2007 del Consejo

 

BOE 10 DE XUÑO (138)

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA

Plazos administrativos. Impuesto sobre Actividades Económicas.- Resolución de 8 de junio de 2021, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica el plazo de ingreso en periodo voluntario de los recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas del ejercicio 2021 relativos a las cuotas nacionales y provinciales y se establece el lugar de pago de dichas cuotas.

V. ANUNCIOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Convocatoria subvenciones avales SAECA.- Extracto de la Orden de 4 de junio de 2021 por la que se convocan para el ejercicio 2021 las subvenciones previstas en el Real Decreto 388/2021, de 1 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la obtención de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria S.M.E. (SAECA) por titulares de explotaciones agrarias, de operadores económicos del sector pesquero o de industrias agroalimentarias que garanticen préstamos para su financiación.

Código de procedimiento: BDNS (Identif.): 568294

Objeto: la financiación del importe total de la comisión del aval de SAECA. Además, se financiará la comisión de estudio del aval de SAECA en los siguientes casos (ver extracto)

Plazo de presentación: 10 de septiembre de 2021.

Beneficiarios: ) Los titulares de explotaciones agrarias inscritos en el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA) regulado por Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, o en el Registro General de la Producción Agrícola (REGEPA) regulado por Real Decreto 9/2015, de 16 de enero, que hubieran obtenido al menos el 25% de sus ingresos de actividades agrarias en el año anterior. Las PYMES con actividad en la industria de la alimentación y fabricación de bebidas (CNAE C10 y C11 de la Clasificación Económica de Actividades Económicas – CNAE 2009)

 

DOGA 10 DE XUÑO (109)

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

Convocatoria programa Respiro familiar.– Orde do 26 de maio de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión de axudas económicas ás familias con persoas en situación de dependencia ou con discapacidade a través do programa Respiro familiar para persoas coidadoras e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento BS614B).(Extracto)

Código de procedemento: BS614B

Obxecto: Establecer as bases reguladoras polas cales se rexerá a concesión de axudas económicas, en réxime de concorrencia non competitiva, destinadas CVE-DOG: fbjmyyg7-vno6-kbv1-pil9-p2jjid2yvrr4 DOG Núm. 109 Xoves, 10 de xuño de 2021 Páx. 28729 ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia a persoas coidadoras dentro do programa Respiro familiar para persoas coidadoras para o exercicio 2021

Prazo de presentación: 30 de setembro de 2021.

Beneficiarios: Poderán ser beneficiarias da subvención aquelas persoas coidadoras habituais non profesionais que atendan de forma continuada unha ou máis persoas dependentes ou con discapacidade ou en situación de necesidade de terceiros para as actividades da vida diaria, acreditada mediante informe médico e social.

VI. ANUNCIOS

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

Instalacións.- Acordo do 18 de maio de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, de construción e declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación de distribución eléctrica no concello de Ordes (expediente IN407A 2020/200-1).

Instalacións.– Resolución do 18 de maio de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, de autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción dunha instalación eléctrica no concello de Tomiño (expediente IN407A 2021/42-4).

Instalacións.– Resolución do 18 de maio de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no Concello de Oleiros (expediente IN407A 2021/79-1).

Instalacións.- Resolución do 19 de maio de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Friol (expediente IN407A 2021-31 AT).

Instalacións.- Resolución do 19 de maio de 2021, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Guntín (expediente IN407A 2021-15 AT).

Expropiacións.- Anuncio do 25 de maio de 2021, da Xefatura Territorial da Coruña, de convocatoria para o levantamento das actas previas á ocupación correspondentes aos bens e dereitos afectados polo expediente de expropiación IN407A 2019/223-1, no concello de Val do Dubra.

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA

Autorizacións ambientais integradas.– Anuncio do 19 de maio de 2021, da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, polo que se dá publicidade das resolucións polas que se revisan varias autorizacións ambientais integradas.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Clasificación de Montes Veciñais en Man Común.- Anuncio do 20 de maio de 2021, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Pontevedra, polo que publica a resolución do recurso de revisión contra a clasificación dos montes denominados Casal e outros, solicitados a favor da veciñanza da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de San Salvador de Budiño, concello do Porriño (Pontevedra).

Clasificación de Montes Veciñais en Man Común.- Anuncio do 20 de maio de 2021, do Xurado Provincial de Clasificación de Montes Veciñais en Man Común de Pontevedra, polo que se publica a resolución de renuncia ao expediente de clasificación como veciñal en man común do monte denominado Baltar, a favor da veciñanza da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común do Viso, do concello de Redondela (Pontevedra).

 

BOP Pontevedra 10 DE XUÑO (109)

CONCELLO DE CANGAS

Aprobación das bases. Axudas e subvencións.– Aprobación inicial das bases e convocatoria para a concesión de subvencións para paliar os efectos económicos negativos pola COVID 19

CONCELLO DE A GARDA

Convocatoria.- Extracto bases reguladoras das axudas do concello da guarda para paliar o impacto económico orixinado pola COVID-19.

Código de procedemento:BDNS(Identif.):568052

Obxecto: Paliar o impacto económico que tivo a crise sanitaria como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

Prazo de presentación:

Beneficiarios: Poderán participar na presente convocatoria aquelas persoas físicas ou xurídicas, así como as comunidades de bens, sociedades civís ou outras entidades económicas sen personalidade xurídica legalmente constituídas que leven a cabo as actividades empresariais que motivan a concesión da subvención, e entidades do 3º sector que desenvolvan actividades económicas.

CONCELLO DE VILA DE CRUCES

Convocatoria.- Extracto da convocatoria de subvencións a establecementos de hostalaría do Concello de Vila de Cruces para a entrega de medidores de CO2.

Código de procedemento: BDNS(Identif.):568721

Obxecto: Regular a concesión de subvenciones en especie consistentes en la entrega a los establecimientos beneficiarios de medidores de CO2, cuya adquisición se hará por el Ayuntamiento de Vila de Cruces,

Prazo de presentación:24 de xuño

Beneficiarios: Sector de la hostelería y que cumplan los siguientes requisitos: (ver publicación)

 

CONCESIÓN DE AXUDAS

PARA A DIXITALIZACIÓN DO TEU NEGOCIO

  • Kit dixital para autónomos con ata 2 traballadores
  • Axudas de 2.000 €
  • Prazo de solicitude aberto ata acabar fondos

Queres solicitalo? Infórmate na túa oficina de Unións Agrarias